Hvilke utfordringer står farmasøytisk industri i Norge overfor? Hva slags begrensninger og muligheter mener bransjen selv at den har? Hva opptar ledelsen og deres farmasøytansatte? Hvilke tanker har de om nåtid og fremtid? NFT ønsker å gå i dybden for å finne svarene. Tidsskriftet har derfor tatt mål av seg til å starte en serie der vi presenterer både store og små firmaer.

I et nært perspektiv er intensjonen å gi et bilde av hvor mange varierte og spennende arbeidsoppgaver og -plasser som finnes for farmasøyter. I et større perspektiv er hensikten å la bransjens stemmer nå ut nasjonalt, og sørge for at de blir hørt.

Landet besitter verdifull kunnskap og grunnforskningen på feltet har et stort potensial. Flaskehalsene for total utnyttelse er bedre tilrettelegging, samarbeid og langsiktighet. Vi trenger industripolitisk samhandling. Slik kan nasjonen etter hvert få flere næringsbein å stå på.

Pfizer Norge er første selskap ut i NFTs serie. Daglig leder Torfinn Hansen har klare meninger om hvilken drahjelp næringen generelt sett har behov for, og etterlyser blant annet at myndighetene toner flagg. Våre naboer, Sverige og Danmark, er gode legemiddelpolitiske forbilder i så måte, mener han.

Nærings- og handelsminister Giske er for tiden sysselsatt med å nedsette forskjellige utvalg. Det omdiskuterte næringspolitiske utvalget, som bekles av milliardærdøtre og -sønner, har fått mye pepper. Ministeren burde trolig tatt med flere personer som har bygd opp firmaer selv. Neste gang superutvalget mister et medlem, hva med å erstatte vedkommende med en gründer fra farmasøytenes rekker?

(Publisert i NFT nr. 4/2010 side 5.)