Samfunnet preges av majoritetstenkning. De som sitter i styre og stell vil alltid veie kvantitet opp mot fortjeneste. Spørsmålene «Vil det lønne seg å investere? Kommer det flertallet til gode?» dukker garantert opp når viktige avgjørelser skal tas, det være seg på nasjonalt eller kommunalt nivå.

Å tilhøre et mindretall innebærer ofte at man må kjempe for sine rettigheter. Det kan være økonomisk belastende og ikke minst, følelsesladet. I en slik sårbar situasjon er det godt å ty til meningsfeller og andre som er villige til å ta kampen opp sammen med en.

Individets rett til god helse synes å være en av grunnpilarene i det siviliserte samfunn. Men stemmer det? Utbredte sykdommer som kreft og hjerte-karlidelser er «vinnerne». De tauer inn mest forskningspenger og har dessuten høyest status innenfor helsepersonells egne rekker. Hva med de sære sykdommene, som bare et fåtall av befolkningen rammes av? Hvem bryr seg om dem?

Det finnes heldigvis noen som tenker «smalt». Genzyme er ett av legemiddelselskapene som har valgt å satse på å utvikle medisin for sjeldne sykdommer. Country manager for Norge, Jan Westerblad, har stor tro på spesialisering, men vedgår at det er krevende: «Mens vi tidligere i all hovedsak rettet vår informasjonsinnsats mot helsefaglig personell, opplever vi i økende grad at man må få økonomiske beslutningstakere i tale», uttaler han til NFT. Kostbar behandling, ja vel, men målt opp mot hva helsevesenet kan spare, er det ren investering.

«Du må prege ditt liv mens du har makt over det, slik at det ikke lukker seg uten spor når du går ut av det», skrev den danske forfatteren Karen Blixen (1885–1962). All ære til de mange som arbeider for å gi medmennesker et verdig liv.

(Publisert i NFT nr. 6/2011 side 5.)