I koronakommisjonens foreløpige rapport får myndighetene «bestått» for sin håndtering av koronapandemien. 

— Myndighetenes håndtering av pandemien har samlet sett vært god, sa kommisjonsleder Stener Kvinnsland da han overleverte rapporten til statsminister Erna Solberg 14. april. 

Samtidig er det en hel rekke områder hvor regjeringen får kritikk. Det gjelder ikke minst når det gjelder beredskapsplaner. I kapittelet om legemiddelberedskap og -håndtering er det akkurat beredskapen som kritiseres. 

«Det var store svakheter ved legemiddelberedskapen da covid-19-pandemien kom til Norge.» skriver kommisjonen, som er tydelig på at om det ikke hadde vært for utredningen av legemiddelberedskapen i Norge som ble avsluttet i 2019 ville helsemyndighetene ikke kunne reagert så raskt som de tross alt gjorde for å sikre tilgang til legemidler.

Les også: Fant mange svakheter i norsk legemiddelberedskap

Handlekraft på legemiddelfeltet

I tillegg var det avgjørende at det satt handlekraftige mennesker klar i de viktigste legemiddelansvarlige etatene som kastet seg rundt. 

«Sentrale personer i Helsedirektoratet, Legemiddelverket, Mangelsenteret og Sykehusinnkjøp HF tok tidlig grep og samarbeidet godt gjennom krisen. God handlekraft sikret at det ble satt inn tiltak. Men gitt planverket var ikke dette noen selvfølge.» skriver kommisjonen som påpeker at planverket hadde en altfor vag ansvarsplassering når det gjelder krisehåndtering.

Les også: Årets farmasøyt hindret legemiddelmangel på hengende håret

Les også: Anne Markestad startet med en seriemorder, endte med en pandemi

Les også: Kirsten Hjelle: Legemiddelbyråkraten som hater rutine og elsker Italia

Nye beredskapslagre og mangelsenter for kommunene

Kommisjonen har gitt Safetec i oppdrag å vurdere hvordan legemiddelberedskapen kan styrkes. Basert på rapporten fra Safetec og sine egne vurderinger mener kommisjonen det er behov for å etablere beredskapslagre for legemidler som kan forsyne både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten under en krise, men foreslår ikke spesifikke løsninger utover at staten bør finansiere lagrene og bestemme størrelse og innhold. 

«Vi mener det er viktig i det videre arbeidet med å vurdere konkrete løsninger, at alle relevante interessenter involveres i prosessen.»

Kommisjonens mener ansvarsforholdene i legemiddelberedskapen i dag er for uklare, og at «regjeringen bør etablere klarere ansvarsdeling og styring for krisehåndtering i legemiddelberedskapen.»

De mener også primærhelsetjenesten har behov for noe tilsvarende Nasjonalt senter for legemiddelmangel og legemiddelberedskap i spesialisthelsetjenesten (Mangelsenteret). 

Safetecs anbefalinger

Safetec presenterer i sin rapport åtte forslag til tiltak for å styrke legemiddelberedskapen.

  • Anbefaling 1: Det bør opprettes et nasjonalt organ, underlagt Helsedirektoratet, med ansvar for overordnet nasjonal oversikt og styring av legemiddelberedskapen.
  • Anbefaling 2: Det nasjonale organet bør opprette faggrupper for henholdsvis spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten.
  • Anbefaling 3: Det bør utarbeides en nasjonal liste for beredskapslagring av legemidler som er kritiske for spesialisthelsetjenesten utover det som inngår i B180.
  • Anbefaling 4: Det bør vurderes å opprette et nasjonalt register for de legemidlene som inngår i beredskapslisten til spesialisthelsetjenesten.
  • Anbefaling 5: Det bør opprettes et «Mangelsenter» for primærhelsetjenesten. Det bør gjøres en vurdering av om senteret skal plasseres sammen med det eksisterende Mangelsenteret eller driftes og administreres separat. Det bør også etableres en rask og pålitelig kommunikasjonskanal for å få formidlet mulige forestående legemiddelmangler fra de nasjonale helsemyndighetene til leger i primærhelsetjenesten.
  • Anbefaling 6: For legemidler som brukes av både spesialist- og primærhelsetjenesten, og som inngår i beredskapslagringen, bør det utarbeides en fordelingsnøkkel.
  • Anbefaling 7: Apoteklovgivningen bør gjennomgås med hensyn til å sikre staten innsyn i lagerbeholdning og leveransetider i en krise.
  • Anbefaling 8: Det bør bygges opp et statlig finansiert, nasjonalt beredskapslager i samarbeid med grossistnæringen.