Byrådet i Oslo, da ledet av Arbeiderpartiet, foreslo i budsjettforslag, blant annet i 2020, at «kliniske ernæringsfysiologer og farmasøyter skal integreres i de tverrfaglige teamene i bydelenes hjemmebaserte tjenester». I budsjettet for 2023 kom ernæringsfysiologene seg inn, og det skal nå være ernæringsfysiologer i alle bydeler. Forslaget om farmasøyter fikk aldri med seg midler og ble stående som et ønske, og kun fire bydeler har per i dag ansatt farmasøyt, blant annet Stovner og Vestre Aker. I tillegg er det ansatt to farmasøyter i Sykehjemsetaten.

Ingen planer om å kreve farmasøyt i bydelene

Nåværende byråd har heller ingen umiddelbare planer om å komme med krav til farmasøyter i bydelene.

«Det er ikke gitt øremerkede midler til å ansette farmasøyter spesielt. Det er bydelene som bestemmer hvilke stillinger de trenger for å levere helse- og omsorgstjenestene de skal», opplyser helsebyråd Saliba Andreas Korkunc (Høyre) i en e-post.

— Legemiddelbruk er mer og mer anerkjent som en utfordring på alle områder, det kan være alt fra feilmedisinering til overmedisinering på sykehjem. Hvor viktig mener dere det er å involvere en legemiddelekspert?

«Fastlegene har ansvar for å skrive ut legemidler til sine pasienter, også de som mottar hjemmetjenester, så lenge de ikke er innlagt i sykehus eller institusjon. På sykehjem er det sykehjemslegen som har ansvar for ordinering av legemidler til beboerne, og det er strenge rutiner for legemiddelhåndtering. De siste tallene vi har, for 2022, viser at over 90 prosent av beboerne på langtidshjem i Oslo hadde fått en gjennomgang av sine legemidler de siste 12 månedene», svarer byråden.

Skal vurdere organisering av bydelene

Korkunc understreker at det kan skje endringer da organiseringen av bydelene skal evalueres i nærmeste fremtid.

«Byrådet har satt i gang arbeidet med å se på om bydelene kan og bør organiseres annerledes, og hvordan oppgavefordelingen skal være. Det gjelder også helse- og omsorgstjenestene.»

(Publisert i NFT nr. 5/2024 side 20-21)