1) PIN-koden

Svarer man ja på to eller flere av disse spørsmålene, er sannsynlig­heten stor for at hodepinen kan være migrene.

P for Photophobia
Blir du ømfintlig for lys under hode­-
pinen?

I for Indisposed
Fører hodepinen til at du har vært borte fra jobb eller indisponert én dag eller mer de siste tre månedene?

N for Nausea
Blir du kvalm eller uvel når du har hodepine?

En av flere nyheter under årets Farmasidager var workshops. Apokus var ansvarlig for tre av disse under navnet Treningslab med tema; Ekvianalgetiske doser, Trygg «herjing» med lege­midler og Migrenepasienten.

Om lag 1 av 4 yrkesaktive kvinner plages av migrene. Hensikten med ­«Migrenepasienten» var å trene på hvordan man som farmasøyt kan anvende sin kunnskap om migrenebehandling til å hjelpe de som ­plages med migrene, både i selvvalget og ved reseptekspedisjon.
Sesjonen ble ledet av Tine Poole, hode­pinespesialist og allmennlege samt leder av Volvats Hodepinesenter. Med seg hadde hun Apokus´ Karine Wabø Ruud.  Ved hjelp av rollespill fikk deltakerne trene på ulike pasientkasus.

Hvordan kan farmasøyter bidra til optimalisering av behandlingen?
Dersom farmasøyter mistenker migrene hos pasienter som kjøper hodepine­tabletter i selvvalget i apotek, kan man oppfordre kunde/pasient om å søke hjelp hos lege. I denne sammenheng kan «PIN-koden1)» – tre spørsmål som raskt kan gi svar på om det er sannsynlig at hodepinen er migrene – være et godt hjelpemiddel.
For optimal sykdomsmestring bør migrene­behandling skreddersys hvert enkelt anfall og pasient. Pasienten bør ha ulike virkestoffer og formuleringer tilgjengelig for å mestre tilstanden best mulig. Eksempelvis vil nesespray og injeksjon gi rask(ere) effekt. Smelte­tabletter kan være et mer «diskret» behandlings­alternativ enn andre formuleringsformer. Her kan farmasøyten veilede pasienten ved å gjøre rede for de ulike ­alternativene som finnes på ­markedet. Hvis pasienten har mer enn to til tre anfall per måned, bør ­pasienten ­oppfordres til å snakke med legen om muligheter for ­profylaktisk behandling. Rask og tilstrekkelig dosering er viktig for å hindre et (langvarig) migreneanfall.

Ny legemiddelgruppe lansert høsten 2018
Poole oppdaterte også deltakerne på siste utvikling innen migrenebehandling. I oktober ble erenumab (Aimovig) – første preparat med CGRP-hemming som virknings­mekanisme – lansert. Kalsitonin-genrelatert peptid (CGRP) er et protein som fremkaller og opprett­holder migrene. I løpet av 2019 ventes flere CGRP-hemmere markedsført.

Rollespill som læringsmetode
I rollespillet på treningslaben på Farmasi­dagene ble deltakerne tildelt en av tre roller; kunde/pasient, farmasøyt eller observatør. Med utgangspunkt i et pasientkasus var målet at farmasøyten skulle avdekke behov og ­utfordringer og gi faglig veiledning. En av oppgavene tok for seg en konkret situasjon der en kvinne på 45 år kommer på apoteket for å hente ut tre ulike triptaner; Sumatriptan 100 mg, Zomig nesespray 5 mg/dose og ­Naramig 2,5 mg. Kunden i eksempelet skulle hente migrenemedisiner på apoteket for først gang.
Hensikten med rollespillet var å gi ­praktisk trening i håndtering av en ­kunde­situasjon med utfordringer knyttet til bruk av flere legemidler samtidig og hvor det var ­viktig med ­informasjon om bruk av ulike ­admini­strasjonsformer. Målet (med ­eksempelet nevnt ovenfor) var at ­deltakerne skulle få trening i et kasus der aktuell ­faglig ­veiledning ideelt sett skulle omfatte råd om å ta triptan ved første tegn til ­symptomer, ­veiledning i riktig bruk av nesespray, ­anbefale hode­pinekalender for oppfølging samt hvordan man ved bruk av flere ­triptaner samtidig kan teste ut hvilke(t) som funker best i ulike situasjoner.

Treningslab på farmasøytens ønskeliste
Apokus forteller at bakgrunnen for ­utviklingen av konseptet Treningslab var et ønske om å trene på problem­stillinger ­identifisert under utvikling av nye e-læringskurs.
— Spørsmål om ekvianalgetiske doser av opioider har vi sett dukke opp med jevne mellomrom på Farmasigruppa på Facebook. Dette ga ideen til trenings­laben med tittelen Ekvianalgetiske doser. Vi ønsket å lage Treningslab i samarbeid med fag­personer med spisskompetanse på de ulike temaene, og bruke egen ­kompetanse på å lage nye undervisningskonsepter, uttaler Elin Rugnes Andersen, leder for kompetanseutvikling i Apokus.

Gode tilbakemeldinger fra deltakerne
De tre treningslabene, som maksimalt kunne ha 25 deltakere, var alle full­tegnet. I skrivende stund har 40 farmasøyter evaluert Apokus´ treningslab til en ­gjennomsnittsscore på 5,6 (av 6 mulige). Tilbakemeldingene fra deltakerne har altså vært svært gode.
Med bakgrunn i tilbakemeldingene blir det spennende å se om trenings­labene fra Apokus blir en tradisjon i «Nye Farmasidagene»?