Samhandlingsreformen

Les mer om reformen her.

Tekst: Vivian Fjeldstad

NFF var invitert til høring i Helse- og omsorgskomiteen for å uttale seg om, og for å komme med innspill til samhandlingsreformen. Foreningen er glad for at samtlige partier på Stortinget har sett nytteverdien av farmasøytisk kompetanse og ønsker å benytte seg mer av denne.

Leder i NFF, Tove Ytterbø, lot det i sitt innspill komme frem at farmasøyter i samarbeid med annet helsepersonell kan bidra til en god og helhetlig legemiddelbehandling.

Flere kommunefarmasøyter
Det viktigste NFF-lederen ønsket å trekke frem er ansettelse av kommunefarmasøyter i spesielt store kommuner.

— Det har vist seg at gode rutiner på legemiddelhåndtering er svært mangelfulle og til dels fraværende, særlig i store kommuner. Vi tror at egne ansatte kommunefarmasøyter vil kunne bidra positivt ved å delta på overordnet nivå for utarbeidelsen av slike rutiner, sier Ytterbø.

Hun trakk dessuten frem ønsket om videre bevilgninger til det erfaringsbaserte studiet i klinisk farmasi.

— Samhandlingsreformen legger opp til at man skal ha et kompetent helsepersonell i alle deler av tjenesten. Vi mener derfor at det nyopprettede studiet bør videreføres, sier hun.

NFF ønsker også at tverrfaglige legemiddelgjennomganger hvor farmasøyter er en del av teamet, skal bli vanlig praksis for å bedre og sikrere legemiddelbehandlingen i alle deler av helsetjenesten.

— Vi ønsker at pasientsamtaler med klinisk farmasøyt ved utskrivning eller skifte av omsorgsnivå for utvalgte risikogrupper skal bli et etablert tilbud. Pasienten må også følges opp systematisk, understreker Ytterbø.

Hun presiserer at NFF ønsker at strukturerte og planlagte legemiddelsamtaler i apotek skal bli en realitet for de som selv ønsker det, og andre utvalgte grupper.

NFS opptatt av taushetsplikten
Tone Westergren kom med innspill på vegne av Norske Sykehusfarmasøyters Forening (NFS). Hun la mest vekt på at man i større grad tar i bruk farmasøytisk kompetanse, både i spesialist- og kommunehelsetjenesten. Westergren poengterte at jo mer avansert behandling som skal gjennomføres utenfor sykehus, desto større er kompetansebehovet for helsepersonell.

NFS-lederen tok også for seg hindere for optimal nytte av farmasøyter, deriblant problematikken rundt taushetsplikten. Hun understreket at det er et behov for å utrede taushetsplikt og hvilke opplysninger som kan gis videre knyttet til legemiddelbehandling. Ellers starter hvert nivå på nytt, fastslo Westergren.

(Publisert i NFT nr. 1/2010 side 7.)