— Vi har nå kommet til enighet med ­
Apotek 1 og har fått bekreftelse på at vi vil få utlevert komplette ordinasjonskort til våre mer enn 22 000 pasienter. En rekke kort er allerede overført fra Apotek 1 til Norsk Medisinaldepot AS (NMD) nå i ­begynnelsen av desember, og alle vil være overført, inkludert endringer meldt inn i desember, innen 1.1.2019, opplyser Emilia Johanne Tufto, jurist i innkjøpsavdelingen til Stavanger kommune, til NFT.

— Omforent løsning
Apotek 1 bekrefter også overfor NFT at de nå har snudd i saken.
— Stavanger kommune og Apotek 1 har hatt ulike oppfatninger om ansvarsforhold og praktisk gjennomføring av overgang til ny multidoseleverandør. Til tross for dette har vi kommet frem til en omforent ­løsning som alle involverte parter er tilfreds med, og som fullt ut ivaretar hensynet til ­pasientsikkerheten, sier kommunikasjonsrådgiver i Apotek 1, Anders Dahl, til NFT.
Han forteller videre at det nå pågår flere prosesser på myndighetshold som
­formodentlig vil bidra til prinsipielle ­avklaringer på dette området, der Apotek 1 bidrar med sin erfaring og synspunkter.
— Utover dette ønsker vi ikke å ­kommentere denne saken ytterligere.
Tufto bekrefter at partene har hatt en diskusjon knyttet til utlevering av ordinasjonskort.
— Disse skal utleveres i komplett versjon med både multidosepakkede legemidler og annet som er ordinert av fastlegen til de hjemmeboende multidosepasientene. Vår tolkning av utleveringsforskriften og ellers nasjonal faglig praksis for multidose, er at ordinasjonskortet skal være komplett med henhold til all ordinering gjort av lege, og dette er gyldig som resept i et år.

Fikk støtte fra Helsedirektoratet
Juristen påpeker at dette er for å sikre korrekt dose, unngå dobbelforskrivning og potensiell overdosering, avdekke og ­forhindre interaksjoner med mer.
— Vi fikk bekreftet fra Helsedirektoratet at ordinasjonskortene skal være komplette. Dette står også i nasjonale faglige råd som Helsedirektoratet hadde på høring ­tidligere i år. Vi mener også at Apotek 1 ikke har noen lovmessig rett til å holde tilbake ­kommunenes pasienters resepter (ordinasjonskort) og vi ba derfor om å få disse utlevert for overføring til ny ­leverandør, forklarer Tufto.
Stavanger kommune mener Apotek 1 nå oppfyller kontrakten og leverer som avtalt ut komplette ordinasjonskort og annen ­nødvendig informasjon for en sikker ­overføring av multidosepasienter til ny leverandør innen årsskiftet.  
— Vi er ikke lenger i noen diskusjon med dem og samarbeider fint om overføringen. Vi ønsker dem velkommen i ny anbuds­konkurranse om fire år.

Ønsker avklaringer fra Datatilsynet
Til tross for at striden om utlevering av ­ordinasjonskortene nå er klarert, er det ­fortsatt registrert en sak hos Datatilsynet, der retten til dataportabilitet og forståelsen av ­begreper i GDPR står sentralt (se ­artikkel side 6). Her er fremdeles ikke ­kommunene og Apotek 1 enige.
— Saken hos Datatilsynet har likevel ikke innvirkning på avtaleforholdet ­mellom kommunene og Apotek 1 og anses som et helt parallelt løp. Dog omhandler store deler av saken som er registrert hos ­Datatilsynet innsyn i ordinasjonskortene. Denne saken er som sagt nå løst på en god måte ­mellom Apotek 1 og ­kommunene. Resterende spørsmål i saken til tilsynet ønsker vi fremdeles å få avklart, men disse spørsmålene har ikke direkte ­innvirkning på vår daglige drift og implementeringen av ­kontrakten med NMD, konstaterer ­Stavanger ­kommunes jurist.
Hun sier videre at saken hos Datatilsynet fortsatt er til behandling.
— Vi har ingen status fra dem. ­Spørsmål vi ønsker at Datatilsynet skal ta stilling til er hvem av partene som anses som ­Databehandler og Behandlingsansvarlig etter ny EU-forordning om personvern (GDPR). Kommunene mener bestemt at Data­behandler er Apotek 1 og kommunene er Behandlingsansvarlig.
Tufto forteller at de ikke har opplevd liknende problemstilling før årets anbudskonkurranse.
— Vi er blitt fortalt av OFA-anbudet (innkjøpssamarbeid for noen kommuner i Agder) at Apotek 1 fjernet data om ­eventuellmedisin og andre faste legemidler som ikke inngår i multidosen, ved over­føringen av ­multidosepasientene deres til NMD tidligere i år. Hvorfor Apotek 1 ønsker å gjøre dette i enkelte kontrakter, får de selv svare for. For oss er dette uansett ikke lenger et problem da vi har fått ­gjennomslag på vårt krav om komplette ordinasjonskort, sier hun.

Ingen tiltak fra Legemiddelverket
Ifølge Legemiddelverket har de ennå ikke gått aktivt til verks med noen tiltak i denne saken.
—  Vi har stått på kopi i brevveksling mellom de ulike partene i saken. I dette tilfellet ser vi at partene har løst saken selv. Vi har derfor per i dag ikke gått inn i saken, sier Siv Elisabeth Haugen, legemiddel­inspektør ved forsyningskjeden, til NFT.


(Publisert i NFT nr. 1/2019 s. 10)