Nasjonale fag skal:

Sørge for at personer som ikke omfattes av internasjonale avtaler og som søker om autorisasjon etter helsepersonelloven sikres kjennskap til:

  • oppbygging og organisering av helsetjenesten i Norge
  • helse- og sosialrett
  • håndtering av legemidler
  • kulturforståelse og nasjonale satsingsområder

Gi to uker undervisning med mellomperiode hvor deltakerne skal jobbe med fagstoffet

Gi kursbevis på: 

  • obligatorisk oppmøte med 90 % deltakelse
  • to timers kurstest med bestått

Kilde: VETT v/Mette Sollihagen Hauge

VETT-leder Mette Sollihagen Hauge.

Tekst: Sidsel Skotland, frilansjournalist

— Det finnes ingen oversikt over hvem som har behov for Nasjonale fag. Verken myndighetene eller arbeidsgiverne vet hvor de er.
Denne mangelen på oversikt fikk ikke vi vite noe om før Nasjonale fag var ferdig utviklet, dato var fastsatt og kursstart nærmet seg, sier Mette Sollihagen Hauge, avdelingsleder ved Avdeling for videre- og etterutdanning (VETT) ved Farmasøytisk institutt, til Farmatid.no 

Ingen lister

I 2006 pålegger Helse- og omsorgsdepartementet Sosial- og helsedirektoratet (SHdir) å lage nasjonale fag i farmasi. VETT får oppdraget, setter i gang og bruker en del tid på dette.

— Dette første kurset skulle være en pilot, og var spesielt tiltenkt 15 personer som de siste årene var blitt vurdert som jevngode (se "-SAFH må gjenopprette tillit"), men som ventet på Nasjonale fag for å få autorisasjon. Siden dette var et oppdragskurs gikk vi ikke bredt ut og annonserte kurset.

Når kurset er klart ber SHdir Statens autorisasjonskontor (SAFH) om å sende VETT lister med de aktuelle kandidatene. Det kan ikke SAFH frambringe for slike lister finnes ikke, blir Sollihagen Hauge fortalt.

— Det vi derimot fikk vite var at det jobber farmasøyter rundt omkring på apotekene med midlertidige lisenser, men heller ikke disse har SAFH lister over – de følges heller ikke opp, sier Sollihagen Hauge.

Så går VETT-lederen ut til apotekkjedene for å finne deltakere til kurset, men heller ikke der har folk oversikt.

— Hvor er de med midlertidig lisens, hvor er de som er funnet jevngode, men som mangler Nasjonale fag for å få autorisasjon? spør VETT-lederen.

— Har ansvaret selv

— Vi har registre over hvem som er gitt lisenser, og fra dette registeret kan vi trekke ut enkeltyrkesgrupper, som farmasøyter, sier Per Haugum, direktør ved SAFH, til Farmatid.no.
Han medgir at de kun har navnene – ingen oversikt over hvor de befinner seg.

Midlertidige lisenser er hjemlet i helsepersonelloven § 49 og tilhørende forskrifter. De kan gis til studenter som har gjennomført minst tre år i et masterstudium, og til personer fra tredje land som er funnet jevngode, men som trenger Nasjonale fag for å få autorisasjon.
Videre kan midlertidig lisens også gis til en som trenger praksis for å tette kompetansehull for å få en ordinær autorisasjon.

— SAFH tar stilling til søknadene om midlertidige lisenser, men vi har ikke ansvar for å skaffe dem det de trenger for å få en ordinær autorisasjon. Det må folk sørge for selv, understreker direktøren.

— De midlertidige lisensene som gis til personer fra tredje land er begrenset til å gjelde for et bestemt apoteket, personen skal arbeide under oppsyn fra en autorisert farmasøyt, og arbeidsoppgavene skal være tilpasset personens kompetanse. Lisensen er tidsbegrenset til den tiden det tar å skaffe seg det som mangler for å få ordinær autorisasjon, men vi gir ikke lisensen lenger enn for to år.

Ingen planer om lister

— Hvem følger opp de midlertidige lisensene?

— Når lisensen går ut faller personen automatisk ut av autorisasjonsregisteret. SAFH har ikke noe system for å fangeopp disse.

Haugum understreker at arbeidsgiveren har plikt til å sørge for at de ansatte har autorisasjon.
— Er de i tvil om hva slag autorisasjon den ansatte har, må de ta kontakt med oss. Det kan de også gjøre dersom de ikke finner en person i autorisasjonsstatusregisteret.

For det er ikke alle opplysninger som ligger ute på det åpne registeret. Men alle opplysningene kan fås ved henvendelse til SAFH.

— Har du et forslag til hvordan en kan nå fram til de som har behov for Nasjonale fag?

— Nei, egentlig ikke. Dette må folk holde rede på selv. Vi måtte gått igjennom listene våre manuelt, og det er en for svær jobb. Vi har ingen planer om å gjøre dette, sier SAFH-direktøren.

— Vi har god oversikt

I Apokjeden er de opptatt av å finne dem med midlertidige lisenser og dem som mangler Nasjonale fag for å få autorisasjon.

— Da jeg begynte som rekrutteringssjef i Apokjeden 1. juni var jeg interessert i å finne de som manglet autorisasjon som farmasøyt på grunn av utdanningen fra tredje land, forteller Bjørg Abotnes til Farmatid.no. 
— Ettersom det er mangel på farmasøyter i Norge, ønsket jeg å se om det var mulig å gi dem støtte og veiledning til å få godkjent de utdanningene de hadde. Jeg ville også finne ut hvilke eksamener de eventuelt manglet for å få utdanningen vurdert som jevngod.

Ved å be regionslederne om en oversikt, og å skrive om dette på apotekkjedens intranett som leses av alle i Apokjeden, mener Abotnes de nå har en god oversikt over dette i Apokjeden.