F

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

Nyheter - Forskning - Trender

Professor/førsteamanuensis i medisin (farmasi)

NTNU

Dette er NTNU
På NTNU jobber 7 000 ansatte og 40 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden. NTNU søker engasjerte medarbeidere.
Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) er et av NTNUs største fakultet med ca. 1800 ansatte, nærmere 7000 studenter og et totalbudsjett på ca. 1,4 mrd. kroner. Fakultetet har campus både i Trondheim, Levanger, Ålesund og Gjøvik.
Fakultetets undervisningsaktivitet dekker et bredt spekter av medisinske og helsefaglige fag, fra enkeltemner og bachelorprogrammer til master- og ph.d.-program. Forskningen ved fakultetet spenner over hele bredden av medisinsk og helsefaglig forskning, fra grunnforskning via translasjonsforskning og tjenesteforskning til anvendt forskning.
Fakultetet har 8 institutter. Fagmiljøene samarbeider tett med helsetjenesten og spesielt med universitetssykehuset St. Olavs hospital, innenfor både forskning, innovasjon og utdanning.
Fakultetsadministrasjonen er delt inn i fire seksjoner i tillegg til dekanens stab: HR-seksjonen, Økonomiseksjonen, Utdanningsseksjonen og Forskningsseksjonen. For mer informasjon om fakultetet,
www.ntnu.no/mh.

Om stillingen

Ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU, er det ledig fast 100 % stilling som professor/førsteamanuensis i medisin (farmasi).

Stillingen kan eventuelt deles i to stillingsandeler på 50 % hver, kombinert med andre stillinger ved NTNU, stilling ved St. Olavs hospital, eller andre relevante institusjoner.

Stillingen er administrativt tilknyttet Institutt for klinisk og molekylær medisin (IKOM).

For mer informasjon om instituttet og farmasistudiet, se www.ntnu.no/ikom / og www.ntnu.no/studier/mfarmasi).

Ansvarsområde

Stillingsinnehaveren har sammen med instituttets øvrige vitenskapelige ansatte ansvar for undervisning og forskning innen fagområdet farmasi. Dette omfatter også egen forskning, og veiledning av studenter innen fagområdet. Den som ansettes må påregne å bidra med undervisning i sitt fagområde på alle studieprogrammene ved fakultetet. Videre plikter stillingsinnehaveren å ta del i administrativt arbeid.

Stillingsinnehaver skal bidra til videreutvikling og kvalitetssikring av det to-årige masterstudiet i farmasi ved NTNU, samt videreutvikling av samarbeidet med Sykehusapotekene i Midt-Norge HF, Nord Universitet, relevante avdelinger ved St. Olavs hospital HF og andre nasjonale og internasjonale kontakter. Stillingsinnehaveren vil blant annet også få ansvar for utvikling av nytt undervisningstilbud innen pasientrettede farmasøytiske tjenester, inkludert praksisundervisning.

Kvalifikasjonskrav

Ved ansettelse som professor kreves det vitenskapelig nivå i samsvar med etablerte nasjonale normer. I tillegg er det krav om dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning, dokumentasjon på kunnskaps- og forskningsformidling samt dokumentasjon på utdanning og praksis i administrasjon og ledelse.

Ved ansettelse som førsteamanuensis kreves det doktorgrad innen aktuelt fagområde eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet.  I tillegg er det krav om dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning.

Den som ansettes må kunne dokumentere omfattende faglige kvalifikasjoner, og dokumentert vitenskapelig kompetanse innen én eller flere deler av fagområdet som denne stillingen har ansvar for. 

Det er vesentlig at søkerne har gode samarbeidsevner og evne til å arbeide på tvers av tradisjonelle faggrenser. Det vil bli lagt vekt på evne til å initiere og lede forsknings- og undervisningsarbeid, samt veiledning på ph.d.-nivå. I tillegg vil det bli lagt vekt på personlig egnethet og pedagogiske ferdigheter. Vurderingen vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, herunder pedagogisk utdanning, framstillingsform i vitenskapelige arbeider, erfaring fra undervisning og pedagogisk bakgrunn av annen art. Kvalitet og bredde vil bli vurdert.

