Apotekforeningens fagdirektør ønsker millionbevilgninger til Medisinstart velkommen, men mener pasientene selv bør kunne be om oppstartsveiledning på apotek.

I forslag til statsbudsjett som ble lagt frem 12. oktober, ble oppstartsvei­ledningen Medisinstart foreslått bevilget fire ­millioner kroner over statsbudsjettet for 2018. ­Medisinstart skal være en ­tjeneste for ­pasienter som starter med et nytt ­legemiddel til ­behandling av enten høyt blodtrykk, høyt kolesterol eller som begynner på blodfor­tynnende ­legemidler. ­Aktuelle Medisinstart-­pasienter får etter resept­ekspedering to oppfølgingssamtaler med farmasøyt, og målet er å bedre etterlevelsen hos pasientene. 

— Det er historisk

Det ble også foreslått videreføring av ­bevilgninger på fem millioner kroner til inhalasjonsveiledning på neste års budsjett.

— Dette gir en historisk mulighet til å styrke apotekets posisjon som pasientens lege­middelrådgiver og viktig del av helse­vesenet, konstaterer Apotekforeningens ­fagdirektør Per Kristian Faksvåg overfor NFT.

2018 kan også bli det første året man har fått et eget avsnitt i statsbudsjettet som tar for seg apotektjenester. 

— Det er også historisk, og gir et tydelig ­signal om at man ønsker å bruke apotekene og deres kompetanse og tjenester mer.

Han trekker frem flere momenter som har ført til at man nå får på plass en slik viktig tjeneste i statsbudsjettet, samt videreføring av støtten til inhalasjonsveiledning. 

— Apotekene har ansatte som er ­motiverte til å arbeide mer med faglige problem­stillinger. Vi har vært løsnings­orienterte og samstemte i bransjen, og kan trygt si at det vi har kommet frem til er noe hele bransjen står bak. Vi ­kommer med ­konkrete forslag til løsninger på feil ­legemiddelbruk, og vi har dokumentert det vi har gjort, blant annet gjennom ­Medisinstart-studien og ­evaluering av inhalasjonsveiledning. I samarbeid med Apokus har det også blitt utarbeidet ­opplæringsverktøy på kort tid med høy ­kvalitet, og gjennom godt samarbeid med Norges Farmaceutiske Forening og flere møter og foredrag har vi gjort viktige ­aktører klar over viktigheten av disse tjenestene. Det er langvarig og møysommelig arbeid bak dette, understreker Faksvåg. 

Opprettholder krav om legerekvisisjon

Men til tross for gode nyheter i statsbudsjettforslaget for 2018 for apotekbransjen, var det en nyhet som Apotekforeningen mener kan redusere omfanget av tjenesten, ­dersom den blir vedtatt. 

Regjeringen ­foreslår ­nemlig i budsjettforslaget å innføre krav om at det kun skal være pasientens lege som kan rekvirere pasienter til ­oppstarts­veiledning i apotekene. Dermed kan ikke pasientene selv velge å ta i bruk tjenesten før deres lege har henvist dem til det.

— Vi vil fortsette å arbeide for at ­pasienten selv skal få bestemme om de vil være med på Medisinstart-samtale. ­Regjeringen har lenge vært opptatt av at de ønsker en ­helsetjeneste der det ikke skal gjøres noen beslutninger om meg uten meg, og vi mener at pasienten selv vet best om man har behov for en slik samtale, sier han. 

Han forteller imidlertid at de ble møtt med det samme forslaget før innføringen av ­inhalasjonsveiledning, men at ­Apotekforeningen klarte å endre dette før ­implementeringen av tjenesten, slik at det ble opp til pasientene selv om de ønsket denne hjelpen i apotek. 

— Av de over 80 000 inhalasjons­veildningene som til nå har blitt ­gjennomført, har kun seks prosent av disse skjedd via henvisning fra fastlege. Hvor stort ville da omfanget av tjenesten vært dersom kun legene skulle henvise til denne tjenesten i apotek? spør Faksvåg. 

— Vil gi riktigere bruk av legemidler

Farmaceutenes leder Rønnaug Larsen er også delt i synet på bestemmelsene rundt Medisinstart.

— Det er svært positivt at regjeringen velger å opprettholde og gi ny støtte til viktige apotektjenester der farmasøytens legemiddelkompetanse blir benyttet. ­Samtidig mener vi at når regjeringen selv sier at de jobber for pasientens helse­tjeneste, er det rart at ikke pasientene selv skal kunne få velge å ta i bruk en tjeneste som ­Medisinstart, et verktøy som er bevist vil gi riktigere bruk av legemidler, sier ­Larsen til NFT.

Apotekforeningen har vært i møter med flere aktører, inkludert Norsk forening for allmennmedisin.

— De har vært imot at Medisinstart skulle ­innføres som tjeneste i apotekene. Da er det jo merkelig at en tjeneste de er imot kun skal kunne rekvireres av legene, sier ­Faksvåg, som frykter dårligere opp­slutning om ­Medisinstart-tjenesten gjennom en slik ­ordning enn om pasientene kunne bestemme selv.

— Farmasøytene i apotekene er nødt til å nå mange pasienter for å få god ­trening og effekt av tjenesten, påpeker fag­direktøren, som nå vil jobbe for å få snudd ­regjeringens ­forslag om fastlegerekvirering. 

Han er ­samtidig klar på at apotekene da må ha på plass en ordning der pasientens lege får informasjon om at det er ­gjennomført ­samtale i apotek.

— Vi er godt i gang med å utvikle en ­apotekjournal i FarmaPro der det også vil gå en melding til pasientens lege om at samtalene er gjennomført.

Apokus har nå fått i oppdrag å lage et opplæringsprogram for farmasøyter i apotek som skal tilby Medisinstart-samtaler.

— Vi har blitt enige med bransjen om at ­tjenesten lanseres i april neste år og at opplæringsprogrammet skal være klart i god tid før det. Dette skal være på samme høye nivå kvalitetsmessig som det de lagde i forkant av innføringen av inhalasjons­veiledning, opplyser Faksvåg.

(Publisert i NFT nr 9/2017 side 16)