STATSBUDSJETTET 2018: Regjeringen foreslår også i sitt statsbudsjettforslag for 2018 å bevilge 7,6 millioner kroner til innføring av tilbud om HPV-vaksine for gutter på 7.trinn i grunnskolen.

 

Det foreslås i statsbudsjett å styrke barnevaksinasjonsprogrammet med 41,9 millioner kroner. Bevilgningene skal blant annet gå til innkjøp av seksvalent vaksine mot sykdommene difteri, stivkrampe, kikhoste, polio, haemophilus influenzae type B (HIB) og hepatitt B.

Regjeringen foreslår også i sitt statsbudsjettforslag for 2018 å bevilge 7,6 millioner kroner til innføring av tilbud om HPV-vaksine for gutter på 7.trinn i grunnskolen. Dette skal gjelde fra skoleåret 2018-2019, og vil være et tilsvarende tilbud som jenter har hatt siden 2009. 

HPV står for humant papillomavirus, og vaksinen beskytter mot kreft forårsaket av dette viruset. 

Andre nyheter i statsbudsjettet som omhandler vaksiner er blant annet:

  • Det foreslås 82 millioner kroner mindre til innkjøp av vaksiner sammenliknet med saldert budsjett 2017. Dette er hovedsakelig knyttet til det toårige opphentingsprogrammet for HPV. Alle kvinner født i 1991 og senere har fra 1. november 2016 fått tilbud om gratis HPV-vaksine. Tilbudet gjelder i to år framover fra oppstartstidspunktet.
  • Ny Nasjonal beredskapsplan mot pandemisk influensa (2014) vil bli supplert av en Nasjonal plan mot alvorlig smittsomme sykdommer og en ny versjon av Nasjonal beredskapsplan mot kopper. 
  • Som ledd i oppfølgingen av den norske ebolainnsatsen mot ebolautbruddet i 2014–2015 er det i 2017 startet en toårig pilot for å etablere norske Emergency Medical Teams, som skal kunne stilles til disposisjon for internasjonal innsats via EUs krisehåndteringsmekanisme. Piloten ledes av Helsedirektoratet i samarbeid med Folkehelseinstituttet, de regionale helseforetak, DSB, Forsvaret og frivillige organisasjoner. 
  • Det ble funnet en overhyppighet av narkolepsi hos barn (4–19 år) som ble vaksinert med Pandemrix mot Influensa A (H1N1) høsten 2009. Det er foreslått bevilget 3,5 millioner kroner til oppfølging av barn og unge med identifisert narkolepsi som mulig følge av influensavaksinen Pandemrix.