Anne Gerd Granås
E-post: anne.granas@hioa.no

Økt legemiddelbruk i befolkningen tydeliggjør behovet for kunnskap om den enkelte ­pasients totale legemiddelbruk slik at den blir så hensiktsmessig som mulig. Når man behandles med legemidler for flere sykdommer samtidig, øker sannsynligheten for legemiddelrelaterte problemer. Kunnskap om farmakokinetikk og farmakodynamikk har utviklet seg betydelig de siste årene, og ­brukes aktivt inn i legemiddelgjen­nomganger. Systematisk bruk av legemiddelgjennomganger i tverrfaglige team kan bidra til at ­risikoen for uønskede effekter ved legemiddelbruk reduseres.

Ulike metoder – felles mål

Legemiddelgjennomganger i prosjekt har blant annet blitt utført i Bergen, Trondheim, Tromsø og Sandefjord. Prosjektene, som ­presenteres i dette temanummeret, viser behov for regelmessig og systematisk gjen­nomgang av legemiddelbruk, både i sykehjem og i hjemmetjeneste.

Det benyttes i dag mange ulike varianter, metoder og fremgangsmåter når det foretas legemiddelgjennomganger ved de ulike helseforetak og helseinstitusjoner. Noen av disse metodene er omtalt her.

Farmasøyt Kjell Halvorsen fullførte nylig et doktorgradsarbeid på effekten av legemiddelgjennomganger i sykehjem. Han studerte effekten av en tverrfaglig modell for å identifisere og løse legemiddelrelaterte problemer, og konkluderte med at pasienter som har mange legemiddelrelaterte problemer kan nyte godt av samarbeid mellom lege, sykepleier og farmasøyt. Han intervjuet også leger og sykepleiere om hvordan de opplevde tverrfaglig samarbeid med farmasøyter. De understreket at målet med legemiddelgjen­nomganger og de ulike helseprofesjonenes rolle i et slikt team må uttrykkes spesifikt for best mulig effekt.

Erfaringene med legemiddelgjennomganger for 30 pasienter ved Nygård sykehjem i Sandefjord har vært en viktig pilot i den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender. Deres erfaring var blant annet at et grundig for- og etterarbeid er nøkkelen til suksess. De fant også at tverr­faglig oppfølging gir en bredere gjennomgang av pasientens legemiddelbehandling, og at samarbeidet var positivt for alt involvert helsepersonell – noe som selvfølgelig er gunstig for pasientene. 

I Bergen gjorde farmasøyt Eli Tverborgvik et viktig utviklingsarbeid med legemiddelgjennomganger for 224 pasienter ved fire sykehjem. En metode for strukturert tverrfaglig legemiddelgjennomgang tilpasset klinisk praksis sto sentralt. De vektla at metoden skulle implementeres i sykehjemmenes arbeidsrutiner uten ekstra arbeidsbelastning. I Tromsø beskriver farmasøyt Ellen Riksvold hvordan tilsynsfarmasøytene fra Vitusapotek Svanen hadde en sentral rolle i legemiddelgjennomganger ved tre sykehjem og i hjemmetjenesten. I Trondheim benyttet Trondheim kommune og Sykehusapotekene Midt-Norge seg av IMM-modellen i kommunehelsetjenesten for 65 sykehjems­pasienter og 49 pasienter i hjemmetjenesten. I tillegg gjorde man en intervjuundersøkelse blant involverte helsepersonell.

Helsedirektoratet har gitt økonomisk og/eller faglig støtte til prosjektene for legemiddelgjennomgang i Sandefjord, Trondheim og Bergen kommune. Resultatene fra disse prosjektene utgjør del av bakgrunnskunnskapen som ligger til grunn for utarbeidelse av en nasjonal veileder for legemiddelgjen­nomgang. Veilederen beskriver en syste­matisk fremgangsmåte for å gjennomføre legemiddelgjennomganger, bruk av tverrfaglige team og bruk av verktøy. Den gir anbefalinger om hvordan arbeidet med lege­middel­gjen­nomganger kan gjennomføres. Fordi vei­lederen er generell må rutiner eller prosedyrer forlegemiddelgjennomganger ­tilpasses og utvikles på hvert enkelt behandlingssted, avhengig av pasientgrupper og helsepersonell involvert. Det er også sentralt at helse­personell som deltar i legemiddelgjennomganger benytter seg av verktøy som bidrar til en sikrere og ­riktigere legemiddelbruk.

Sømløs omsorg og tettere ­dialog mellom helsepersonell

I både Tromsø og Trondheim opplevde man at legemiddelgjennomganger i hjemme­tjenesten var en mye større organisatorisk utfordring sammenliknet med sykehjem. Dette skyldes at det er flere involverte leger og til dels lange avstander mellom bruker/lege/hjemmetjeneste. I tillegg kan ofte pasientene har flere ulike behandlere – som ikke alltid vet om hverandre. Dette gir en utfordring med å innhente all og korrekt opplysing om en pasients legemiddelbruk.

Profesjonsgrensene utfordres når nye ­yrkesgrupper som farmasøyter og syke­pleiere går dypere inn i dialogen om hva som er god forskrivning og rasjonell legemiddelbruk. Ansvar for oppfølging av legemiddel­behandling ligger forskriftsfestet hos legen, men forskning viser at gjennom en tverrfaglig legemiddelgjennomgang oppnår man en bredere tilnærming til pasientens legemiddelrelaterte problemer. Prosjektene i hjemmetjenesten belyser imidlertid at det organisatorisk sett er vanskelig å finne praktiske ­løsninger på samarbeid med fastlegene.

Bruk av systematiske verktøy

Prosjektene med legemiddelgjennomganger viser helt klart at det er et behov for regelmessig og systematisk gjennomgang av eldres legemiddelbruk, både i sykehjem og i hjemmetjeneste. En farmasøyts spiss­kompetanse på legemidler, i samarbeidet med lege, sykepleier og andre helse­personellgrupper, vil bidra til å øke kvaliteten på legemiddelforskrivning og legemiddelbruk. Farmasøyter må imidlertid sette seg godt inn i verktøyene som er tilgjengelig, slik som systematikk relatert til selve legemiddelgjennomgangen, til STOPP, START eller NorGeP, og i kliniske parametere relatert til den enkelte pasient.

Mer utdanning i klinisk farmasi

Frem til nå har det vært viktig for farmasøyter å utforske om deres bidrag i legemiddelgjen­nomganger har gitt uttelling. En kritikk av dette har vært at det fokuseres for mye på å telle antall «feil». Veien videre for ­legemiddel­gjen­nom­ganger i team bør i større grad fokusere på klinisk relevante ­lege­middel­relaterte problemer. Utdannings­mulighetene innen klinisk farmasi må styrkes ytterligere slik at enda flere farmasøyter får legemiddelgjennomganger og tverrfaglig samarbeid inn under huden.

(Publisert i NFT nr. 6/2012 side 6.)