F

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

Nyheter - Forskning - Trender

Doktoravhandlinger, master- og bacheloroppgaver

FORFATTERVEILEDNING

A. Doktoravhandlinger (2 sider i NFT)

Hensikten er å presentere de viktigste funnene og hovedbudskapet. Manuskriptet skal inneholde maksimalt 1700 ord (inkl. presentasjonsramme, tittel, hovedbudskap, referanser osv.). For hver tabell/figur må teksten reduseres med 200 ord.

B. Masteroppgaver og bacheloroppgaver (1 side i NFT)

Hensikten er å presentere hovedfunn og hovedbudskap. Manuskriptet skal inneholde maksimalt 700 ord (inkl. presentasjonsramme, tittel, hovedbudskap, referanser osv.). For hver tabell/figur må teksten reduseres med 200 ord.
 
Manuskriptene vil ikke bli fagfellevurdert.

 

  Slik bygges manuskriptet opp:

  Tittel

  Artikkelens tittel kan være den samme som ble benyttet i oppgaven/avhandlingen, men korte titler bør tilstrebes (maks 50 tegn uten mellomrom pluss eventuell undertittel). Tittelen skal være på norsk selv om oppgavetittelen er på engelsk.

  Hovedbudskap

  Hovedbudskapet presenteres på artikkelens forside. Artikkelens hovedfunn presenteres i 2–4 konsise kulepunkter (inntil totalt 50 ord).

  Bakgrunn og hensikt

  Bakgrunn og hensikt beskrives kort. Hensikten må formuleres klart slik at svaret kan presenteres senere i artikkelen.

  Materiale og metoder

  Kort beskrivelse av materiale og metode(r), målvariable og eventuelle statistiske tester.

  Resultater

  De viktigste hovedfunnene i oppgaven presenteres. Alle tabeller og figurer skal være nevnt i hovedteksten.

  Diskusjon

  Drøft hovedfunn(ene) med utgangspunkt i oppgavens hensikt og tidligere forskning. Metodesvakheter nevnes kort.

  Konklusjon

  Angi kort hva hovedfunnene viser i forhold til oppgavens hensikt.

  Referanser

  Det anbefales maksimalt 10 referanser for doktoravhandinger og 5 referanser for master- og bacheloroppgaver. Referansene skal oppgis i henhold til NFTs mal, se «Retningslinjer for referanser».

  Presentasjonsramme

  Manuskriptene skal ha følgende informasjon inkludert, som presenteres først i artiklene på trykk.

  • Tittel: Nøyaktig tittel på oppgaven (norsk eller engelsk). Eventuelt ISBN-nummer eller lenke til elektronisk versjon.
  • Emne: Fagfelt som oppgaven tilhører (farmakognosi, samfunnsfarmasi, farmakologi, mikrobiologi, galenisk farmasi, legemiddelkjemi, analytisk kjemi e.l.)
  • Student/stipendiat: Fornavn og etternavn, arbeidssted, nåværende e-postadresse.
  • Veileder(e): Navn og arbeidssted på hovedveileder(e). Ved oppgaver utført eksternt, skal både intern og ekstern hovedveileder oppgis.
  • Sted og tidspunkt for eksamen/disputas: Navn på institusjon, årstall pluss vår eller høst