Mye tyder på at både stortings- og lokalpolitikere i økende grad ser verdien av å bruke farmasøytisk kompetanse til å øke pasientsikker­heten gjennom riktigere legemiddelbruk på sykehjem og i hjemmetjenesten. Noen få kommuner har ansatt egen kom­munefarmasøyt, mens andre kjøper slike farmasøytiske tjenester gjennom anbud eller enkeltoppdrag. Omfanget av legemiddelgjennomganger varierer fra kommune til kommune.

Ønsker forskriftsfesting

I legemiddelmeldingen, som er planlagt behandlet i Stortinget i vinter, er det foreslått å forskriftsfeste en plikt for kommunene til å gjennomføre systematiske legemiddelgjennomganger på sykehjemmene de har ansvar for. Forslaget har fått bred støtte i det farmasøytiske miljøet.

— At tiltaket trekkes spesielt frem i forbindelse med budsjettbehandlingen, understreker at stortingsflertallet mener tiltaket er viktig, sier administrerende direktør Per T. Lund i et nyhetsbrev fra Apotekforeningen.

I nyhetsbrevet uttrykker han videre et håp om at også hjemmeboende pasienter som bruker mange legemidler kan få den samme oppfølgingen.

Ruster seg til flere legemiddelgjennomganger

Alle apotekkjedene arbeider, i varierende grad, med gjennomføring av legemiddelgjennomganger i kommunehelsetjenesten.

— Boots jobber aktivt med kartlegging av hvilke behov som finnes i de områdene vi er representert med denne tjenesten. Enten om det finnes kommunalt ansatte farmasøyt­er som utfører legemiddelgjennomgangene eller om det er behov for at våre apotek tilbyr dette aktivt, både til hjemmetjenesten og institusjoner. Det er et komplekst bilde, og det varierer hva som ligger i anbudsavtal­ene, sier nasjonal salgssjef i Boots Norge, Cecilie Buøen.

Også Vitusapotek og Ditt Apotek gjennomfører legemiddelgjennomganger i sykehjem, men omfanget er ikke stort. Det sier fag- og kvalitetsdirektør i Norsk Medisinaldepot (NMD) Chris Jacobs.

— Vi ser på dette området fremover, ettersom legemiddelmeldingen legger opp til obligatoriske legemiddelgjennomganger i sykehjem. NMD er veldig positiv til den foreslåtte forskriftsfestingen. Her kan farmasøyter gjøre en stor og god jobb med å sikre riktig legemiddelbruk. Det er også et viktig signal fra myndighetene at de ønsker å utnytte den kompetansen som ligger hos farmasøytene. 

Apotek 1 har erfaring med nær 2500 legemiddelgjennomganger til sykehjem i Oslo kommune etter anbud i perioden 2011–2014. I tillegg gjennomføres en rekke legemiddelgjennomganger etter anbud eller enkeltoppdrag i sykehjem og hjemmetjeneste i andre kommuner. 

— Jeg er glad for at legemiddelgjennomganger i kommunene ser ut til å bli forskriftsfestet, og mener farmasøytkompetansen i apotek, som alltid er nærmest kommunehelsetjenesten, må brukes i dette arbeidet, sier Ellen Karine Ous, fag- og kvalitetsdirektør i Apotek 1.

Stort behov

Apoteker ved Apotek 1 Skøyen, Sølvi Merete Karlsen, er en av farmasøyt­ene som har vært involvert i legemiddelgjennomgangene Apotek 1 har gjort på anbud for Oslo kommune. Hun har gjennomført rundt tre hundre av legemiddelgjennomgangene. 

— Det har utelukkende vært en positiv og lærerik erfaring, både personlig og faglig. Jeg har lært mye av å samarbeide tverrfaglig med lege og sykepleier, og arbeidet har gitt gode resultater. Det er et stort behov for legemiddelgjennomganger i sykehjemmene, ikke minst i forbindelse med bytte av omsorgsnivå.

Karlsen mener arbeidet med legemiddelgjennomgangene krever at hun må holde seg godt oppdatert på farmakologi, terapi­anbefalinger og retningslinjer for behandling, noe som også kommer godt med i jobben som apotekfarmasøyt og apoteker.

— For meg er det veldig viktig med farmasifaglige utfordringer for å balansere litt av det kommersielle og administrative ansvaret jeg har som apoteker. Det var jo derfor jeg ble farmasøyt, sier Karlsen.  

(Publisert i NFT nr 1/2016 side 9.)