Søkere uten formell universitetspedagogisk kompetanse og som ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, pålegges innen to år å gjennomføre godkjent kurs i universitetspedagogikk etter gjeldende retningslinjer ved MH-fakultetet.

Søkere som ikke er kvalifisert til professoratet kan ansettes som førsteamanuensis. I henhold til KDs forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger av 09.02.2006 gis den som tilsettes som førsteamanuensis mulighet til å søke personlig opprykk til professor. 

Spesifikke krav til kvalifikasjoner : 
Søkere må ha cand. pharm. grad/mastergrad i farmasi. Det er ønskelig at stillingsinnehaveren har bakgrunn fra klinisk farmasi, eventuelt samfunnsfarmasi. Det er vesentlig at den som tilsettes har evne til nytenkning i langsiktige perspektiv, er fremtidsrettet og opptatt av utviklingen av faget farmasi med tanke på fremtidens behov.

Det er et krav at søkere behersker norsk eller et annet skandinavisk språk.

-----------------------

For fullstendig stillingsbeskrivelse, trykk her:(https://ntnu.box.com/s/kqkoiwcbu319etk1dyi7curllnvu7hyh).

Vi viser til Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger (https://lovdata.no/forskrift/2006-02-09-129§1-1) for generelle kriterier for stillingen. 

Personlige egenskaper

 • gode samarbeidsevner og evne til å arbeide på tvers av tradisjonelle faggrenser
 • gode formidlingsevner
 • evne til å arbeide selvstendig

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen. 

Vi tilbyr

 

Lønn og vilkår

Stilling som professor i kode 1013 lønnes med minimum årslønn kr. 619 300,- per år i 100 % stilling. Normalt avlønnes stillingen ved MH-fakultetet fra kr. 695 500,- til kr. 826 000,- per år i 100 % stilling avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet.

Stilling som førsteamanuensis i kode 1011 lønnes med minimum årslønn kr. 515 200,- per år i 100 -% stilling. Normalt avlønnes stillingen ved MH-fakultetet fra kr. 565 000,- til kr. 682 200,- per år i 100 % stilling avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet.

Fra lønn trekkes lovfestet 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for statens ansatte, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Om søknaden

Søknaden må inneholde: 

 • CV, attester og vitnemål 
 • Vitenskapelige arbeider - trykte eller utrykte - som du ønsker det skal tas hensyn til ved bedømmelsen (inntil 15 arbeider) 
 • En beskrivelse av de vitenskapelige arbeder som du anser mest betydningsfulle, og som du spesielt vil ha lagt til grunn for bedømmelsen 
 • En liste over dine arbeider med opplysning om hvor de er offentliggjort 
 • Navn og kontaktinformasjon til referanser 
 • Redegjørelse for pedagogiske kvalifikasjoner med utgangspunkt i en momentliste ("Dokumentasjon av søkers pedagogiske kvalifikasjoner ved ansettelse i vitenskapelig stilling ved NTNU")  
 • Opplysninger om prosjekter du har vært prosjektleder for med informasjon om finansiering, varighet og størrelse 
 • Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen din, må du legge ved en kort redegjørelse for din medvirkning. 

Generell informasjon

Jobbe ved NTNU (https://www.ntnu.no/jobb

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU ønsker å øke kvinneandelen i sine vitenskapelige stillinger, og kvinner oppfordres derfor til å søke. 

I henhold til offentleglova kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. 

Spørsmål om stillingen kan rettes til instituttleder Torstein B. Rø, tlf. 72 57 40 51, e-post torstein.ro@ntnu.no eller professor Siver Moestue, tlf. 73 55 13 53, e-post siver.a.moestue@ntnu.no

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes via jobbnorge.no.

Søknadsfrist: 31.01.2019.

Søk på stillingen her.

NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

Firmanavn:
NTNU
Kontaktperson:
Torstein Baade Rø
E-post:
torstein.ro@ntnu.no
Søknadsfrist:
31.januar 2019