Arbeidsoppgåver

 • øvste leiar for apoteket med personal-, økonomi- og fagleg ansvar for apoteket si drift og utvikling
  innanfor rammene til SAV
 • følgje opp og utvikle vidare samarbeid med Helse Fonna
 • ansvar for å utvikle og sikre tenestetilbod på dei fire verksemdsområda
 • overordna ansvar for vidare oppfølging av anlegg for ompakking av tablettar og kapslar til eindose

Kvalifikasjonar

 • Vi treng deg som har erfaring frå, trivst i og har forståing for leiarrolla i apotek
 • Du har master i farmasi og fyller krava til å få driftskonsesjon for apotek

Personlege eigenskapar

 • Du likar leiing og er genuint opptatt av å utvikle eiga leiargruppe og eigne leiarar innanfor gjeldande fullmakter
 • Du er opptatt av fagleg utvikling og interessert i og nysgjerrig på fleire delar av farmasifaget
 • Du fremjar samarbeid og bidreg til trivsel og eit godt arbeidsmiljø
 • Du klarer å vere pragmatisk og handtere komplekse og pressa situasjonar

Vi tilbyr

 • ei leiande rolle i eit dynamisk, stort og inspirerande fagmiljø, med eit viktig samfunnsoppdrag i botn
 • gode moglegheiter for å utvikle deg fagleg og som leiar
 • støttande og samarbeidsvillige leiarkollegaer
 • løn etter avtale 

 Ver venleg å laste opp attestar, vitnemål og eventuell anna relevant dokumentasjon i søknaden.

 Mangfaldserklæring
Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonsevne og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.