F

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

Nyheter - Forskning - Trender

Professor/førsteamanuensis i medisin (farmasi)

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandrehverdagen. 1. januar 2016 slo NTNU seg sammen med høgskolene i Ålesund, Gjøvik og Sør-Trøndelag. Det gir oss mer komplettstudietilbud og større forskningsmiljøer. Sammen lager vi Norges mest spennende, innovative og største universitetet. Mer informasjon finnes på www.ntnu.no 

Professor/førsteamanuensis i medisin (farmasi)

Ved Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH), NTNU, er det ledig fast stilling som professor/førsteamanuensis i medisin (farmasi). Stillingen har en stillingsandel på 100 % og er finansiert over MHs rammebevilgning.

Det åpnes for ansettelse i en mindre stillingsandel, dog ikke mindre enn 50 % stilling.

MH-fakultet er et av NTNUs største fakultet med ca. 1800 ansatte, nærmere 7000 studenter og et totalbudsjett på ca. 1,4 mrd. kroner. Fakultetet har campus både i Trondheim, Levanger, Ålesund og Gjøvik. Fagmiljøene samarbeider tett med helsetjenesten og spesielt med universitetssykehuset St. Olavs hospital, innenfor både forskning, innovasjon og utdanning.

Fakultetets undervisningsaktivitet dekker et bredt spekter av medisinske og helsefaglige fag, fra enkeltemner og bachelorprogrammer til master- og ph.d.-program. Forskningen ved fakultetet spenner over hele bredden av medisinsk og helsefaglig forskning, fra grunnforskning via translasjonsforskning og tjenesteforskning til anvendt forskning.

Fakultetsadministrasjonen er delt inn i fire seksjoner i tillegg til dekanens stab: HR-seksjonen, Økonomiseksjonen, Utdanningsseksjonen og Forskningsseksjonen. For mer informasjon om fakultetet, se www.ntnu.no/mh.

Stillingen er administrativt tilknyttet Institutt for klinisk og molekylær medisin (IKOM). For mer informasjon om instituttet og studieprogrammet, se www.ntnu.no/ikom / www.ntnu.no/studier/mfarmasi

Beskrivelse av ansvarsområde for stillingen
Stillingsinnehaveren har sammen med instituttets øvrige vitenskapelige tilsatte ansvar for undervisning og forskning innen fagområdet farmasi. Dette omfatter også egen forskning, og veiledning av studenter innen fagområdet.

Spesifikt om ansvarsområde
Stillingen er knyttet til forskning og undervisning innen legemiddelproduksjon og legemiddelteknologi. Dette omfatter for eksempel avanserte formuleringsformer, kvalitetsstandarder for legemiddeltilvirkning og produksjon av radiofarmaka.

Stillingsinnehaveren vil ha ansvar for fagutvikling og undervisning innen fagområdet legemiddelteknologi. Stillingen innebærer utstrakt samarbeid med PET-senteret ved St. Olavs hospital. Det forventes at stillingsinnehaver både kan undervise og etablere forskningsaktivitet innen utvikling og tilvirkning av radiofarmaka.

Kvalifikasjoner

 • Søkere må kvalifisere for stilling som professor eller førsteamanuensis innenfor fagområdet farmasi i henhold til Normer for vurdering av professorkompetanse og Kriterier for ansettelse i stilling som førsteamanuensis.
 • Søkere må ha cand. pharm. grad eller mastergrad i farmasi, alternativt kjemi.
 • Søkeren må ha kompetanse innen legemiddelteknologi og/eller legemiddelfremstilling.
 • Søkere må ha erfaring fra utvikling og/eller produksjon av radiofarmaka. Det er ønskelig at søkeren, som en deltaker i tverrfaglige forskningsteam, har erfaring fra radiofarmasøytisk innovasjon innen diagnostiske eller terapeutiske applikasjoner.
 • Søkere må kunne dokumentere kompetanse på tilvirkning av legemidler i henhold til Good Manufacturing Practice.
 • Søkere må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk.
 • Den som tilsettes må påregne og bidra med undervisning i sitt fagområde på alle studieprogrammene ved fakultetet.

For fullstendig stillingsbeskrivelse, trykk her.

Personlige egenskaper
Det vil legges vekt på:

 • Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide på tvers av tradisjonelle faggrenser
 • Gode formidlingsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig

Vi kan tilby

 • Utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som professor i kode 1013 lønnes med minimum årslønn kr. 619 300,- per år i 100 % stilling. Normalt avlønnes stillingen ved MH-fakultetet fra kr. 619 300,- til kr. 848 800,- per år i 100 % stilling.

Stilling som førsteamanuensis i kode 1011 lønnes med minimum årslønn kr. 515 200,- per år i 100 -% stilling. Normalt avlønnes stillingen ved MH-fakultetet kr. 515 200,- til kr. 658 300,- per år i 100 % stilling.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne. NTNU har et sterkt ønske om å øke antall kvinner i vitenskapelige stillinger og kvinner oppfordres til å søke.

Tilsatte uten formell universitetspedagogisk kompetanse og som ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, pålegges å gjennomgå godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter tiltredelsen. Universitetet tilbyr slikt kurs.

Søknadens innhold

 • Søknaden skal gi en kortfattet oversikt over utdanning, eksamener, tidligere praksis og motivasjon for stillingen. Søkerne bes også å redegjøre for sine pedagogiske kvalifikasjoner med utgangspunkt i momentliste som finnes på nettadresse: www.ntnu.no/ledige- stillinger/pedagogiske-kvalifikasjoner.
 • Følgende vedlegg må ligge ved Jobbnorge-søknaden i pdf-format:
 • CV, vitnemål og attester. To referanser bes oppgitt.
 • Inntil 15 vitenskapelige arbeider - publiserte eller under publisering - som søkeren ønsker det skal ta hensyn til ved bedømmelsen (vitenskapelige arbeider må også vedlegges i pdf-format).
 • Beskrivelse av de vitenskapelige arbeider som søkeren anser mest betydningsfulle, og som søkeren spesielt vil ha lagt til grunn for bedømmelsen.
 • Liste over alle søkerens arbeider med opplysning om hvor de er offentliggjort.

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen til søkeren, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning.

De mest aktuelle søkerne vil normalt bli innkalt til intervju og prøving av pedagogiske ferdigheter.

Nærmere opplysninger om stillingen ved henvendelse til:
Instituttleder Torstein Baade Rø, Institutt for klinisk og molekylær medisin (IKOM), tlf. 72 57 40 51, e-post torstein.ro@ntnu.no

Professor Siver Andreas Moestue, Institutt for klinisk og molekylær medisin (IKOM), tlf. 73 55 13 53 / 911 11 174, e-post siver.a.moestue@ntnu.no

Nærmere opplysninger om søknadsprosessen fås ved henvendelse til:
HR-rådgiver Yngve Lorentzen, HR-seksjonen, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU, Tlf. 73 59 89 95, e-post: yngve.lorentzen@ntnu.no.

Søknad sendes elektronisk via denne siden innen søknadsfristen 31.10.2018.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i jobbsøkerportalen til jobbnorge. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen.

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ønsker ikke henvendelser fra rekrutteringsbyråer, annonsører og lignende.

Firmanavn:
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Kontaktperson:
Torstein Baade Rø
E-post:
torstein.ro@ntnu.no
Telefon:
72 57 40 51
Søknadsfrist:
31.oktober 2018