Hvem er du, og hva betyr etikk for deg? Hvilket forhold har du til etikk i arbeidshverdagen?

— Jeg ble utdannet farmasøyt for 21 år siden, og har jobbet det meste av mitt yrkesliv som apoteker i et tradisjonelt distriktsapotek. De siste årene har jeg jobbet som legemiddeløkonomisk rådgiver ved fagavdelingen til Sjukehusapoteka Vest HF i Bergen, men jeg har også vært leder for innhold og forvaltning av B180 – Nasjonalt legemiddelberedskapslager under etableringen i 2020/2021.

Etikk har alltid vært en naturlig del av hver­dagen for meg, og farmasøytisk omsorg har stått høyt i hele mitt yrkesliv. Jeg har bidratt noe til forskning rundt farmasøytiske intervensjoner med blant annet en artikkel i International ­Journal of Clinical Pharmacy i fjor vinter. For meg har det alltid vært viktig at et kundemøte er preget av omsorg og verdighet, uansett om kunden er LAR-bruker eller minister. Alle mennesker har like stor verdi.

Kan du nevne et etisk dilemma du har ­opplevd i ditt arbeid og si litt om hvordan du løste situasjonen?

— Som legemiddeløkonomisk rådgiver ­jobber jeg til daglig i skjæringspunktet mellom børs og katedral. Jeg reiser vanligvis mellom ­sykehusene i Helse Vest og synliggjør hvilket potensial et sykehus eller en avdeling har i å benytte ­rimeligste likeverdig legemiddel. I noen tilfeller kan derimot likeverdig legemiddel være noe annet enn et generisk byttbart legemiddel. Da oppstår et etisk dilemma der en på den ene siden kan velge om en velbehandlet pasient skal bytte virkestoff i sin legemiddelbehandling med risiko for tilbakefall og nye bivirkninger, bare ut fra økonomiske hensyn. På den annen side står valget om en pasient skal kunne stå på et kostbart likeverdig legemiddel, så lenge ni andre pasienter kunne fått tilbud om behandling for den kostnaden den ene pasienter legger beslag på. Som legemiddeløkonomisk ­rådgiver er en del av min oppgave å belyse ­problemstillingen, men ­pasientens interesser holdes høyt og vil som hovedregel gå foran økonomiske hensyn. Beslutningen ligger hos behandlende lege.

Hva forventer/trenger du av Etikkrådet for farmasøyter i Norge, og hvordan kan Etikk­rådet bidra til å løfte etisk bevissthet for farmasøytprofesjonen?

— Etiske normer og verdier taper stadig ­terreng i det norske samfunnet, og det er derfor av stor betydning at vi har en tydelig yrkesetikk som er forankret i vår profesjon. Etikkrådet må være ­synlig for farmasøytene, og denne spalten er et flott initiativ for å løfte frem dette viktige arbeidet. Farmasøytene forvalter store økonomiske verdier på vegne av fellesskapet og trenger et tydelig etisk rammeverk for sine råd og ­beslutninger til beste for den enkelte pasient og det store ­fellesskapet.

(Publisert i NFT nr. 9/2021 side 29.)