Tekst: Mari Tosterud, cand.med.vet., rådgiver Giftinformasjonen,
Sosial- og helsedirektoratet

Mange alvorlige forgiftninger er sett etter bruk av bordsalt som brekkmiddel, og denne bruken frarådes på det sterkeste. Saltforgiftning ses oftest hos spedbarn, eldre demente, samt personer med psykiske lidelser.

Forgiftninger med natriumklorid gir hypernatremi (forhøyede nivåer av natrium i blodet), men hypernatremi er vanligere av andre årsaker, for eksempel diabetes insipidus, langvarig væsketap eller manglende vanninntak.

Virkningsmekanismer
Natriumklorid (NaCl) absorberes hurtig og kan gi hypernatremi og hyperkloremi. Hypernatremien gir hyperosmolalitet, med cellulær dehydrering og økt ekstracellulærvolum. I hjernen kan dette føre til hjerneblødning og permanent skade eller død. Hjernen har evne til å tilpasse seg en viss stigning av natriumverdiene, dersom stigningen skjer sakte i løpet av mange timer eller dager (1,2,3).

Toksisitet
Toksisk dose natriumklorid angis fra 0,5 g/kg kroppsvekt, men symptomer er sett etter mindre inntak (4). En teskje natriumklorid (5 ml) utgjør ca. 7 gram, og vil således være en toksisk dose til et barn på 14 kilo. Toksisiteten er korrelert til serum- natriumverdier (s-Na), samt hvor hurtig hypernatremien har oppstått (1,2).

Symptomer/kliniske tegn ved akutte forgiftninger
(engangs overdosering)

Symptomene kommer oftest innen få timer, men kan komme senere dersom symptomer fra mage-tarm uteblir. Ved lette forgiftninger ses irritasjon i mage-tarmkanalen med kvalme, oppkast, magesmerter, diaré og tørste (1). Alvorlige forgiftninger preges i tillegg av CNS-symptomer. Pasientene kan innledningsvis være sløve eller irritable og ha hodepine, senere ses skjelvinger, kramper, feber, takypnè, somnolens og koma. Innledningsvis ses hypertensjon, senere i forløpet hypotensjon. Andre symptomer etter store inntak kan være nyresvikt, ødemer og nekroser i mage-tarmkanalen (1–5).

Ved behov for mer informasjon om symptomer og forløp, kontakt Giftinformasjonen.

Symptomer/kliniske tegn ved kroniske forgiftninger (gjentatte saltoverdoseringer)

Ved kroniske forgiftninger stiger s-Na saktere, og adaptasjon i CNS gjør at det ses mindre symptomer enn ved akutte forgiftninger ved en gitt s-Na verdi (3,6). Typisk er oppkast/brekninger, diaré, tretthet, tørste og tiltagende dehydrering. Senere i forløpet kommer nevrologiske tegn som hyperrefleksi, kramper og koma (6).

Behandling
Hjemme
Gi vann: 120–240 ml. Den minste mengden er til barn (1). Ved lang transporttid til sykehus eller ved observasjon hjemme kan dette gjentas. Unngå store væskeinntak.

Ved inntak inntil 0,5 g NaCl per kg kroppsvekt: observer hjemme, til sykehus hvis det blir symptomer.

Ved inntak over 0,5 g NaCl per kg kroppsvekt: til sykehus.

På legevakt/sykehus
Ventrikkelskylling vurderes ved fare for alvorlig forgiftning (4). Brekkmiddel er ikke anbefalt, da kramper og CNS-symptomer kan komme raskt. Kull binder ikke salt og skal derfor ikke gis (1).

På sykehus
Ved usikkert inntak følges natriumverdiene med blodprøver med en til to timers mellomrom til seks timer etter inntak. Ved normale s-Na verdier seks timer etter inntak hos en symptomfri pasient er det ikke lenger fare for hypernatremi (4).

Pasienten kan være symptomfri på tross av hypernatremi, og klinisk undersøkelse uten blodprøve kan på dette tidspunktet ikke utelukke alvorlig forgiftning.

Behandlingen retter seg mot å gjenopprette normal osmolalitetog væskevolum, og bør startes raskt (1,2).

Ved påvist eller mistanke om stort inntak av natriumklorid, kontakt Giftinformasjonen for ytterligere informasjon vedrørende symptomer, behandling, prøvetaking og observasjon.

Forgiftninger etter andre administrasjonsveier
Inhalasjon/aspirasjon
Fare for akutt ulcerativ trakeobronkitt selv etter lite initiale symptomer (7). Kontakt Giftinformasjonen for mer informasjon.

Produkter som kan inneholde mye natriumklorid
Badesalt: Inntil 99%
Soyasaus: 17–18%
Allkrydder: 30–70%
Trolldeig: 40–80%

Referanser

  1. Over-the-counter products. Caraccio TR, McGuigan MA. I:Caravati EM, McMuigan MA, Whyte IM, Dawson AH, Seifert SA, Schonwald S, et al. Dart R, editor. Medical Toxicology. 3 ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 2004:1057–59.
  2. Türk EE, Schulz F, Koops E et al. Fatal hypernatremia after using salt as an emetic – report of three autopsy cases. Leg Med 2005; 7: 47–50.
  3. Androguè HJ, Madias NE. Hypernatremia. N Engl J Med 2000; 342: 1493–99.
  4. Bates N. Sodium chloride (salt). I: Bates N, Edwards N, Roper J, Volans G, editors. Paediatric Toxicology: Handbook of Poisoning in Children. New York: Stockton Press, 1997:326–29.
  5. Calam J, Krasner N, Haqqani M. Extensive gastrointestinal damage following a saline emetic. Dig Dis Sci 1982; 27: 936–40.
  6. Meadow R. Non-accidental salt poisoning. Arch Dis Child 1993; 68: 448–52.
  7. Young LG. Death due to aspiration of table salt. N Z Med J 1966; 65: 615–6.

(Publisert i NFT nr. 4/2007 side 16.)