Det var i sin tid et flott og viktig initiativ Stiftelsen til fremme av norsk apotekfarmasi sto for, da de høsten 2002 etablerte Institutt for apotekforskning AS (Apoforsk). Dyktige fagfolk ble ansatt og disse evnet raskt å bygge en solid plattform, tuftet på uavhengig forskning. I dag, sju år senere, ser det ut til at Apoforsk er farlig nær nedleggelse. Hva gikk galt?

NIFU STEP presenterte i 2006 en positiv evalueringsrapport, med anbefaling om permanent etablering og styrking av staben i Apoforsk. Videre ble det oppfordret til å knytte institusjonen til et sterkt forskningsmiljø. Det skulle vise seg at Stiftelsen ikke ville høre på det øret. Etter lang ventetid for de ansatte, med mye usikkerhet og mangel på informasjon fra Stiftelsens side, ble det mot slutten av 2007 klart at veivalget var tatt. Virksomhetsideen skulle endres. Den nye strategien innebar et krav om at forskningen fra nå av skulle dokumentere apotekenes merverdi. Friheten til å publisere kritisk forskning var med ett fjernet.

På bakgrunn av dette sa både administrerende direktør og forskningsdirektør opp sine stillinger i Apoforsk våren 2008. De ble aldri erstattet av nye personer. Sommeren 2009 ble derimot de to gjenværende ansatte oppsagt. Dette kan vanskelig tolkes på noen annen måte enn at en avvikling av hele virksomheten står for døren.

Stiftelsen er selvfølgelig i sin fulle rett til å styre over egne midler og legge premisser for hvordan disse skal brukes. Det kan ikke bestrides. Det er likevel dypt tragisk at et så godt fungerende og produktivt organ som det opprinnelige Apoforsk er en saga blott. Frykten for å publisere uavhengig forskning er med andre ord større enn lysten til å videreutvikle apotekfarmasien.

(Publisert i NFT nr. 10/2009 side 5.)