Helse- og omsorgsdepartementet varslet i legemiddelmeldingen i fjor vår at de ønsket å utrede muligheten for å innføre standardiserte veiledningstjenester i apotek. Nå gjøres det alvor av planene, og politikerne har i første omgang satt av fem millioner kroner i statsbudsjettet for 2016 til å innføre en prøveordning med en veiledningstjeneste for astma- og kolspasienter.  

Bakgrunnen er at rundt halvparten av denne pasientgruppen bruker inhalasjonslegemidlene feil. Med prøveordningen på plass skal førstegangsbrukere få veiledning i bruk av inhalasjonsmedisin av farmasøyter på apoteket. Tjenesten er ment å gå utover dagens informasjonsplikt, og skal være finansiert av det offentlige.

Fagpolitisk gjennombrudd

Administrerende direktør i Apotekforeningen, Per T. Lund, karakteriserer apotek­tjenesten som nå er på trappene som et fagpolitisk gjennombrudd.

— Dette har krevd stor innsats med politisk arbeid fra vår side. Vi har gjennom flere år snakket med politikere, pasientorganisasjoner, profesjonsgrupperinger og aktører i legemiddelbransjen for å fremme vårt synspunkt om bedre utnyttelse av farmasøytkompetansen i apotek. Dette viser at politikerne både lytter og handler når man kommer med en god sak som tjener pasientens interesser, sier han.

Er beredt: Apotekforeningens direktør, Per T. Lund.  Foto: Kristin Rosmo
Er beredt: Apotekforeningens direktør, Per T. Lund. Arkivfoto

Lund forteller at arbeidet med utvikling av tjenesten har kommet veldig langt, og at det ikke står på bransjen når tjenesten kan bli en realitet. 

 — Bransjen har i fellesskap utviklet tjenesten i lyntempo. Slik det ser ut nå, kan oppstart 1. mars være en mulighet, men fortsatt gjenstår noen tekniske løsninger som må være på plass hos Helsedirektoratet, blant annet oppgjørsordningen med Helfo. 

Apotekforeningssjefen er tydelig på at en vellykket implementering av en slik tjeneste forutsetter full farmasøytmobilisering.

 — Jeg vet at både apotekkjedene og apotekfarmasøytene står klare til å gå i gang med tjenesten, og jeg håper nå at bransjen og den enkelte apotekfarmasøyt griper denne muligheten til å vise frem hva vi kan. Vi vet fra arbeidet med NB2013 og tilsvarende ­tjenester fra andre land at det er en utfordring å holde trykket oppe hos alle og over tid. Men nå er tiden inne for virkelig å vise at vi som bransje står samlet, og at vi mener alvor med bedre utnyttelse av farmasøytkompetansen i apotek, konstaterer Lund.

Får støtte

Forslaget har fått bred støtte fra det farmasøytiske miljøet, i tillegg til en mer betinget støtte fra Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF), Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) samt Legeforeningen.

Inhalasjonsveiledning i apotek
Figur 1. Foreløpig rådgivningsguide for tjenesten «Inhalasjonsveiledning i apotek».
Illustrasjon: Apokus

 — Selv om medisinene har blitt mer effektive og enklere å ta, vet vi at noen pasienter trenger å få informasjon gjentatt, og de trenger praktisk veiledning for å bruke medisin­ene riktig. Vi i Legeforeningen er positive til at disse pasientene får en standardisert veiledning fra farmasøyt ved oppstart av behandlingen, sier leder i Allmennlegeforen­ingen, Kari Sollien.

NAAF mener at all opplæring og veiledning i en ideell verden skulle foregått hos behandlende lege.

 — Men siden verden dessverre ikke alltid fungerer optimalt, synes vi farmasøytisk veiledning kan være et godt supplement. Det er imidlertid viktig med en åpen og god evaluering av prøveordningen etter noe tid, påpeker assisterende generalsekretær i NAAF, Bo Gleditsch.

LHL mener at det for brukerne kan være forvirrende å ha flere ulike inhalatorer å forholde seg til.

 — God opplæring gitt av farmasøyter er derfor både nødvendig og viktig for å sikre riktig bruk av legemidler. Men ansvaret for behandlingen må fortsatt ligge hos pasientens lege, understreker helsefagsjef i LHL, Helle Stordrange Grøttum.

Bransjestandard for tjenesten

I Apotekforeningen arbeides det nå i høyt tempo for å utvikle tjenesten «Inhalasjonsveiledning i apotek». Det forteller prosjekt­eier og fagdirektør i Apotekforeningen, Per Kristian Faksvåg.

 — En betalt tjeneste knyttet til pasientsikkerhet er en historisk mulighet til å vise at vi kan bidra til riktigere bruk av legemidler. Vi både må og skal svare på myndighetens forventninger, noe jeg har stor tro på at vi skal klare, sier han. 

Faksvåg har i samarbeid med styringsgruppen, som består av fagdirektørene fra de ulike apotekkjedene og representanter fra sykehusapotekene og de frittstående apotekene, definert en bransjestandard for tjenesten basert på de føringer som er gitt.

 — Målet er å utvikle en tjeneste som har lik kvalitet uavhengig av hvilket apotek som leverer tjenesten. Alle som utfører tjenesten skal ha gjennomført opplæringsprogrammet, det skal foreligge sjekkliste/støtte­materiell for gjennomføring og tjenesten skal dokumenteres, forklarer han.

Apotekforeningen er leverandør av tjen­esten, men har gitt Apokus i oppdrag å lage opplæringspakken og det skriftlige materiellet. Under arbeidet med å utvikle tjenesten har Apotekforeningen og Apokus sett nærmere på en tilsvarende ordning i Danmark. De har ti års erfaring med sin «Tjek på ­inhalation». Den norske tjenesten vil ­inneholde mange av de samme elementene.

 — Det vil være et krav at tjenesten skal leveres av farmasøyt. Farmasøyten må ha gjennomført obligatorisk opplæring, ha oppdaterte basiskunnskaper om lege­middelbehandling av astma og kols og ha gode kommunikasjonsegenskaper for å utføre ­tjenesten, sier Faksvåg.

Apotekforeningen forutsetter at både pasient, lege og farmasøyt skal kunne ­initiere tjenesten.

Bred opplæringspakke

Målet med opplæringen er å sikre at farmasøyten som utfører tjenesten har riktig kompetanse, slik at alle apotek kan levere en tjeneste med jevn og god kvalitet.

 — Sentrale læringsmål er å vite hva som er riktig bruk av inhalatorer og ­kammere, vite hva som er vanlige brukerfeil og hvordan man kan korrigere disse og kunne gi generelle råd om bruken, sier leder for kompetanseutvikling i Apokus, Elin Rugnes Andersen.

Opplæringspakken vil bestå av elementer som e-læringskurs, praktisk trening, prosedyre og faktaark.

 — All opplæring skal gjennomføres lokalt i apoteket, og det er apoteker som vil bli ansvarlig for å kunne dokumentere at ­farmasøyter som utfører tjenesten har ­nødvendig kompetanse på plass. I tillegg skal alle ansatte i apoteket ha grunnleggende kunnskap om tjenesten og kunne tilby den til de som er i målgruppen, informerer hun.  

(Publisert i NFT nr 1/2016 side 13-14.)