Bergen kommune lyste ut multidoseanbud på vegne av seg selv og 51 andre kommuner med oppstart 1. januar 2023. NMD kom med det eneste tilbudet og ble tildelt oppdraget i september. Både Boots og Apotek 1 leverte i forkant klager på anbudet til Bergen kommune, og i august klaget Apotek 1 kommunene inn til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) med krav om at konkurransen avlyses.

«Apotek 1 gjør gjeldende at Bergen kommune har rett og plikt til å avlyse konkurransen fordi kravet til implementeringstid for kontrakten er utformet i strid med kravet til konkurranse og likebehandling i LOA § 4. Feilen har påvirket deltakerinteressen i konkurransen, og vil derfor bare kunne repareres ved å avlyse konkurransen og kunngjøre en ny konkurranse med en tilstrekkelig lang implementeringstid,» står det i klagen levert av Advokatfirmaet Thommessen for Apotek 1.

LES OGSÅ: NMD beholder Norges største multidosekontrakt 

For korte tidsfrister

Apotek 1 mener konkurransen er beheftet med feil som innebærer at Bergen kommune har plikt til å avlyse konkurransen. 

Deres viktigste ankepunkt er implementeringstiden. Fristen som er satt for overtakelse av alle institusjoner med leveranse av lagermedisin og all multidose til institusjonspasienter, samt overtakelse av multidosepakkede legemidler og legemidler utenom multidose er henholdsvis to til tre og to til fem måneder. De fristene er ifølge Apotek 1 «uforsvarlig korte.»

«En anskaffelse av dette omfang krever etter Apotek 1s vurdering minimum syv måneders implementeringstid, beregnet fra tidspunkt for signering av kontrakt til oppstart av leveranse. Den korte implementeringstiden gir en betydelig konkurransefordel for eksisterende leverandør, Norsk Medisinaldepot AS ("NMD"), og innebærer at andre tilbydere ikke har en reell mulighet til å vinne frem i konkurransen.» står det i klagen hvor de også understreker at da den nåværende kontrakten ble utlyst var det lagt opp til en implementeringstid på seks måneder.

LES OGSÅ: — En svært krevende anbudsprosess

Krever ansettelser, opplæring og administrering

Apotek 1 påpeker at oppbemannings- og rekrutteringsprosessene som er påkrevd for å kunne oppfylle kontrakten alene vil ta minst tre måneder.

«Etter Apotek 1s beregninger vil Apotek 1 måtte ansette 69 nye medarbeidere for å kunne implementere og drifte rammeavtalen i kontraktsperioden. Av de nye medarbeiderne er 36 fabrikk- og logistikkarbeidere, 14 apotekteknikere og 19 farmasøyter.»

I tillegg vil opplæringen av eksisterende og nytt personell være tidkrevende som følge av de omfattende og detaljerte kravene som stilles til kontraktarbeidet. 

«Av hensyn til pasientsikkerheten er det essensielt at personellet som skal utføre arbeidet under rammeavtalen får tilstrekkelig opplæring, slik at de har nødvendig kompetanse og kapasitet til å håndtere kommunens krav og ulike behov i henhold til rammeavtalen.»

En avtale av denne størrelsen og kompleksiteten vil også kreve et betydelig arbeid fra den nye leverandørens side knyttet til administrative aktiviteter. Apotek 1 mener det i seg selv vil ta mellom to og fire måneder.

«Etter Apotek 1s oppfatning er det ikke realistisk at nye leverandører skal kunne gjennomføre de ovennevnte aktivitetene i løpet av en periode på 2-5 måneder, slik konkurransegrunnlaget legger opp til. Vi understreker at det av hensyn til pasientsikkerheten er svært viktig at leverandøren gjennomfører et grundig implementeringsarbeid, slik at overføringen skjer på en ryddig måte.»

Kan ikke risikere periode uten levering

I Apotek 1s klage direkte til Bergen kommune tok de opp de samme punktene. 

I svaret viser kommunen til at anskaffelsen har en lang forhistorie med mye uenighet, blant annet rundt databehandleravtalen, som har skapt store problemer knyttet til ny konkurranse. I tillegg har det ikke vært mulig å forskyve oppstartstidspunktet.

«Gjeldende avtale utgår 31. desember 2022, men er supplert med en avtale som presiserer enkelte forhold ved overgangen, samt beskriver en gradvis overføring av deler av multidosepasientene i en 2 måneders periode.» skrev kommunen som påpeker at dette er en svært kritisk anskaffelse, og at de må forholde seg til den situasjon som foreligger.

«Bergen kommune og våre samarbeidsparter kan ikke risikere å gå inn i en periode uten en avtale på dette området. Legemiddelavtalen er avgjørende for liv og helse til titusenvis av sårbare pasienter. Både endring av implementeringstid, avlysning av konkurransen og en eventuell behandling av en prioritert sak i KOFA vil ta lang tid og medføre at vi vil stå uten kontrakt når gjeldende kontrakt utløper.» skrev kommunen og slår fast at de ikke tar klagen tilfølge.

Saken ligger nå hos KOFA og venter behandling.