Å trives med tilværelsen er selve fundamentet for et harmonisk liv. I vår søken etter sjelelig balanse forsøker vi å fylle dagene med noe meningsfylt. Vi ønsker å bruke og utvikle våre ferdigheter, og få bekreftelse fra omgivelsene på at vi er verdifulle.

For yrkesaktive mennesker er det avgjørende å finne likevekt i arbeidshverdagen. Vi vil ha faglige utfordringer og passe tidspress, funksjonelle lokaler og hyggelige kolleger. Mennesket er som lykkeligst når det er i balanse.

Norges Farmaceutiske Forening har nylig gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse blant medlemmene i primærapotek. Deltakelsen har vært upåklagelig og responsen høy. Denne undersøkelsen har vært etterlengtet, det tyder de mange positive tilbakemeldingene på. NFF har nå skaffet seg et enestående materiale, med dokumentasjon som går på tvers av apotekkjedetilhørighet.

Arbeidsmiljøundersøkelsen ble først omtalt i desember-utgaven av NFT, men nå presenteres hovedfunnene i en større artikkel. Noe av det mest bekymringsfulle som avdekkes er at nesten 50 prosent av respondentene har opplevd fysiske eller psykiske jobbrelaterte plager det siste året. Det er dessuten alvorlig at 70 prosent sier de må ty til fritiden for å klare å holde seg faglig oppdatert. Den kollegiale støtten og arbeidsmotivasjonen er imidlertid jevnt over god. Farmasøytene står altså på, men er muligens preget av «flink pike»-syndromet?

Ett er i alle fall sikkert. Økt faglig fokus på arbeidsplassen gir inspirerte farmasøyter. Det bør arbeidsgiverne merke seg først som sist.

(Publisert i NFT nr. 1/2010 side 5.)