Erik Hjelvin, medisinsk direktør, Pfizer AS og
Cecilie Hoxmark, Scientific Advisor, Bristol-Myers Squibb*

Under overskriften «Nye legemidler til liten nytte?» har Norsk Farmaceutisk Tidsskrift i nr. 7–8/2013 intervjuet Takeda Nycomeds representanter om hva de mener om de nye orale antikoagulantia, som er konkurrentene til deres eget preparat Marevan. Ikke overraskende trekker de frem en rekke forbehold i bruk av nye orale antikoagulantia (NOAK).

Marevan har vært gullstandarden i anti­koagulasjonsbehandling siden 1963, noe som har forhindret mange hjerneslag og dermed bidratt til bedre helse i befolkningen. Kravet om INR-måling grunnet et smalt terapeutisk vindu og interaksjonsproblematikk med mat og andre medikamenter har imidlertid også medført begrensninger i bruk av Marevan. Som et resultat av intens forskning er det nå utviklet nye orale antikoagulantia som løser noen av disse utfordringene for blant annet pasienter med atrieflimmer som vil trenge slagforebyggende behandling.

Hvilken nytte kan NOAKene gi for pasienter og leger?
De nye orale antikoagulantene (Eliquis, Pradaxa og Xarelto) har i omfattende randomiserte studier vist minst like god eller bedre effekt på forebygging av hjerneslag sammenliknet med tradisjonell antikoagulasjonsbehandling. Studier viser også at det er forskjeller mellom NOAKene, enkelte har vist lavere blødningsrisiko og redusert totalmortalitet sammenliknet med Marevan. Samtlige av preparatene har forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne pasienter med ikke-valvulær ­atrieflimmer innen sin indikasjon.

I tillegg vil det faktum at det ikke er nødvendig med INR-måling ved bruk av NOAK frigjøre tid både for legene og pasientene. Dette er spesielt viktig i en tid da stadig flere oppgaver skal løses i primærhelsetjenesten, og arbeidsbelastningen for fastlegene øker.Pasientene kan også få et friere liv med NOAK uten jevnlige INR-kontroller og fordi man ikke har den samme interaksjonsproblematikk i forhold til matvarer. Samtidig er det svært viktig at pasientene etterlever behandlingen på NOAKene, på samme måte som for alle andre selvadministrerte preparater.

Bivirkninger og forsiktighetsregler
Bruk av NOAKene innebærer den samme eller lavere forekomst av blødninger enn for Marevan, noe alle produsentene nylig har kommunisert i form av brev til helsepersonell i samarbeid med Statens legemiddelverk. Vi har selvsagt også kommunisert viktigheten av å sette seg godt inn i preparatomtalen for medikamentene før bruk for å redusere risikoen for blødning. Det må tas spesielt hensyn til dosering, kontraindikasjoner, advarsler og forsiktighetsregler før forskriving.

Avslutning
Til tross for at de nye orale antikoagulantene har sine begrensninger, er det ingen tvil om at de også tilbyr en enklere og på viktige områder bedre behandling enn ­tradisjonell antikoagulasjonsbehandling. Derfor er legemidlene også anbefalt behandling for slag­forebyggelse ved atrieflimmer i de europeiske retningslinjene utgitt av ESC (European Society of Cardiology) og legemidlene har refusjon i Norge på nevnte vilkår.

Om lag 70 000 pasienter i Norge har atrieflimmer, og dermed økt risiko for hjerneslag hvis de i tillegg har en eller flere risikofaktorer slik som alder over 65 år, diabetes, hypertensjon eller tidligere slag. Forekomsten av atrieflimmer øker med en økende andel eldre i befolkningen. For mange av disse pasientene vil NOAKene være et medisinsk fremskritt og legemidler som helt klart vil være til nytte.

(Publisert i NFT nr. 10/2013 side 48.)

* BMS og Pfizersamarbeider om utvikling og ­produksjon av Eliquis®