Utvikling av nye legemidler er isolert sett en kostbar øvelse, både i form av tid og penger. Settes aktiviteten inn i en nasjonal sammenheng, ser vi at den er av stor kunnskapsmessig og folkehelsemessig betydning. Likevel er antall kliniske legemiddelutprøvninger synkende i Norge, i likhet med Norden og resten av Europa. Spørsmålet er om vi har råd til å la være å investere i dette fagområdet?

Undervisning i kliniske studier vektlegges ulikt ved universitetene som utdanner farmasøyter, med Oslo som flinkest i klassen. Temaet synes å være avansert, for studentene trenger en viss modenhet for å fatte interesse, rapporteres det. Men man kan også spørre seg om utdanningsstedene skaper nok begeistring for emnet? Vies emnet nok oppmerksomhet? Unge mennesker trenger gjerne entusiasme og en dytt i ryggen for å penses inn på rett spor. Selv om farmasøyter med sin brede utdanning i utgangspunktet er velegnet som nøkkelpersoner i klinisk legemiddelforskning, vil det alltid være behov for spisskompetanse.

Myndighetene har en jobb å gjøre i forhold til industrien. Det er allerede etablert gode ordninger som gir økonomisk støtte i prekliniske faser, men utfordringen er å følge opp ut over de første stadiene. Når forskningsprosjektet virkelig begynner å koste, knytes pengesekken igjen. Da er faren for utflagging nær, og kanskje er det nettopp det myndig-hetene vil?

Helseforetak og sykehus må i alle fall innse verdien av klinisk legemiddelutprøvning, og prioritere aktiviteten for å sikre kunnskapsutvikling. «Den kliniske forskningen er avgjørende for å kunne utvikle helsetjenesten og dermed gi forutsetninger for bedre folkehelse og nye legemidler», uttaler Helena Lomberg, kursansvarlig for kliniske studier i regi av svenske Apotekarsocieteten. Hun oppfordrer til et styrket nordisk samarbeid. Også Helsedepartementet mener internasjonalt samarbeid blir stadig viktigere.

Det trengs med andre ord et kollektivt løft for å øke antall kliniske studier her hjemme. NFT tar sin del av ansvaret ved å sette søkelyset på dette viktige fagområdet for farmasøyter.

 (Publisert i NFT nr. 12/2010 side 5.)