Espen Molden
Fagredaktør
E-post: espen.molden@farmasi.uio.no

Depresjoner kommer sjelden alene
Depresjoner ledsages hos mange av annen psykiatrisk eller somatisk sykdom. Eksempelvis er det vist at en av ti hjertesviktpasienter lider av behandlingstrengende depresjon (2), og at nærmere 50 prosent av alle demente behandles med antidepressiva (3). Det at depresjon ofte er en komorbid tilstand, innebærer at mange brukere av antidepressiva har en kompleks legemiddelbehandling, noe som øker risiko for ugunstige interaksjoner.

Flere antidepressiva, deriblant paroksetin, fluoksetin og bupropion, er potente hemmere av CYP-enzymer. Disse egenskapene kan skape alvorlige farmakokinetiske interaksjoner mot andre legemidler ved kombinert bruk. I dette temanummeret rettes imidlertid fokus mot en annen interaksjonsmekanisme ved mange anti-depressiva, nemlig serotonerg potensering. Økning av synaptisk serotoninnivå i hjernen er grunnlaget for effekt av en de fleste antidepressiva, inkludert SSRI-preparatene. Samtidig kan økningen i synaptisk serotoninnivå resultere i alvorlige bivirkninger, i verste fall serotonergt syndrom, som er potensielt fatalt. Serotonergt syndrom er en sjelden bivirkning av antidepressiva, men kan oppstå ved overdosering eller interaksjon med andre serotonerge legemidler.

Olav Spigset har i temanummeret skrevet en oversiktsartikkel rundt serotonerge bivirkninger (4), inkludert interagerende legemidler som øker risiko for denne typen reaksjoner ved bruk av antidepressiva.

Hvorfor får noen bivirkninger på en dose som andre ikke får effekt av?
Det er fascinerende at en og samme legemiddeldose kan gi mangelfull effekt hos en pasient, mens en annen pasient kan oppleve bivirkninger. Ida Rudberg har skrevet en oversiktsartikkel rundt genetiske forhold som kan bidra til å forklare individuelle forskjeller i både klinisk effekt og bivirkninger av antidepressiva (5). I dag er CYP-genotyping en tilgjengelig rutineanalyse for individualisering av legemiddelvalg og dose av antidepressiva, samt mange andre legemidler. Snart vil helt sikkert også genotyping av serotonintransportøren bli en tilgjengelig analyse for å finne ut om en person vil få effekt eller ikke av antidepressiva som hemmer serotonin-reopptak.

Avslutning av antidepressiv behandling – vanskeligere enn å starte?
Den tredje vitenskapelige artikkelen i temanummeret er skrevet av Børge M. Larsen og Kirsten Myhr (6). De beskriver en pasient med seponeringssyndrom av venlafaksin (Efexor®), som er en kombinert serotonin og noradrenalin reopptaks-inhibitor (SNRI). Som det påpekes i artikkelen, oppstår seponeringsreaksjoner ofte ved avslutning av antidepressiva (inntil 50 prosent av pasientene). Symptomene er avhengig av type antidepressivum, og er kanskje mest fremtredende for preparater som hemmer reopptak av serotonin (SSRI eller SNRI).

Larsen og Myhr skisserer ulike strategier for å unngå at seponeringsreaksjoner skal oppstå under nedtrapping av anti-depressiva. En mulighet er å bytte til et preparat med lang halveringstid (f.eks. fluoksetin) i forkant av nedtrappingen, men i mange tilfeller vil en gradvis nedtrapping over en lengre periode (minst fem uker) være praktisk lettere for å unngå seponeringsreaksjoner.

Hva kan farmasøyter bidra med?
Farmasøyter spiller i dag en viktig rolle i forebygging av ugunstige legemiddelinteraksjoner. Et serotonergt syndrom, som følge av interaksjoner, oppstår som regel raskt etter oppstart av kombinasjonsbehandlingen. Som Spigset påpeker i sin artikkel, er det derfor ved oppstart av to serotonerge midler i kombinasjon at farmasøyter bør være spesielt på vakt for å forhindre alvorlige hendelser.

Kommunikasjon rundt interaksjoner skjer ofte direkte medlege. Selv om denne kommunikasjonen kan være utfordrende, opplever mange farmasøyter det som mer krevende å kommunisere med legemiddelbrukerne om faglige problemstillinger – ikke minst når det gjelder psykofarmaka. Det er imidlertid viktig at personer med psykiske lidelser får like god legemiddelomsorg som andre. Farmasøyter oppfordres derfor til å våge å gå inn i samtaler med brukere av psykofarmaka. Dersom pasienter med utilfredsstillende effekt identifiseres, kan råd om gentesting gis. På samme måte kan råd om strategi for seponering gis til pasienter som planlegger å avslutte behandlingen.

Referanser

  1. www.reseptregisteret.no (søk i database gjort 8. februar 2011)
  2. Sayers SL, Hanrahan N, Kutney A et al. Psychiatric comorbidity and greater hospitalization risk, longer length of stay, and higher hospitalization costs in older adults with heart failure. J Am Geriatr Soc 2007; 55: 1585–91.
  3. Kessing LV, Harhoff M, Andersen PK. Treatment with antidepressants in patients with dementia – a nationwide register-based study. Int Psychogeriatr 2007; 19: 902–13.
  4. Spiset O. Serotonergt syndrom – en særegen legemiddelbivirkning. Nor Farm Tidsskr 2011; 3: 11–13.
  5. Rudberg I. Antidepressiva og farmako-genetikk. Nor Farm Tidsskr 2011; 3: 14–17.
  6. Larsen BM, Myhr K. Starte opp og slutte med et antidepressivum – like lett? Nor Farm Tidsskr 2011; 3: 18–19.

 (Publisert i NFT nr. 3/2011 side 10.)