Som følge av omlegginger i Apotek 1 i 2016 gikk de ansatte ved multidoseavdelingen på Skårersletta fra Negotia til Norsk Transportarbeiderforbund, nå Fellesforbundet, i forventning om å være omfattet av grossistoverenskomsten. Apotek 1 og Virke mente derimot at arbeidet på multidoseavdelingen ikke falt inn under grossistoverenskomsten. Etter en periode med uenighet og tvisteforhandlinger tok LO/Fellesforbundet ut stevning i Arbeidsretten i 2021.

Arbeidsretten ga enstemmig støtte til LO og Fellesforbundet.

«Dersom multidosevirksomheten hadde vært eneste aktivitet ved Skårersletta, er det ikke klart at overenskomsten ville vært anvendelig. I dette tilfellet er imidlertid pakkingen av multidose knyttet opp mot og integrert i det som utvilsomt er grossistvirksomhet, og de ompakkede legemidler inngår i distribusjon av varene som sendes fra sentrallageret. Når overenskomsten i tillegg gjelder for arbeidet på sentrallageret, tilsier det at overenskomsten også omfatter arbeidet ved multidoseavdelingen.» slås det fast i dommen. 

Les også: Forskning viser at multidoser er vanskelig å bruke på en god måte

Grensetilfelle

Arbeidsretten erkjenner at saken er et grensetilfelle. 

«Arbeidet på multidoseavdelingen både ligner og skiller seg fra arbeidet på sentrallageret. Multidoseavdelingen mottar varer, pakker om og sender ut ferdig pakkede varer, på samme måte som i sentrallageret. Hovedarbeidet består av pakking i multidoser. Dette gjøres gjennom maskinell pakking, og dette arbeidet skiller seg fra plukking, fordeling og pakking av legemidler i originalemballasje på sentrallageret. Det gjelder særlig strenge krav til innretningen av arbeidet på multidoseavdelingen. I detalj er det store forskjeller i arbeidet, men i begge tilfeller er det tale om ompakking av legemidler med sikte på distribusjon. Ompakkingen er nødvendig for at legemidlene skal sendes og selges som multidoser, men er ikke nødvendig for å kunne selges som legemiddel.»

Les også: Legemiddelverket fant omfattende svikt i NMDs håndtering av multidosene

Produksjon eller lager

Mye av uenigheten handlet om multidoseavdelingen er produksjon eller lager. 

Virke og Apotek 1 argumenterte med at multidoseavdelingen lager et eget produkt. I følge dommen anførte de blant annet at «[a]rbeidet på multidoseavdelingen endrer legemiddelets karakter. Produksjonslinjen inn til og ut av avdelingen viser at produktet endrer karakter. Multidosen har ingen verdi for andre enn den navngitte brukeren. Dette skiller seg vesentlig fra arbeidet på sentrallageret, som distribuerer alle produkter, herunder multidosepakninger.» 

Fellesforbundet og LO mener avdelingen driver med lagerarbeid og anførte at «[t]eamleder, operatører og produksjonsmedarbeidere på multidoseavdelingen arbeider med varepåfylling, varebestilling, lagertelling og håndtering av intern og ekstern vareflyt, registrering og plukking av varer og sammenstiller varene til forsendelse. Dette er lagerarbeid som omfattes av overenskomsten.»

Dyr overenskomst

Ifølge frifagbevegelse.no var Apotek 1 innforstått med at de ansatte på multidoseavdelingen skulle over på grossistoverenskomsten i 2016, men at det var Virke som stoppet det.

— Slik jeg har forstått det, har bedriften fått beskjed fra Virke om at tariffkravet vårt ikke skulle godtas, sa daværende klubbleder for NFT, Christian Ekstrøm, til FriFagbevegelse i 2018.

Ekstrøm var ikke i tvil om at det er den såkalte februarreguleringen som er grunnen. Det er en minstelønnsgaranti i tariffavtalen som hadde gitt store lønnstillegg de siste årene.