Stadig flere farmasøyt­er har sitt daglige virke innen klinisk farmasi, og det er kjærkomment at det nå har kommet en norsk lærebok som dekker dette fagfeltet.

Redaktørene Kirsten K. Viktil og Hege Salvesen Blix er sentrale personligheter i utviklingen av klinisk farmasi i Norge. De har begge doktorgrad i klinisk ­farmasi og har godt overblikk over fagfeltet. De fleste kapittel­forfatterne er knyttet til klinisk farmasøytiske miljøer i ulike deler av landet.

Boken er systematisk og oversiktlig bygd opp av fem hoveddeler som godt kan leses uavhengig av ­hverandre. Første del gir en introduksjon til klinisk farmasi og ­inneholder blant annet en nyttig gjennomgang av den ­politiske forankringen for klinisk farmasøytisk virksomhet. Del to («Essensielt for en klinisk farmasøyt») gir en ­innføring i ­klinisk farmasøytisk arbeidsmetodikk, mens del tre omfatter utvalgte hjelpemidler i det daglige ­arbeidet. Del fire tar for seg farmakoterapivurderinger i klinisk praksis, mens del fem omhandler juridiske aspekter, pasientjournal og utdanning. Jeg liker format og layout godt, og syns boken er lettlest med en blanding av tekst, tabeller/figurer, oppgaver og kasuistikker. Introduksjon og ­oppsummering i hvert kapittel gjør at det er lett å beholde oversikten underveis i lesingen.

I kapitlene «Verktøy i daglig arbeid» og «Farmakoterapi­vurderinger i klinisk praksis» har redaktørene gjort et godt utvalg av aktuelle temaer. Det er litt varierende hvor ­dyptgående og konkrete de ulike forfatterene er, men stort sett ­fungerer disse kapitlene godt. Takket være god ­referansebruk kan den ­interesserte leser enkelt finne frem til egnet fordypningslitteratur. Kapitlet om «Inter­aksjonsverktøy» gir en viktig og god ­innføring i ulike interaksjonsdatabaser, men etter min mening er vurdering av klinisk relevans av legemiddelinteraksjoner såpass sentralt og krevende at dette temaet med fordel kunne vært viet mer plass. 

Boken er godt egnet som lærebok for studenter under utdanning og farmasøyter som har begrenset erfaring innen klinisk farmasi. For erfarne kliniske farmasøyter vil boken kunne fungere som en systematisk og god gjennomgang av eget fagfelt selv om mye vil være kjent fra før.  

(Publisert i NFT nr. 10/2017 side 24)