Apotekforeningen forventer at myndighetene tar en mer aktiv rolle og styring over hvilke legemidler som skal inn i ordningen «farmasøytutlevering». 

 

I et kort høringssvar gjentar Apotekforeningen mange av de signalene de har gitt til høringsforslaget tidligere: For mye overlates til legemiddelindustrien, myndighetene må ta en mer aktiv rolle, og det må legges tydelige føringer på hvilke legemidler som skal kunne innføres i ordningen. 

«Det er usikkert om ordningen utvikles i henhold til pasientenes behov og om ordningen i større grad vil benytte seg av apotekfarmasøytenes kompetanse», ­skriver Apotekforeningen ved fagdirektør Per Kristian Faksvåg og seniorrådgiver Tore Reinholdt. 

Ikke med i utformingen

Videre skriver foreningen at de er kritiske til at apotekbransjen ikke er med i utformingen av risikominimeringstiltak, og at dette kun skal stå på MT-innehaver.

«Krav og reguleringer bør kvalitetssikres med apotekbransjen slik at de kan gjennomføres i apotek på en hensiktsmessig måte.»

Dermed frykter Apotekforeningen at det vil legges opp til at risikominimerings­tiltakene i stor grad vil ha en skjematisk eller generell tilnærming, og at det i liten grad vil gjøres individuelle vurderinger av den apotekansatte.

«Vi er også enige i at kompetanse­kravet må stå i forhold til hvilket legemiddel som utleveres gjennom ordningen», skriver Apotekforeningen.

På lik linje med Legeforeningen (se side 20) mener Apotekforeningen at det er en svakhet at legemiddelbruk som i dag finnes i ­kjerne­journal, og på sikt pasientens legemiddelliste, vil forsvinne fra disse oversiktene dersom legemidlene i ordningen skal være «reseptfrie med risikominimeringstiltak». 

Ser mot engelsk løsning

Foreningen er også enig i at legemidlene i ordningen ikke bør stå i selvvalget. Samtidig påpekes det at det ikke er lagt noen ­føringer på hvordan kundene skal informeres om hvor de kan få tak i legemidlene.

«I England er det plassert kort i selvvalgsreolene med informasjon om hvilke legemidler som kan selges over disk. Dette kan være en aktuell metode i Norge også», mener Apotekforeningen.

I høringssvaret påpekes det også at det vil ta tid å få på plass endringer i datasystemene i apotekene for å kunne motta og presentere informasjon om risikominimeringstiltak. 

Til sjuende og sist mener Apotekforeningen at apotekbransjen er viktig å trekke inn så tidlig som mulig.

«Apotekforeningen mener at en vellykket innføring av ordningen forutsetter at apotekbransjen blir involvert på et tidlig stadium for å bidra til at de risikominimeringstiltak som fastsettes er tilpasset apotekene og lett kan implementeres i daglig praksis.»

(Publisert i NFT nr. 8/2017 side 21)