Direktør for teknologi og e-helse i Apotekforeningen, Terje Wistner, er godt kjent med notatet fra Direktoratet for e-helse. Han er imidlertid ikke enig i all kritikken.

— Det direktoratet peker på, er de ­nasjonale komplette informasjonskildene, som vi er enig i at man primært bør bruke. Men ­nasjonale tjenester som pasientens ­legemiddelliste og «Én innbygger – én ­journal» er kanskje ikke på plass før om fem til ti år. Så lenge kan ikke vi vente, sier Wistner.

Han legger dessuten til at apotekene har behov for dokumentasjon som ikke finnes i de nasjonale kildene. 

— Dette kan være dokumentasjon av ­helsehjelp som apotekene kan yte i ­tilknytning til en reseptekspedisjon og som bare dokumenteres i apotek.

Han påpeker at DIFA skal sørge for en ­felles informasjonsstrøm til apotekene.

— Bransjesystemet skal sikre komplett og strukturert informasjon når helse­personell i apotekene trenger det, slik at farmasøyter og apotekteknikere kan oppdage legemiddelrelaterte problemer og gi best mulig råd og veiledning basert på ­resept- og journal­historikk. En slik informasjonsstrøm ­finnes ikke i dag, eller de er svært fragmenterte.

— Kun helsepersonell med tjenstlig behov

Direktøren mener det aldri har vært snakk om å ha dobbelt opp med informasjon fra eksisterende nasjonale kilder.

— Vi ønsker å trekke ut og supplere med det vi har. Det som blir nytt fra dagens FarmaPro er at resepthistorikken som i dag etableres lokalt, skal kunne deles på tvers av alle apotekene. Dette er i tråd med ­lovverket. Det er viktig å påpeke at det kun er ­helsepersonell med tjenstlig behov som vil få tilgang til denne informasjonen, og det vil komme på plass gode sikkerhetsløsninger for dette, forsikrer Wistner. 

Han mener DIFA har et svar på alle ­spørsmålene og bekymringene til ­Direktoratet for e-helse.

— Vi ivaretar lover og forskrifter, og ­bransjesystemet vil gi en viktig verdi tilbake til apotekene, helsepersonell og ikke minst pasientene. Dette vil skape en økt trygghet som vil sørge for riktigere legemiddelbruk hos pasientene, sier han, men legger til:

— Dersom direktoratet fortsatt er ­bekymret, vil vi ta en diskusjon med dem for å forsikre oss om at vi har samme oppfatning om hva det er som bygges.

— Trygger legemiddelekspederingen

Han mener nemlig det er viktig at direktoratet ikke blander kortene når de sammenlikner DIFA-løsningen med de nasjonale registrene og helsetjenestene.

— Direktoratet må ha egne lov­hjemler for sine registre, men apotekene har ­allerede hjemmel i pasientjournalloven
§ 9 for DIFA-løsningen, ettersom ­apotekene er virksomheter som kan samarbeide om behandlingsrettede helseregistre. Et ­viktig formål med apotekenes dokumentasjonsplikt etter apotekloven er å trygge legemiddel­ekspederingen og sikre at ingen legemidler blir utlevert uten at resepten er kvalitetssikret. 

Wistner mener man hele tiden har vært tydelig på formålet med DIFA.

— Dette er et samarbeid vi gjør i ­fellesskap og på vegne av alle apotekene. Direktoratet blander kortene når de sammenlikner med sine nasjonale løsninger. Vi bygger ikke en nasjonal løsning, men vi bygger en løsning som understøtter kravene som apotekene allerede har på seg, slår Wistner fast. 

(Publisert i NFT nr. 9/2017 side 20)