Tekst: Gunnar Ellingsen, styreleder,
Stiftelsen til fremme av norsk apotekfarmasi

«Stiftelsen til fremme av norsk apotek­farmasi» (Stiftelsen) har som eneste formål å fremme norsk apotekfarmasi. Hvordan dette best skal skje, bestemmer Stiftelsens styre på fritt og uavhengig grunnlag. Siden 2002 har Institutt for Apotekforskning AS (Apoforsk) vært Stiftelsens viktigste innsatsfaktor. Instituttet har vært lite, med bare ca. 2,5 fast ansatte og noen ansatte på prosjektbasis. Instituttet har likevel satt spor etter seg i norsk apotekfarmasi, noe markeringen av femårsjubileet høsten 2007 ga et godt bilde av. Stiftelsen takker de ansatte og prosjektmedarbeidere for den innsatsen de har lagt ned i instituttet disse årene.

Apoforsk ble etablert som en forsøks­ordning for fire år. Mot slutten av denne­ ­perioden ble instituttet evaluert av NIFU STEP, som på den positive siden bl.a. ­konstaterte at instituttet hadde fått til mye på kort tid både forsknings- og organisasjonsmessig. På minussiden ble det bl.a. anført at det faglige miljøet var fragmentert, at det var for stor tematisk spredning i forskningen og at satsingen var svakt ­forankret hos bransjens aktører. Men fremfor alt understreket NIFU STEP at instituttet var for lite til å være bærekraftig.

Stiftelsen har ikke økonomi til å utvikle Apoforsk til å bli et frittstående forsknings­institutt av tilstrekkelig størrelse. Stiftelsen ønsker heller ikke i dag å båndlegge Stiftelsens midler til forskningsformål for overskuelig fremtid, ettersom forskning bare er ett av flere virkemidler som vil være egnet til å nå Stiftelsens mål om å fremme norsk apotekfarmasi. Apoforsk, som et rent ­forskningsinstitutt, vil derfor bli avviklet.

I januar 2008 offentliggjorde Stiftelsen sin nye strategi. Dokumentasjon av norsk ­apotekfarmasi står fortsatt sentralt. Arbeidet skal konsentreres om noen få, utvalgte ­områder. I kommende toårsperiode er det ­helsetjenester i apotek, apotekenes ­mer­verdi ved reseptekspedisjon og ­apotekenes ­mer­verdi innen egenomsorg og reseptfrie legemidler som skal være de prioriterte om­rådene. Videre vil publisering av forsknings­resultater i anerkjente, ­vitenskapelige tidsskrifter ikke lenger være noe ubetinget mål. Den nye strategien legger dermed en list for dokumentasjonsarbeidet som åpner for ­arbeider på ulike nivåer - fra viten­skapelig publiserbar forskning i den ene enden til ­rapporter, kunnskaps­opp­summeringer og utredninger uten viten­skapelige ambisjoner i den andre enden. Dette betyr naturligvis ikke at resultater ikke skal være offentlige eller at Stiftelsen skal kontrollere forskningen, slik det er fremstilt i media og spesielt av ­kommentatorene i NFT.

Stiftelsen ønsker i løpet av 2008 å etablere et nytt senter for dokumentasjon, forskning og utvikling av apotekfarmasi. Vi tenker oss at senteret, som nå er inne i en tidlig ­prosjekterings­fase, i egen regi og sammen med andre skal:

  • drive praksisrelatert forskning og utvikling av apotekpraksis på bransjenivå
  • være et kompetansesenter for studenter og apotek innenfor prosjektgjennom- føring og metode
  • formidle resultater av forskning og med- virke til at de blir anvendt i apotek
  • skape arenaer for diskusjon, kunnskaps- formidling og kompetanseheving internt i apotekfarmasien og eksternt overfor ulike brukere av apotektjenester.

Med et spissere fokusog en bredere ­virkemiddelbruk enn kun forskning tror vi et slikt senter kan gi positive impulser for utviklingen av norsk apotekfarmasi i en tid hvor det er et markant økende behov for bransjeovergripende løsninger, apotekfaglig utvikling og dokumentasjon av apotekenes faglige virksomhet. Den organisasjonen som Stiftelsen nå ser for seg, vil kunne få viktige roller som vi i dag ikke kan se at noen i norsk apotekfarmasi fyller tilfredsstillende.

Stiftelsen vil gjøre sitt for at senteret skal bli en ressurs for norsk apotekfarmasi og bidra til enda bedre faglig virksomhet i ­apotek, til nytte for den enkelte pasient og samfunnet. Dette er Stiftelsens formål og hva vi ønsker å oppnå med vår strategi.

(Publiseri NFT nr. 6/2008 side 21.)