F

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

Nyheter - Forskning - Trender

Universitetslektor i Apotek- og samfunnsfarmasi

SISTE FRIST! Universitetslektor, Universitetet i Oslo

Om stillingen
Ved Farmasøytisk institutt, Seksjon for farmasi er det ledig en midlertidig 50% stilling som universitetslektor i en periode på 1,5 år, innen fagområdet Samfunnsfarmasi. Det ønskes snarest mulig tiltredelse.
Dette er en stilling finansiert av Stiftelsen til fremme av norsk apotekfarmasi, og det er et krav at den som ansettes i stillingen må være ansatt i primærapotek i tillegg til stillingen ved Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo.
Farmasøytisk institutt har et levende og aktivt undervisnings- og forskningsmiljø. Den rette kandidaten vil kunne få en unik mulighet til å bidra inn i strategisk arbeid om innhold i farmasistudiet og spesielt til hva farmasistudiet skal inneholde for å forberede fremtidige farmasøyter til nye oppgaver og roller i apotek.

Beskrivelse av arbeidsoppgaver

Ved seksjon for farmasi har tre faste vitenskapelige stillinger ansvar for undervisning av masterstudenter i farmasi i samfunnsfarmasi, inkludert seks måneders apotekpraksis. I tillegg er en universitetslektor involvert i undervisningen, samt flere stipendiater med undervisningsplikt.

Farmasøytisk institutt er i ferd med å implementere ny studieplan for farmasistudiet. I denne forbindelsen tilbyr vi nå en universitetslektorstilling i Apotek- og samfunnsfarmasi i 1,5 år. Personen som tilsettes vil få ansvar for å revidere kommunikasjonstreningen, tilrettelegge for sertifisering for våre praksisstudenter i helsetjenester i apotek, samt ansvaret for å utvikle et nytt masteremne innen apotekfarmasi.

Stillingen vil også bli tillagt enkelte undervisningsoppgaver tilknyttet praksisundervisningen. Administrative oppgaver vil følge de til enhver tid gjeldende bestemmelser.

Den som tilsettes forventes å bli et viktig bindeledd mellom Farmasøytisk institutt og apotekbransjen, samt kunne styrke vår undervisning slik at den er mer relevant for apotekpraksis. Stillingen krever tilstedeværelse på UiO.

For ytterligere informasjon om oppbyggingen av den reviderte studieplanen, se www.uio.no/studier/program/farmasi/oppbygging/


Kvalifikasjonskrav

 • Mastergrad eller tilsvarende høyere utdanning innen farmasi, samt autorisasjon som provisorfarmasøyt
 • Den som tilsettes må være ansatt i et primærapotek i kombinasjon med universitetslektorstillingen, og ha dokumentert apotekfaring fra Norge og god kjennskap til apotekfarmasi
 • Søkere med erfaring fra undervisning innen kommunikasjon eller utvikling av helsetjenester i apotek vil bli foretrukket
 • Undervisningsspråket er norsk (skandinavisk), så gode evner i norsk (skandinavisk) muntlig og skriftlig er en forutsetning

Undervisningserfaring, veiledningserfaring av farmasistudenter og pedagogisk kompetanse er en fordel

Den som ansettes kan etter ansettelsen be om å bli vurdert for førstelektorkompetanse. Det oppnevnes da om nødvendig en komité som skal vurdere dette iht. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Personlig opprykk medfører ikke endring av arbeidsoppgaver.


Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på

 • Engasjement for apotekfarmasi og interesse for å videreutvikle farmasøyters rolle i apotek
 • Gode kommunikasjonsegenskaper, samarbeidsegenskaper og miljøskapende evner med farmasistudenter Erfaring fra primærhelsetjenesten og/eller tverrfaglig samarbeid
 • Erfaring med IKT-baserte undervisningsplattformer er en fordel
 • Det forventes aktiv deltagelse i fagmiljøet ved avdelingen, og at man er selvgående og ansvarsfull


Vi tilbyr

 • Lønn fra kr 449 400 til kr 607 700 avhengig av kompetanse, i stilling som universitetslektor (stillingskode 1009)
 • Engasjerte medarbeidere innen samfunnsfarmasi
 • Et arbeidsmiljø som brenner for utvikling av god undervisning og samfunnsfarmasøytisk forskning
 • Muligheter for faglig oppdatering og for å påvirke fremtidens farmasøyter
 • Mulighet til å være bindeleddet mellom teoretisk undervisning og apotekpraksis
 • Fleksibel arbeidstid innenfor de rammer som gis av den planlagte undervisningen
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet og gode velferdsordninger


Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Liste over erfaring med apotekarbeid, og en beskrivelse av eventuelle spesielle kompetanseområder innen apotekfarmasi
 • En dokumentert oversikt over undervisningserfaring, og andre kvalifikasjoner som man vil ha vurdert
 • Liste over evt. vitenskapelige arbeider, publiserte abstracts eller postere med angivelse av hvor de er offentliggjort
 • Kopier av vitnemål, attester
 • Navn og kontaktinformasjon på 2-3 referanser (navn, tilknytting til søker, epostadresse og telefonnummer)
 • Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.
 • Det skal som hovedregel benyttes intervju i tilsettingsprosessen. Det kan også være aktuelt med prøveforelesning om et apotekrelatert tema.


Andre opplysninger

Se retningslinjer knyttet til tilsetting i universitetslektorstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.


Kontaktinformasjon

 Førsteamanuensis Ingunn Björnsdottir, telefon: 22 85 66 50, e-post: ingunn.bjornsdottir@farmasi.uio.no eller professor Sverre Arne Sande, telefon: 22 85 65 90, e-post: s.a.sande@farmasi.uio.no

For tekniske spørsmål vedrørende rekrutteringssystemet, kontakt personalkonsulent Therese Ringvold, e-post: therese.ringvold@mn.uio.no, telefon 22 85 16 06.

 

Om arbeidsgiveren

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør. 

Farmasøytisk institutt har 130 ansatte. Vi har et aktivt forsknings- og innovasjonsmiljø basert på fri forskning om legemidler. Instituttet har ansvaret for det populære masterstudiet i farmasi og har til enhver tid 350 dyktige og engasjerte studenter.

Legemiddelrelatert forskning og undervisning er grunnlaget for all aktivitet ved instituttet. Virksomheten bygger på en naturvitenskapelig plattform hvor samspillet mellom naturvitenskapelige basalfag, legemiddelteknologi og helse- og samfunnsfaglige elementer gir grunnlaget for teknologisk basert verdiskaping og for farmasøyters rolle som helsepersonell.

SØK PÅ STILLINGEN HER

Firmanavn:
SISTE FRIST! Universitetslektor, Universitetet i Oslo
Kontaktperson:
Ingunn Björnsdottir
E-post:
ingunn.bjornsdottir@farmasi.uio.no
Telefon:
22 85 66 50
Søknadsfrist:
25.mars 2019