Statens legemiddelverk anser det som alvorlig at Alliance UniChem Norge AS har forsømt sine plikter etter loven, og er satt til å følge opp disse intensjonene.
Advarslene som er gitt Alliance gjelder i begge tilfellene drift av to apotek uten å ha godkjent apoteker. Det har tidligere blitt gjort helt klart for aktørene i bransjen at en apoteker ikke kan tiltre før godkjenning foreligger fra Statens legemiddelverk.

Apoteklovens § 8-4 sier at «ved mangelfull eller uforsvarlig drift kan tilsynsmyndigheten gi advarsel, selv om forholdet er rettet på eller har vært av forbigående karakter». Men det er ikke ofte at Statens legemiddelverk må gi advarsler for slike forhold. Gjentatte advarsler kan medføre tilbakekall av apotekkonsesjon.
Alliance UniChem Norge AS har også tidligere fått advarsel for lignende forhold.