Generelt

  • Manuskriptet skal ha sidetall, kontinuerlig linjenummerering og 1,5 linjeavstand
  • Forklar forkortelser første gang de forekommer i teksten
  • Begrens bruken av fremmedord
  • Antall ord, referanser, figurer og tabeller bør ikke overskride grensene angitt i forfatterveiledningen for den spesifikke artikkeltypen (med mindre dette er avtalt med redaktør). For hver tabell/figur må teksten reduseres med 200 ord.
     

Innhold og struktur av manuskriptets forside

  • Tittel: Tittelen bør være kort og maksimalt 60 tegn (uten mellomrom)
  • Forfatternes navn og arbeidssted: Skriv fullt navn og arbeidssted for alle forfattere. Oppgi gjeldende telefonnummer og e-postadresse for kontaktforfatter.
  • Nøkkelord: Oppgi 3–5 nøkkelord til bruk på farmatid.no.
  • Hovedbudskap (gjelder ikke for kategorien kasuistikker): Artikkelens hovedfunn presenteres i 2–4 konsise kulepunkter (inntil totalt 50 ord). Unngå å bruke identiske setninger i hovedbudskap og sammendrag.

Kravene til manuskriptets videre innhold og struktur avhenger av artikkeltype og er beskrevet i forfatterveiledningen for den spesifikke artikkelkategori.  
 

Etikk og personvern

Dersom det brukes data eller metoder som er søknadspliktig til regional etisk komité eller personvernombud, skal godkjenningsnummer oppgis. Andre godkjenninger bør omtales.

Hvis en artikkel inneholder personidentifiserbare opplysninger, skal det innhentes skriftlig informert samtykke til publisering, som innhentes på NFTs samtykkeskjema (PDF, 55KB). Samtykket må på forespørsel kunne fremvises ansvarlig redaktør og aktuell fagredaktør.

Selv om samtykke er innhentet, skal informasjon som kan bidra til å identifisere enkeltpersoner begrenses. Forfatteren har ansvar for at pasienten (eller foresatte/pårørende) får den ferdige artikkelen til gjennomsyn før publisering.
 

Takksigelser

Personer eller organisasjoner som bør anerkjennes, kan navngis i et eget avsnitt på slutten av artikkelen.
 

Finansieringskilder

Finansiell bistand til prosjektet skal oppgis i et eget avsnitt på slutten av artikkelen, sammen med eventuelle takksigelser.
 

Figurer, tabeller og bilder

Figurer, tabeller og bilder skal ha selvforklarende tekst. Teksten plasseres over tabeller og under figurer og bilder. Navn på fotograf må alltid oppgis.

Figurer og tabeller sendes som separate filer i Word, Excel eller PowerPoint. Bilder som skal trykkes i tidsskriftet, skal leveres i JPG-, EPS- eller TIFF-format. Ønsket oppløsning på bilder er 300 dpi i RGB.

Forfatteren er ansvarlig for innhenting av tillatelse ved bruk av rettighetsbelagt materiale (figurer, illustrasjoner, bilder o.l.). Kopi av tillatelsen legges ved manuskriptet ved innsending.
 

Referanser

Manuskriptet skal inneholde en fullstendig liste over referanser som ordnes numerisk i den rekkefølge de henvises til første gang i teksten. I teksten angis referansene med henvisningstallet i parentes.

Maks antall referanser står i de respektive forfatterveiledningene.
Se «Retningslinjer for referanser» for oppsett og eksempler.


Følgeskjema

NFTs følgeskjema må fylles ut og legges ved manuskriptet. Her kan du laste ned skjemaet. (PDF, 116KB)


Innsending av manuskript

Manuskriptet skal sendes inn i redigerbart format (Word e.l.).
Manuskript og følgeskjema sendes til ansvarlig redaktør:
hanne.nessing@farmaceutene.no

Manuskripter som er til vurdering for publisering i NFT, må ikke sendes til andre tidsskrifter eller forlag uten at dette er avtalt med ansvarlig redaktør i NFT.