Hvem er du, og hva betyr etikk for deg? Hvilket forhold har du til etikk i arbeidshverdagen? 

— Jeg jobber som klinisk farmasøyt og ­avdelingsleder i avdeling for farmasøytiske tjenester og publikum ved Sjukehusapoteket i Førde. Etikk for meg er kort sagt å behandle mennesker på en anstendig måte. I arbeidshverdagen er det viktig at vi kjenner normer og lovverk godt knyttet til de etiske problemstillinger vi står i, og der tenker jeg at de etiske retningslinjene for farmasøyter, samt helsepersonelloven og pasient- og brukerrettighetsloven er sentrale. 

Kan du nevne et etisk dilemma du har opplevd i ditt arbeid og si litt om hvordan du løste situasjonen? 

— I forbindelse med pasientundervisning til hjertepasienter går jeg blant annet gjennom bruk av platehemmere for pasienter som har fått satt inn stent. I den forbindelse nevnes de vanligste bivirkninger for disse, og for en av platehemmerne nevnes derfor dyspnø. Utfordring her er når det kommer frem at en eller flere av kurs­deltakerne har diskutert plager i form av dyspnø med ­fastlegen sin og spurt om det kan være bivirkning av legemiddel i bruk, og fastlegen har avkreftet dette. Da kommer gjerne direkte spørsmål: «Har jeg en dårlig fastlege som ikke kjenner til dette?» 

Det etiske dilemma her tenker jeg er å svare ut på en slik måte at jeg ikke bidrar til mindre tillit til fastlegen, samtidig som jeg bekrefter at dette bør ses nærmere på i forhold til om det kan være legemiddelindusert bivirkning, og aktuelt med bytte av platehemmer. Dette gjør jeg gjennom å vinkle det til at vi i hjerterehabiliteringen etter hvert har opparbeidet oss et erfaringsgrunnlag siden vi har truffet mange pasienter over flere år med denne bivirkningen, men at vi også var usikre på sammenheng første gangen vi hadde deltaker i hjerterehabiliteringen med dette.  

Hva forventer/trenger du av Etikkrådet for farmasøyter i Norge, og hvordan kan Etikk­rådet bidra til å løfte etisk bevissthet for farmasøytprofesjonen?

— Jeg håper at Etikkrådet for farmasøyter ­fremover kan løfte flere av de etiske problem­stillinger som kliniske farmasøyter i sykehus står i, i det jeg finner at mange av de problemstillinger som drøftes er fra apotekhverdagen. Dette tror jeg da også vil løfte etisk bevissthet for farmasøytprofesjonen, ved at vi vil få se variasjonen i de etiske dilemmaer farmasøyter står i. 

(Publisert i NFT nr. 4/2021 side 22.)