APRIORI

  • Apotekenes Prioriterte Interaksjonsdatabase (APRIORI) er integrert elektronisk i FarmaPro, og spesielt tilpasset apotekarbeid.
  • Selv om APRIORI erstatter DRUID kan fortsatt interaksjoner undersøkes påwww.interaksjoner.no.
  • APRIORI er utviklet av Espen Molden, Ane Gedde-Dahl og Olav Spigset på oppdrag fra Apotekforeningen.
  • APRIORI blir oppdatert i takt med at ny kunnskap om legemiddelinteraksjoner gjøres tilgjengelig.
  • Hvis du har spørsmål om APRIORI eller tips til forbedringer, send e-post tilapotekforeningen@apotek.no.

Tekst: Vivian Fjeldstad

Alliance Boots: planlegger ­evaluering
— Hvordan har implementeringen av APRIORI gått?
— Så langt har vi ikke opplevd noen store utfordringer, og apotekene har håndtert dette veldig bra. Bruker­veiled­ningen fra Apotekforeningen har vært en god starthjelp, forklarer Elin Rugnes Andersen, opplæringssjef i Alliance Boots apotek.

— Hva slags opplæring/kursing er blitt gitt i forbindelse med dette?
— Interaksjoner er en del av farma­søytenes kjernekompetanse. Vi har tidligere hatt et omfattende opplærings­program for våre farmasøyter – «Aksjon interaksjoner». Vi benytter oss også av VETT sitt videre- og etterutdanningstilbud, og mange av våre farmasøyter har gjennomført kurs i interaksjonshåndtering ved behov for å oppdatere og heve kompetansen på temaet. I Boots apotek er det økt satsing på blant annet tjenesten lege­middelsamtale, og bruk av interaksjons­databaser og interaksjonshåndtering er en del av opplæringen for nye Boots apotek. Vi planlegger å evaluere bruken av ­APRIORI etter en tid for å kartlegge ­hvilken kompetanse det er behov for å styrke ytterligere. Ut fra det kan vi fremover lage mer målrettet opplæring, for eksempel fokus på kommunikasjon med lege og kunde om interaksjoner.

— Hva kreves av apotekfarmasøyten ved bruk av denne databasen?
— APRIORI er et nyttig verktøy i en ­hektisk apotekhverdag, men det forutsetter at det brukes riktig. Det krever at farma­søyten selvstendig vurderer interaksjonen, som for eksempel andre risikofaktorer og løsningsforslagene som kommer opp. Det krever også at man kan kommunisere dette på en god måte både til lege og kunde.

— Tilbakemeldinger dere har fått?
— Databasen er et godt og brukervennlig verktøy for å håndtere de viktigste inter­aksjonene. Løsningsforslagene bidrar til å bedre dialogen med legen. Farmasøytene er likevel oppmerksomme på at APRIORI ikke er heldekkende, og at man fortsatt må ha fokus på andre mulige interaksjoner, sier Rugnes Andersen.

Vitusapotek: Brukerinforma­sjonen så langt tilstrekkelig
— Hvordan har innføringen av APRIORI gått?
— Vi har ikke rukket å kartlegge hvordan dette har gått ennå, siden det har gått såpass kort tid siden databasen ble ­innført. Men de tilbakemeldingene jeg har fått viser at de apotekansatte er fornøyde, sier Åste Flatmark, sjef for farmasifaglig utvikling i Vitusapotek.

— Gir dere noen form for opplæring i forbindelse med dette?
— Vi har ikke gitt noe konkret opplæring direkte knyttet til dette utenom den bruker­informasjonen som er blitt gitt sammen med databasen. Vi mener det er tilstrekkelig opplæring i første omgang, særlig med tanke på de grunnleggende ferdigheter og den kunnskapen våre ansatte sitter med. Vi jobber kontinuerlig med interaksjons­problematikk. De fleste av våre ansatte har deltatt på ulike interaksjonskurs tidligere og vi har egen prosedyre for hvordan man skal håndtere interaksjoner, påpeker Flatmark.

— Hva skjer fremover?
— Vi var godt forbredt, så dette ser ut til å fungere bra. I første omgang vil jeg nå selv ta meg en tur rundt i apotekene for å se hvordan dette virker. Vi må få prøvd det litt ut først, og så får vi eventuelt komme med forslag til opplæring hvis det er behov for det, etterhvert, sier Flatmark.

Apotek 1: Holdt APRIORI-kurs på kjede­dagene
— Har Apotek 1 gitt noen opplæring i ­forbindelse med implementeringen av APRIORI?
— Interaksjonshåndtering er et viktig fagområde som farmasøyter i apotek må beherske. Vi har derfor gjentatte ganger prioritert opplæring i dette fagområdet gjennom vårt største og viktigste opp­læringsarrangement, sier Christine Fri­gaard, fagsjef i Apotek 1.

— Nå har vi nettopp holdt et inter­aksjonskurs i forbindelse med vårens kjededager. Kurset ble holdt av Ane Gedde-Dahl fra reseptarutdanningen ved HiO, som har vært med på å utvikle ­APRIORI. Kurset inneholdt informasjon om forskjellene mellom DRUID og APRIORI, og dette ble illustrert med blant annet ­konkrete eksempler og caser. I etterkant av kurset ble det evaluert til å holde en standard på mellom fem og seks, der seks er beste poengsum i våre interne kåringer, forteller Frigaard.

— Medarbeiderene våre kan rapportere at implementeringen av APRIORI stort sett har gått greit. Vi har støtt på en del tek­niske ting, men dette er det NAF-Data som må ta tak i.

— Generelt synes vi det er veldig ­positivt at det nå har kommet et slik spesialtilpasset interaksjonssystem for apotekene. Ikke minst vil jeg påpeke at de som har vært med på dette arbeidet har vært veldig flinke. Det er spennende at norske farmasøyter som er dyktige innen sitt fagfelt, er med og utvikler gode hjelpeverktøy som dette, poengterer Frigaard.

(Publisert i NFT nr. 4/2009 side 8.)