F

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

Nyheter - Forskning - Trender

UiT Norges arktiske universitet Det helsevitenskapelige fakultet- Institutt for farmasi

Stipendiat i klinisk farmasi, UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer. Les mer om oss på www.uit.no/helsefak
Drivkraft i nord 

Stipendiat i klinisk farmasi
Om stillingen Ved Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for farmasi (IFA) er det ledig en stilling som stipendiat for søkere som ønsker å ta graden philosophia doctor (ph.d.). Stillingen er tilknyttet forskningsgruppen Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi (IPSUM). Stipendiat er en utdanningsstilling med fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Stillingen gjelder for fire år (inklusive 25% undervisning i klinisk farmasi og andre emner ved behov samt andre arbeidsoppgaver). IFA har ca. 50 ansatte i vitenskapelige og administrative stillinger, samt ca. 200 studenter på bachelor og master nivå. Instituttet består av seks forskningsgrupper og stipendiaten vil være en del av et aktivt og engasjert miljø med gode nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.  Forskningsgruppen IPSUMs hovedfokus er å fremme riktig legemiddelbruk hos den enkelte pasient og i samfunnet som helhet. Vi kombinerer mange ulike kvalitative og kvantitative forskningsmetoder innom farmakoepidemiologi og klinisk farmasi for å identifisere og forebygge legemiddelrelaterte problemer. Mer informasjon om gruppen finnes her.

Stillingens forskningsområde

Hensikten med prosjektet er å forbedre legemiddelhåndtering, fra forskrivning til bruk og oppfølging av legemiddelbehandling. Det individuelle prosjektet kan tilpasses stipendiatens interesser, men bør omhandle ett eller flere av disse forskningsområdene: Hvordan kan riktig legemiddelbruk fremmes? (f.eks. digitale løsninger som elektronisk kurve eller apper, nye roller (vaksinasjon på apotek)) Pasienters og pårørendes roller innen riktig legemiddelbruk (kommunikasjon, adherence, evne til selvhjelp) Hvem bruker kjernejournal når, til hva, og hva det betyr for pasienter og pårørende? Mulige metoder er for eksempel direkte observasjonsstudier (time and motion) hvor tid brukt på ulike arbeidsoppgaver måles før og etter innføringen av f.eks. en nasjonal legemiddelliste; kvalitative studier med leger, farmasøyter og legemiddelbrukere; kvalitative studier der tilgjengeligheten og nøyaktigheten av legemiddelinformasjon måles. Vi ber søkerne om å skrive et kort motivasjonsbrev (maks 2 sider totalt, gjerne på engelsk da dette er det internasjonale forskningsspråket) med informasjon om seg selv samt motivasjon for å starte en forskerutdanning. Det vil være positivt hvis det fremgår noen tanker/idéer om et forskningsprosjekt som inneholder kort bakgrunn, mulige forskningsspørsmål og mulige metodevalg. Stipendiaten skal publisere tre vitenskapelige artikler i fagfellevurderte tidsskrift. Se for øvrig informasjon om Ph.d.-programmet ved Det helsevitenskaplige fakultet.
 

Kvalifikasjoner

For å bli tilsatt som stipendiat, må krav for opptak på fakultetets ph.d.-program oppfylles, jfr. § 6 i ph.d.-forskriften ved UiT Norges arktiske universitet med utfyllende bestemmelser for Det helsevitenskapelige fakultet, som finnes på nettside med reglement for ph.d.-utdanningen ved Helsefak. For stillingen kreves oppnådd mastergrad i farmasi, eller annet helsevitenskaplig fag med praktisk erfarenhet av legemiddelhåndtering. Søkere som er i avsluttende fase av profesjonsstudiet i masterstudier kan søke stillingen, men kan kun tilsettes dersom det kan fremlegges dokumentasjon på bestått avsluttende eksamen. Søker må dokumentere engelskkunnskaper som tilfredsstiller kravet i norsk generell studiekompetanse. Søker må beherske et skandinavisk språk flytende, både skriftlig og muntlig.

Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vektlegges. Som person er du detaljorientert, systematisk og har gode evner til å arbeide selvstendig og i samarbeid med andre. Videre er du nøyaktig med analyser og har evner å arbeide systematisk. Erfaring fra å delta i forskningsarbeid med kvantitative og/eller kvalitative metoder, samt relevant klinisk arbeidserfaring vektlegges.


