Teknologien gir oss uante muligheter. Som døråpner inn til det avanserte og ukjente, både overvelder og pirrer den nysgjerrig­heten vår. Vi må imidlertid lære oss å ­håndtere informasjonsflommen på en rasjonell måte, særlig når det gjelder ­persontilpasset medisin. I iveren etter å finne feil og mangler, variabler og ­sammenhenger, overser vi kanskje at det ikke alltid er formåls­tjenlig å kartlegge ­absolutt alt. Rett og slett fordi ikke alt er eller vil bli ­problemer. Å skape unødvendig bekymring er helt klart kostbart for enkeltindividet, men også ­samfunnet. Medisinsk overaktivitet bør ­unngås, og ­presisjonsmedisin må benyttes med omhu.

Hva vet egentlig allmennleger om farma­søyters kompetanse? Dette spørsmålet har i årevis opptatt mang en sjel innen ­farmasiens rekker. Nå har også helse­myndighetene begynt å nøste i problematikken. På ­oppdrag fra Helsedirektoratet har Oslo Economics kartlagt samarbeids­former mellom lege­tjenesten i kommunen og ­farmasøyter. Konklusjonen er at ­kjennskap til hverandres fagkunnskap og tydelig ­rolleavklaring vil skape større tillit mellom profesjonene. ­Myndighetene oppfordres til å bidra, ikke minst gjennom finansiering og IT-satsing. Funnene understøttes av Hilde Rakvaags studie om samarbeid mellom ­fastleger og apotekfarmasøyter. Stipendiaten ved ­Universitetet i Bergen mener at ­farmasøytene må være proaktive i sitt møte med legene. Det blåser nå medvind for å bedre sam­arbeidsklimaet, så bølgen bør surfes!

I 2001 fikk det ferske Etikkrådet for farmasøyter i Norge fast spalte i Norsk Farma­ceutisk Tidsskrift, i tillegg til å presentere etiske problemstillinger under over­skriften Hva ville du ha gjort?. Nå har rådet ­gjenopptatt sin faste spalte i håp om å øke oppmerksomheten rundt etiske dilemma. Sjelden har det vært viktigere å reflektere over yrkesetikken, jamfør den pågående debatten om mersalg i apotek. Etikkrådets medlemmer tar imot dine spørsmål med åpne armer.

«Der hvor alle tenker likt, er det ikke mange som tenker mye», uttalte teolog og ­politiker Inge Lønning (1938–2013) i sin tid. ­Meningsutvekslinger er sunt, og en elegant måte å utvide hverandres horisont på.


(Publisert i NFT nr. 5/2020 side 5)