Dette er saken:

  • Apotek 1 Gruppen AS har siden 2014 levert multidosepakkede legemidler til 72 forskjellige ­kommuner i Norge. Avtalen omfattet omtrent 22 000 pasienter.
  • Etter at Apotek 1 gjenvant anbudet etter en anbudskonkurranse i 2017, ble anbudskonkurransen avlyst. Ett år senere ble ny anbuds­kon­kurranse lagt ut, og denne vant Norsk Medisinaldepot (NMD).
  • Stavanger kommune, som har hatt ansvar for anbudene på vegne av de andre kommunene, opplevde utfordringer med å få utlevert fullstendige ordinasjonskort med pasientinformasjon fra Apotek 1 i overgangsfasen mellom de to grossistene.
  • Kommunen mener at Apotek 1 har brutt GDPR-regelverket og personopplysningsloven ved å ikke gi full tilgang til disse ordinasjonskortene.
  • NMD skal også ha kontaktet Apotek 1 for å få overført ordinasjonskortene, men hevder å ha fått ufullstendige kort der andre legemidler enn de multidosepakkede legemidlene har blitt fjernet fra ordinasjonskortene.
  • Sentralt i uenigheten mellom ­partene er også diskusjonen om hvem som er dataansvarlig for pasient­informasjonen i ordina­sjonskortene. Både ­kommunene og ­Apotek 1 hevder de er behandlings­ansvarlige, og Apotek 1 har derfor også nektet å ­underskrive data­behandleravtale med kommunene.
  • Stavanger kommune har på vegne av alle kommunene i anbudet ­kontaktet både Legemiddelverket, Helsedirektoratet og Datatilsynet for å få hjelp i saken.
  • Apotek 1 snudde mot slutten av 2018 og sa allikevel ja til å utlevere komplette ordinasjonskort på papir. Spørsmålet om brudd på GDPR-bestemmelsene gjenstår likevel å avgjøres av Datatilsynet.

Da NFT først skrev om multidose­anbudet mellom Apotek 1 og 72 ­norske kommuner i forrige utgave, stilte ­tidsskriftet Apotek 1 en rekke spørsmål i håp om å få kommentarer på anklagene fra Stavanger ­kommune (se NFT nr. 1/2019). Den gangen bekreftet Apotek 1 kun kort per e-post at de hadde snudd og allikevel ville levere ut ­komplette ­ordinasjonskort ­digitalt, selv om de ­fremdeles er uenige i forut­setningene i avtalen mellom partene.

— Neglisjert alle advarsler fra Apotek 1
I et brev fra Apotek 1s advokatfirma ­Thommessen, som NFT nylig fikk innsyn i, går grossisten mer i dybden i påstandene fra Stavanger kommune, og går mye ­hardere ut mot det som den gangen var deres oppdragsgiver. Brevet fra 8. november 2018 er et svar på et brev som ­kommunen sendte til Apotek 1 Gruppen AS 26. ­oktober 2018, med kopi til blant annet Legemiddel­verket og Helse­direktoratet. Brevet tok for seg samarbeid i forbindelse med bytte av multidoseleverandør.
Advokatfirmaet mener det i beste fall er upresist å si at Apotek 1 setter pasient­sikkerheten i fare ved å ikke overføre data i det omfang og format som kommunen krever.
«Kommunen skal ha oversikt over pasient­enes legemiddelbruk, og følgelig ikke være avhengig av å motta dette fra apotek­et kommunen har kontrakt med», skriver ­Advokatfirmaet Thommessen AS.
I brevet påpekes det videre at det i ­kontrakten Apotek 1 har hatt med kom­munene aldri har vært krav om at ­ordinasjonskort skulle overføres elektronisk etter at kontrakten hadde gått ut.
«Apotek 1 opplever at kommunen har neglisjert alle advarsler fra Apotek 1 om at leverandørskiftet forutsetter en realistisk implementeringsplan, og at implementer­ingen er et meget omfattende arbeid som vil kreve mye tid og ressurser fra leverandøren som overtar kontrakten. Brevet Apotek 1 har mottatt og kommunens henvendelse til Datatil­synet, bekrefter dette», skriver advokatfirmaet.

