Oppfinnelser har ytterst sjelden gode vekstvilkår fra dag én. Årsakene er sammensatte: Produktet er enten for dårlig konstruert, for kostbart, markedet for lite eller lanseringstidspunktet feil. Mangt forblir rimelig nok en flopp, mens enkelte interessante ideer bukker under på grunn av stor motstand fra pessimistiske omgivel­ser. Noen djerve initiativ overlever dog tross startvansker. Hvorfor? Fordi de har livets rett – de vokser seg levedyktige. Hemmeligheten består i å se mulighetene som ligger der, å finne løsning på problemområder.

Multidosesystemet er for en ungdom å regne innen norsk legemiddeldistribusjon. Det har hatt sine perioder med barnesykdommer, hvilket naturlig er. Alle nye systemer ­krever en viss prøving og feiling før optimal drift og utnyttelse åpenbarer seg. Her har multidosekonseptet mye å gå på.

Myndighetene taler varmt for multidose, jamfør legemiddelmeldingen 2004–2005. Rapporter er laget for å få oversikt over det samfunnsøkonomiske bidraget, pengestøtte er gitt til prosjekter som kartlegger rutiner, prosedyrer og effekter ved multidose­innføring. I tillegg åpenbarer det seg nå stadig mer forskning vedrørende helse­personells erfaringer, og flere av disse vitenskapelige artiklene presenteres i april­utgaven av NFT. Her avdekkes det blandete opplevelser med ordningen.

Et av de kritiske spørsmålene som stilles er om multidosesystemet er egnet for ­pasienter med kompliserte legemiddelregimer, der flere forskrivende leger er involvert og hvor medisinendringer skjer hyppig? Blant enkelte sykepleiere og vernepleiere hevdes det at multidose vil svekke deres legemiddelkunnskaper og gi dem mindre ­kontroll og helhetsoversikt over pasientenes legemiddelbruk. Et tredje tankekors ­knyttes opp til fravær av informasjonsflyt ved skifte av omsorgsnivå og samhandling mellom de ansvarlige parter.

Vi tør påstå at multidoseordningen isolert sett ikke kan lastes for alle de ovennevnte utfordringene. Det er likevel på sin plass at svakheter synliggjøres, for bare slik kan ­systemet forbedres.

«Sen vekst betyr langt liv», sier et norsk ordspråk. Et felles initiativ gjennom bedre ­rutiner vil kunne løfte multidose til et høyere og sikrere nivå.

(Publisert i NFT nr. 4/2012 side 5.)