Av legemiddelrelaterte nyheter i forslag til stasbudsjett for 2017 kan man lese at:

- Det er i forslaget til statsbudsjett satt av åtte millioner kroner til det strategiske arbeidet med persontilpasset medisin. Regjeringen har nedsatt et ekspertutvalg som skal se på tiltak for enklere tilgang og bedre utnyttelse av helsedata. Helsedirektoratet har lagt fram en nasjonal strategi for persontilpasset medisin som skal sikre at pasienter skal få rask og trygg tilgang til persontilpasset medisin. 

«Midlene skal gå til oppbygging og drift av en nasjonal, anonymisert database over genetiske varianter hos norske pasienter, samt etablering av et nasjonalt nettverk med oppbygging av regional, tverrfaglig kompetanse om persontilpasset medisin i alle helseregionene», står det skrevet i forslaget.

Det foreslås også at satsingen på inhalasjonsveiledning i apotek fortsetter med fem millioner kroner også i 2017. Det anses fortsatt som en prøveordning, og Helse. og omsorgsdepartementet vil vurdere ordning mot midten av 2017.

I forslaget kommer det også frem et ønske om å bevilge to millioner kroner til Legemiddelverket, slik at det skal bli mulig å fatte raskere beslutninger om legemidler. Dette skjer gjennom Legemiddelverkets metodevurderingsordning.

– Vi må vokse i passe tempo slik at vi klarer å få god kvalitet på det vi produserer, så vi må vokse forsiktig. Vi er godt fornøyd, sier Kristin Svanquist, seksjonssjef i Legemiddelverket, til Dagens Medisin.

- Regjeringen nevner i forslaget til statsbudsjett at utgiftene til legemidler anslås å øke med omlag 800 millioner kroner sammenliknet med saldert budsjett i 2016.

- Det foreslås også å redusere apotekenes avanse med 24 millioner kroner, ved å redusere avansen fra 2,5 til 2,25 prosent på den delen av legemiddelpriser som er over 200 kroner.

— Den største belastningen får sykehusapotekene, som staten selv eier. Dette er et inntektstap apotekene burde unngått, men det er først og fremst synd at regjeringen gjør endringer i avansen uten nødvendig kunnskap om konsekvensene, sier direktør for næringspolitikk i Apotekforeningen,Oddbjørn Tysnes, på foreningens nettsider.