— Forsøkt å presse frem ­overlevering av data
Thommessen mener også at ­Stavanger ­kommune har skjøvet personvern- og GDPR-regelverket foran seg ved å ­henvende seg til Datatilsynet for hjelp. De mener kommunen har forsøkt å presse frem en over­levering av data fra gammel til ny leverandør i et omfang og format som kommunen ikke har kontraktshjemmel til å kreve.
Videre mener advokatfirmaet at det ikke er riktig at kommunene ikke har informasjon om multidosepasientene i sine systemer, ettersom disse pasientene mottar tjenester fra hjemmetjenesten som er journalpliktig.
«Informasjon om en pasients ­medisinbruk på multidose er nødvendige opplysninger om pasienten som skal fremgå av ­journalen», skriver de.
Ved å vise til Helsedirektoratets ­multi­dosefaglige råd mener Thommessen å kunne bevise at Stavanger kommune ikke skal være avhengig av å få informasjon om pasientens multidosemedisiner fra Apotek 1.

— Skal valideres av lege
Stavanger kommune skal tidligere ha ­hevdet at ordinasjonskortene som Apotek 1 har sittet på vil være gyldige som resept hos den nye multidoseleverandøren Norsk Medisinaldepot AS (NMD). Dette mener Thommessen er feil.
«Ordinasjonskort overtatt av et apotek fra et annet skal valideres av lege før de kan benyttes av nytt apotek», skriver ­advokatfirmaet, som viser til Legemiddelverkets tolkning av § 5-2 i utleveringsforskriften.
Advokatfirmaet Thommessen skriver også at det er en misforståelse at Apotek 1 skal ha til intensjon å slette opplysninger om pasientens legemidler og produkter utenfor multidose fra ordinasjonskortene.
«Poenget er at Apotek 1 ikke ­overleverer denne informasjonen til NMD, men ­infor­masjonen forblir i Apotek 1 sitt system. Apotek 1 mener det ligger utenfor plikten til samarbeid om implementering å overlevere denne typen informasjon.»
Samtidig mener de at kommunens påstander om at Apotek 1 setter pasientsikkerheten i fare vil slå direkte tilbake på kommunen.
«Dersom Apotek 1 bryter pasientsikker­heten ved ikke å dele informasjon om pasientenes legemidler/produkter ­utenfor multidose, bryter kommunen også pasient­sikkerheten ved å legge opp til en ­anbudskonkurranse og etterfølgende ­kontrakt som kun omfatter­ ­pakking av ­multidose og ikke også øvrige legemidler og produkter pasienten bruke», skriver Thommessen, som påpeker at legemidler utenfor multidoseanbudet er en omsetning som apotekene må konkurrere om.

Svært omfattende prosess
I brevet skriver advokatfirmaet også at Apotek 1 i møte med kommunen 8. mars 2018 uttrykkelig nevnte at arbeidet med å implementere multidosepasientene hos ny leverandør ville være omfattende. De viser blant annet til at det ved forrige bytte av ­multidoseleverandør tok 40 personer tre måneder å flytte ordinasjonskort for 11 000 pasienter fra papir til produksjonssystem.
«22 000 multidosepasienter skal ­overføres fra Apotek 1 til NMD. Dersom NMD ­setter 40 personer til å legge inn ordinasjonskortene vil det følgelig ta seks måneder å få alle ordinasjonskort inn i NMDs systemer.»
Apotek 1 mener at praksis i bransjen siden 2014 har vært at informasjon ­overleveres fysisk, ikke elektronisk. Videre viser de til at de selv hentet ordinasjonskort i bil hos Boots’ pakkefabrikk Farmaka da Apotek 1 tok over multidosepasienter etter Boots i 2014.

Mener kommunen misbruker myndighet
Apotek 1s advokatfirma går deretter sterkt ut mot det de mener er trusler fra Stavanger kommune.
«Når kommunen skriver at brevet skal regnes som et ‘varsel om at kommunene i henhold til anskaffelsesregelverket ­vurderer å legge til grunn egne erfaringer ved ­vurderingen av kvalifikasjonskravene i ny anbudskonkurranse om fire år’, er dette å anse som myndighetsmisbruk med mindre kommunen har en klar lovhjemmel.»

