Innlegg ved: Nina Refsum, pensjonist


Hvorfor er det ikke krav om examen philosophicum (ex.phil.) for studenter som tar mastergrad i farmasi?

Kanskje historiske årsaker? Studiet ble godkjent uten ex.phil. fra starten ved Universitetet i Oslo i 1931. Da skulle de aller fleste bli apotekfarmasøyter eller apotekere, og den gang var det ikke krav om examen artium for å komme inn (1). Apotekarbeid ble trolig ikke oppfattet som en akademisk disiplin?

Da ny studieordning ble innført ved Universitetet i Oslo i 1968, med embetseksamen, fikk kandidatene tittelen cand.pharm., på linje med cand.med. og cand.psykol. Da burde krav om ex.phil. ha vært innført. Nå er farmasistudiet et masterstudium som kan påbygges til dr.scient. Men fremdeles uten ex.phil.

Det sies at studieplanen er full, så det ikke er plass til ex.phil. Men dette kan ikke lenger være et gyldig argument. Kravet om ex.phil. gjelder så å si alle studier ved universitetene. Følgelig har både leger, tannleger og psykologer ex.phil. ved universitetene i Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim. Det ser ut til å være litt ulike varianter (2–5).

Det er relevant for farmasøyter å lære om filosofiens og vitenskapens historie, samt etikk. Å være akademiker krever at vi kan reflektere over hva kunnskap er og forstå hva vitenskapelighet betyr. Dette blir stadig mer aktuelt i en verden full av falske nyheter og «alternative fakta». Det er da like viktig for oss som andre akademikere? For vi er jo akademikere, vi liker da ikke å bli forskjellsbehandlet av universitetene? Vi forsker, og vi vurderer dokumentasjon for legemidlers effekt. Det faktum at vi har et eget etisk råd, viser at også etikk er relevant for oss.

Farmasøyter arbeider ikke lenger bare i apotek, men blant annet i sykehus, forvaltning, farmasøytisk industri og ved universitetene. Farmasøytene er autorisert helsepersonell på lik linje med leger, psykologer og tannleger, og de forsker og publiserer i internasjonale fagtidsskrift på lik linje med andre akademikere.

For tiden pågår et nasjonalt arbeid med Retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene (RETHOS) som skal implementeres i 2020 (6). Målet er å utarbeide nasjonale retningslinjer for hver enkelt av grunnutdanningene i helse- og sosialfag. Retningslinjene skal være førende for institusjonenes arbeid med utdanningene. I dette arbeidet er det viktig at farmasi blir likestilt med medisin-, psykologi- og tannlegestudiet når det gjelder krav om ex.phil.

Ex.phil. må bli en del av farmasiutdanningen ved alle universitet. Nå er tiden mer enn moden.


Referanser

  1. Rolf Klevstrand: Farmasøytisk utdannelse i Norge. I «Apotekfarmasi ­gjennom 100 år», Axel Hopstock et al. Oslo 1981.
  2. www.uib.no/fag/ex.phil
  3. www.uio.no/studier/emner/hf/ifikk/EXPHIL03/#admission
  4. uit.no/utdanning/emner/emne/566875/fil-0700
  5. www.ntnu.no/studier
  6. www.regjeringen.no/contentassets/d8466abdfa714e7dac938f82083d8583/mandat-rethos.pdf


(Publisert i NFT nr. 10/2018 side 34)