Siden 2005 har apotekfarmasøyter blitt oppfordret av myndighetene til å melde bivirkninger til de Regionale legemiddelinformasjonssentrene, spesielt for preparatgrupper det finnes lite kunnskap om. Dette gjelder reseptfrie legemidler, natur(lege)midler og hendelser knyttet til generisk bytte. Hensikten er å styrke den nasjonale legemiddelovervåkingen.

I løpet av de snart fem årene som har gått siden Statens legemiddelverk innførte den frivillige meldeordningen, viser det seg at antall meldinger fra farmasøyter har sunket med over 40 prosent. Det skyldes neppe at landets befolkning opplever færre bivirkninger. Årsaken er trolig at apotekansatte nedprioriterer denne sentrale oppgaven i en hektisk arbeidshverdag.

I en studie presentert i NFT i 2008, kom det nemlig frem at apotekfarmasøyter er positive til bivirkningsrapportering, men at det ikke oppleves som en integrert del av jobben. Tidspress og manglende ressurser ble oppgitt som hovedgrunn til at meldefrekvensen begrenses.

Farmasøyter har særlig gode forutsetninger for å fange opp mulige bivirkninger; gjennom sine samtaler med kunden/pasienten. Denne kontakten er et strålende utgangspunkt for en aktiv meldekultur. I denne utgaven har NFT valgt bivirkningsrapportering som tema, nettopp fordi vi ønsker å fokusere på hvor betydningsfullt dette arbeidet er. Overraskende nok fant vi at flere farmasøyter ikke ser gevinsten av sine egne bidrag.

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe, er en fornuftig rettesnor. Det gjelder også innenfor området bivirkningsrapportering. Husk at din årvåkenhet er viktig!

(Publisert i NFT nr. 11/2009 side 5.)