Uenighet om behandleransvar
Som nevnt i tidligere artikler i NFT, ­gjenstår det fortsatt uenighet mellom Stavanger ­kommune og Apotek 1 om hvem som er behandlings­ansvarlig for pasient­dataen. ­Kommunen mener på bakgrunn av ­uenigheten at Apotek 1 bryter GDPR-­regelverket, og nettopp dette punktet har Datatilsynet gjort en vurdering av (se ­artikkel side 12).
I brevet fra Thommessen påpekes ­Apotek 1s forståelse av avtalen de har hatt med kommunen.
«Apotek 1 er behandlingsansvarlig for pasientdataen. Da Apotek 1 er behandlingsansvarlig og ikke databehandler, har kommunen ikke instruksjonsmyndighet etter GDPR artikkel 28. Kommunen har heller ingen innsynsrett etter GDPR artikkel 15, eller rett til dataportabilitet etter GDPR artikkel 20.»
Apotek 1 har i sin anbudsperiode med Stavanger og de andre kommunene ­nektet å signere en databehandleravtale. De ­påpeker i brevet at de har sitt på det rene:
«Å inngå en databehandleravtale, som gjør Apotek 1 pliktig til å følge kommunens instruksjoner om behandling av pasient­dataen, ville vært i strid med de ­rettslige forpliktelsene som påhviler Apotek 1 etter GDPR. På denne bakgrunn har ikke ­kommunen instruksjonsmyndighet overfor Apotek 1 etter GDPR artikkel 28.»

Mener kommunen sprer usannheter
På bakgrunn av uenighetene mellom ­Stavanger kommune, som har vært ­ansvarlig for anbudsgjennomføringen, og Apotek 1, har kommunen ytret sin ­frustrasjon ­skriftlig overfor de ni andre ­kontraktspartene i ­storbyanbudet. Apotek 1 mener kom­munen har spredd usannheter. Blant annet skal Stavanger kommune, ved jurist ­Emilia Johanne Tufto i innkjøps­avdelingen, ha ­skrevet følgende i en e-post til de andre ­kommunene i storbyanbudet 1. november 2018:
«Jeg er sterkt bekymret for infokam­panjen til Apotek 1. De prøver å flytte legemidler som pakkes i multidose eller som står på ­ordinasjonskortet over på andre leverings­løsninger. De utnytter det tillitsforholdet de har opp­arbeidet i 5 år ved å ringe sykehjem og si de skal hjelpe dem med implemen­teringen. Det de gjør er å forsøke å sikre seg videre salg og fortjeneste.»
Apotek 1 mener kommunen er fullt klar over at alle legemidler utenfor multidose ikke er en del av kontrakten som fantes mellom partene, og heller ikke i den nye kontrakten med NMD. I en e-post til ­Ålesund kommune 7. september 2018 skriver ­imidlertid ­Stavanger kommune at det er fritt apotekvalg for alle i Norge, og at det ikke er korrekt at kommunen ønsker at NMD skal håndtere alle kommunens bestillinger.
Thommessen skriver i brevet at ­­Stavanger kommune har kommet med svært alvorlige trusler om «svartelisting» av ­Apotek 1 og mener Stavanger kommunes ­henvendelser allerede har ført til at både Ålesund kommune og Molde kommune ikke ønsker å gjennomføre møter med Apotek 1 (se egen sak side 11).
«Apotek 1 har fått tilsvarende henvendelse fra seks av ni kontraktsparter.»

Risikerer erstatningsansvar
I samme brev skriver advokatfirmaet at ­kommunen kan risikere å bli erstatnings­ansvarlig for tap Apotek 1 måtte ha som følge av kommunens feilinformering til øvrige kommuner.
«Dersom denne situasjonen utvikler seg gjør vi oppmerksom på at Apotek 1 vil holde kommunen ansvarlig for de konsekvenser dette har for Apotek 1, herunder eventuell tapt fortjeneste og annet økonomisk tap.»
Thommessen konkluderer i brevet med at det er trist at kommunen opplever sam­arbeidet mellom partene som svekket.
«Som et profesjonelt apotek har Apotek 1 et ønske og en intensjon om å overholde sine forpliktelser etter gjeldende kontrakt. Vi oppfordrer derfor kommunen til en nærmere dialog for å få klarhet i hjemmelsgrunnlaget for de krav om informasjonsoverføring som er fremsatt.»

(Publisert i NFT nr. 2/2019 s. 9-10)