Pasientsikkerhetskampanjen må sies å være en suksess. En suksess fordi mange gode tiltak er startet og tverrfaglig samarbeid blomstrer. I så vel spesialist­helsetjenesten som primærhelsetjenesten har prosjekter gitt mang en deltaker aha-opplevelser, særlig innen området riktig legemiddelbruk. Samhandling mellom ulike omsorgsnivåer er et ufravikelig krav på veien mot optimal legemiddelbruk og -behandling. Sentralt i dette arbeidet står farmasøyten.

Endringsprosesser tar tid. I trygge hender, som egentlig skal avsluttes i 2013, ser ut til å forlenges med fem år. En på alle måter korrekt politisk avgjørelse. Det vil være svært uklokt å strupe «dugnadsånden» som er i ferd med å etablere seg blant ­helsevesenets ivrige tjenere. Sekretariatsleder for kampanjen, Anne-Grete Skjellanger, tenker også på nødvendigheten av å sikre kunnskapsoverføring. Og da er tid vesentlig. Hun poengterer overfor NFT at kvalitetsforbedringsarbeid må bakes inn i alle ledd, men først og fremst som ledelsesfilosofi. Tilstrekkelig og rett kompetanse vil dessuten være viktig for å skape «selvgående» organisasjoner.

Bydel Bjerke i Oslo anbefaler bruk av farmasøyt etter å ha gjennomført et pilotprosjekt knyttet til riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten. Prosjektlederne Ingri Østensen og Åse Arnesen innser at en permanent ordning med farmasøyt vil by på utfordringer rent organisatorisk og økonomisk, men likevel er de ikke i tvil. «Den faglige gevinsten er så stor at vi mener det er det eneste riktige å anbefale», sier de to til NFT.

Norges Farmaceutiske Forening sender i disse dager ut en medlemsundersøkelse. Det vil ta deg noen minutter å svare, men de kan være avgjørende. Hva synes du er bra og hva bør endres? I hvilken retning bør NFF gå? Gå ikke glipp av denne unike sjansen til å gi innspill til foreningen som arbeider for dine rettigheter og ditt fags ­utvikling. Svar i dag!

(Publisert i NFT nr. 4/2013 side 5.)