Farmatid har spurt de største politiske partiene spørsmål om farmasi og legemidler i forkant av valget, og leder i Norges Farmaceutiske Forening, Urd Andestad, har kommentert svarene. I dagene fremover får du hennes dom over partienes politikk på feltet. 

I dag svarer helsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, Ingvild Kjerkol.

Les også: KrF har gode refleksjoner om farmasøyter, men har også mangler

Les også: Venstre vil bruke farmasøyters kompetanse, men knytter den for mye til apotek 

Les også: Bra at Frp trekker fram Norges ansvar for å utdanne nok farmasøyter

Farmasøytisk kompetanse

— Hvor mener du at farmasøytisk kompetanse skal brukes i fremtiden? 

— Behovet for farmasøyter er stort og vil bli større som følge av utbygging av apotek, mer avansert legemiddelbehandling, samhandlingsreformen og mer tverrfaglig og desentralisert arbeid i helsevesenet. Farmasøyter har samfunnets bredeste kompetanse innenfor legemiddelområdet og kan bidra til å redusere feilmedisinering og dermed redusere pasientskader. Farmasøytisk kompetanse kan med andre ord brukes langt bredere enn hva som gjøres i dag.

— De fleste kommuner har i dag farmasøytisk kompetanse på grunn av at de har farmasøyt i apoteket. Dette er en viktig ressurs for legemiddelbrukere, lokalt helsepersonell og kommunen. Når bruken av nettapotek øker ser vi fra Sverige at distriktsapotek legges ned. Hva tenker du kan bidra til å sikre lokal farmasøytisk kompetanse i hele Norge?

— Det har vært forventet en økning i kommunene som følge av økte krav til legemiddelgjennomgang. I tillegg er det slik at utviklingen innen helse- og velferdsteknologi også vil gi mange interessante muligheter for farmasøyter, som f.eks. rådgivning og tilrettelegging av legemiddelinformasjon i nettbaserte applikasjoner.

Les også: MDG vil styrke farmasi, men er uklar på hvordan

Les også: Spennende å se hvordan Sp vil løse egenproduksjon i lys av EU-regler

Utdanningskapasitet

— I 2020 ga Helsedirektoratet autorisasjon til 368 farmasøyter, 60 % var utdannet i Norge, 40 % var utdannet utenfor Norge. Hva tenker du om dette?

— Disse tallene kan jo tilsi at det er for liten utdanningskapasitet i Norge, og Arbeiderpartiet har i 2021 foreslått hele 3 000 nye studieplasser, med særlig vekt på blant annet helsefagene. Vi har også programfestet opptrappingsplaner for nye studieplasser og å prioritere utdanninger til viktige yrker der det mangler nok kvalifisert arbeidskraft. Farmasøyter er et eksempel på dette. Arbeiderpartiet har videre foreslått å ta dette inn i langtidsplanen for forskning og høyere utdanning, for å gi samfunnet og utdanningsinstitusjonene mer forutsigbarhet i opptrappingen av nye studieplasser i årene framover.

Les også: SV har innsiktsfull og konkrete tanker om legemiddelproduksjon

Les også: Høyre svarer godt for seg, men det skulle bare mangle

Les også: Farmaceutene liker at Rødt vil ha farmasøyt i alle pasientnære tjenester

Legemiddelindustri

— Det har vært mange fine ord om økt innsats for å få økt legemiddelproduksjon i Norge. Hva tenker du er det viktigste for å gå fra ord til handling? Og hva skal være første handlingen?

— Arbeiderpartiet vil utrede etableringen av et nasjonalt farmasiselskap som kan stimulere til norsk legemiddel- og vaksineproduksjon, enten i egenregi eller i samarbeid med øvrig industri. I tillegg ser vi at koronakrisen avdekket blant annet liten kapasitet for beredskapsproduksjon av legemidler og det er nødvendig å få på plass en norsk beredskapsproduksjon av viktige legemidler.

Farmaceutenes dom: Ap fremhever løsninger som vil støtte farmasøyters arbeid

Urd Andestad mener Arbeiderpartiet har fornuftige tanker om farmasøyter og bruk av oss. Partiet har blant annet et konkret forslag for å øke antall helsepersonell som utdannes og det er bra at de fremhever norsk beredskapsproduksjon. 

Partiet fremhever utvikling av teknologi og løsninger som bidrar til rett legemiddelbruk. Slike løsninger vil støtte arbeidet til farmasøyter og kan hjelpe mange legemiddelbrukere. All interaksjon med helsepersonell kan imidlertid ikke erstattes med teknologi, og vi trenger farmasøyter med kompetanse på det lokale helsevesenet og samfunnet.