Arbeidsbetingelser

Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for tilsetting, og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen. Stipendiaten deltar i fakultetets forskerutdanning, og doktorgradsprosjektet gjennomføres i løpet av tilsettingsperioden. Normal tilsettingsperiode er fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver for universitetet. Kortere tilsettingsperiode kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere tilsetting i utdanningsstilling (stipendiat, vitenskapelig assistent og liknende), slik at total tid til forskerutdanning blir tre år. Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017, (Eller kode 1378, evt. begge koder avhengig av kvalifikasjoner) Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Flest mulig bør få anledning til å gjennomgå en forskerutdanning. Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for tilsetting i denne stillingen.

Slik søker du

 • Søknadsbrev inkludert en kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen
 • Evt. prosjektbeskrivelse
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning, praksis, faglig arbeid, pedagogisk kompetanse og referanser
 • Vitnemål og attester:
 1. vitnemål og karakterutskrift bachelorgrad eller lignende (original språk og oversatt)
 2. vitnemål og karakterutskrift mastergrad eller lignende (original språk og oversatt)
 • Dokumentasjon av engelskkunnskaper
 • Eventuelle vitenskapelige arbeider, herunder masteroppgaven
 • Skjema for dokumentasjon av pedagogiske kvalifikasjoner, som finnes på nettside med informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Språkkunnskaper i engelsk kan dokumenteres på følgende måte:

 • Vitnemål norsk videregående skole med engelsk (140 timer) muntlig og skriftlig
 • TOEFL (test of English as a Foreign Language)
 • IELTS (International English Testing Service) Fullført universitetsgrad I faget engelsk språk eller engelsk litteratur
 • Fullført ett års universitetsstudium i Australia, Canada, Irland, New Zealand, Storbritannia eller USA og undervisningsspråket har vært engelsk

Språkkunnskaper i norsk kan dokumenteres på følgende måte:

 • Vitnemål norsk videregående skole

Dersom du ikke har norsk/skandinavisk videregående skole kan språkkunnskaper i norsk dokumenteres på følgende måte:

 • Bestått eksamen i norsk som andrespråk på VKII-nivå (3. klasse)
 • Bestått eksamen fra trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved universitetene
 • Bestått eksamen fra 1-årig høgskolestudium i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter
 • Bergenstesten: test i norsk - høyere nivå, skriftlig med minimum 450 poeng eller karakteren Bestått (i ny karakterskala). De som har svensk eller dansk som morsmål, og som har generell studiekompetanse fra hjemlandet, behøver ikke å ta testen.

 
Bedømmelse forutsetter at vi har mottatt etterspurte søknadsdokumenter innen søknadsfristen. All dokumentasjon som skal vurderes må være oversatt til engelsk eller et skandinavisk språk. Søknader som kommer til oss via e-post eller på andre måter vil ikke bli tatt i betraktning.


Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Bedømmelseskomiteen vil legge vekt på potensiale for forskning, slik det fremgår av masteroppgaven eller tilsvarende og eventuelle andre vitenskapelige arbeider.

I bedømmelsen kan det også tas hensyn til yrkespraksis og annen virksomhet av betydning for gjennomføring av doktorgradsstudiet, og til eventuelle pedagogiske kvalifikasjoner. Herunder pedagogisk utdanning, undervisningserfaring, erfaring fra popularisering samt erfaring/utdanning fra andre typer formidling.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Kontaktpersoner for stillingen er førsteamanuensis Elin Lehnbom, tfl: 77645889, elin.c.lehnbom@uit.no eller forskningsgruppeleder og førsteamanuensis Lars Småbrekke, tfl: 77645792, lars.smabrekke@uit.no


Generell informasjon

Tilsettingen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.  UiT er IA-virksomhet, og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.


Jobbnorge-ID: 167997,

Søknadsfrist: 14.05.2019,

Kundens referanse: 2019/1702
 

 


 

Firmanavn:
Stipendiat i klinisk farmasi, UiT Norges arktiske universitet
Kontaktperson:
Elin Lehnbom
E-post:
elin.c.lehnbom@uit.no
Telefon:
77 64 58 89
Søknadsfrist:
14.mai 2019