Etter tilsyn med alle apotek som drev netthandel med legemidler desember 2020 til mai 2021 kommer Legemiddelverket frem til en nedstemmende konklusjon. 

«Oppsummert viser tematilsynene at det på flere områder var gjennomgående svak etterlevelse til krav i regelverket knyttet til drift av nettapotek.»  står det i rapporten.

Med tanke på at det stadig etableres nye nettapotek i Norge, etter tilsynsrunden er det etablert fire nye nettapotek, mener Legemiddelverket det fremover er behov for å ha fokus på drift av nettapotek «for å påse etterlevelse av sentrale bestemmelser i regelverket, slik at det er trygt for publikum å bruke nettapotek og at apotekene drives med like konkurransevilkår.»

Les også: Nettapotek ett år etter: — Vi har med seriøse  aktører å gjøre

 

... nedslående at 12 av 14 apotek ble gitt avvik fra krav som gjaldt temperaturkontroll under forsendelse.

 

 

96 avvik på 14 apotek

Legemiddelverket gjennomførte i perioden desember 2020 til juni 2021 tematilsyn med alle 14 nettapotek som var i drift og som var registrert før 1. mai 2021. Formålet med tilsynene var å påse at nettapotekene drives i overensstemmelse med de lover og forskrifter som Legemiddelverket er tilsynsmyndighet for.

Det ble avdekket 96 avvik, derav ett kritisk og 67 store. Det ble gitt 53 anmerkninger.

Les også: Apotekloven får ansiktsløftning i 20-årsgave

Dårlig kontroll på temperatur

Avvik fra temperaturkontroll under forsendelse og informasjon om reseptfrie legemidler var de hyppigste avvikene som ble gitt. 

Legemiddelverket påpeker at forsendelse av legemidler er en forutsetning for å selge legemidler på nett. Legemidlers kvalitet skal ikke forringes under forsendelsen, og det stilles samme krav til kvaliteten på legemidler som sendes fra nettapotek og legemidlene som kunder selv mottar i apoteket. 

«... og det var derfor nedslående at 12 av 14 apotek ble gitt avvik fra krav som gjaldt temperaturkontroll under forsendelse.» slår de fast.

I alle tilfellene det ble gitt avvik mener Legemiddelverket det var risiko for at kvaliteten til legemidlene kunne bli forringet. Hos ni av apotekene ble reseptfrie legemidler sendt til kundens postkasse, til pakkeboks eller levert utenfor døren. 

«For at dette skulle vært i orden med hensyn til temperatur måtte apoteket hatt dokumentasjon som viser at legemidlene potensielt tåler temperaturene de kan bli utsatt for under forsendelsen. Ingen av apotekene som fikk avviket kunne fremlegge slik dokumentasjon.»

Etter tilsynene har noen av apotekene ikke vært i stand til, eller ikke ønsket å få til avtale med distributør om temperaturkontroll ved forsendelse av legemidler. Tre av apotekene har enten midlertidig eller permanent avsluttet forsendelse av legemidler. Et apotek har avviklet nettapotekdriften. 

Les også: Amazon åpner nettapotek

Kan ikke garantere rett mottaker

Det ble også gitt avvik fra kravet om å dokumentere rett mottaker ved forsendelse av legemidler til ni apotek, for ett apotek gjaldt det reseptpliktige legemidler. Legemidler ble sendt til kundens postkasse, til pakkeboks eller levert utenfor døren, og følgelig var det ingen kontroll av rett mottaker.

«Det er vesentlig å sikre at legemidler utleveres til rett mottaker, både for å forebygge at barn eller uvedkommende får tilgang til legemidlene, og for å forebygge at personsensitiv informasjon kommer på avveie.» sier rapporten.

Les også: Kundene sparer betydelige summer på nettapotek

Dårlig informasjon

Det ble også gitt relativt mange avvik som angikk veiledning om legemidler og annen helsefaglig informasjon. 

«Apotekpersonalets mulighet til å fange opp kundens veiledningsbehov med kommunikasjonsplattformene som tilbys i nettapotek dag, kan ikke sidestilles med fysiske kundemøter. Det er som oftest ikke dialog i kjøpsøyeblikket. I nettapotek er kundene i større grad overlatt til seg selv for å søke informasjon, og skriftlig informasjon som tilbys er derfor mer sentralt enn det er i fysiske apotek.»

Ulovlig håndtering av persondata

Legemiddelverket påpeker også at det er en problematikk med hvordan mange nettapotek håndterer krav til autentisering av kundene før apoteket gjør oppslag i reseptformidleren. Nettapotekene løser det på forskjellige måter, og noen nettapotek tilbyr kundene å fylle ut et skjema for bestilling av reseptmedisin uten ID kontroll som et alternativ til at kunden må koble seg opp til reseptformidleren. 

«Legemiddelverket har i samarbeid med NHN [Norsk helsenett] og Datatilsynet avklart at denne praksisen ikke er tillatt.»

Legemiddelverket har ikke tilsynsmyndighet på personvern, men påpeker at de vil vurdere å varsle relevant tilsynsmyndighet. 

Les også: Nå er nettapotekene fullverdige