Dette går frem av et brev fra institutt­leder Henrik Schultz til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD).

Dagens studieprogram, som har vært en prøveordning, er finansiert som et spleiselag mellom studentene og HOD. Ved FI ser man for seg en finansiering via Kunnskapsdepartementet i fremtiden, noe som vil kreve en finansiell løsning for ­overgangsperioden.

Grundig evaluering
Siden 2009 har FI fått økonomisk ­tilskudd for det erfaringsbaserte masterstudiet i klinisk farmasi fra HOD, et tilskudd som har utgjort to millioner kroner årlig ved full under­visningsbelastning i oppbyggingsfasen.

«I tråd med prosjektplanen ble det gjennomført en grundig evaluering av studiet i 2012. Evalueringen omfattet både studenter, arbeidsgivere og kliniske ­samarbeidspartnere, og utfallet var totalt sett svært positivt. Med utgangspunkt i den positive evalueringen og samfunnets behov ønsker FI å videreføre master­utdanningen i klinisk farmasi ut over prøveperioden», skriver Schultz.

Ønsker forutsigbarhet
Instituttlederen ønsker å sikre forut­sig­bar rekruttering og finansiering, og man ser det derfor som fornuftig å på sikt ­implementere studiet i ordinær utdanning.

«Dette kan for eksempel tenkes skje ved innføring av masterutdanning i klinisk farmasi i en 3 + 2-modell», står det å lese i brevet. 

Arbeidet med en slik modell starter denne høsten, og estimert oppstart er ifølge FI 2015. I en overgangsfase vil det derfor være nødvendig å opprettholde studiet som alternativ for farmasøyter som er ferdig utdannet. Schultz ber således om at den årlige ­økonomiske støtten fra HOD videreføres i overgangsperioden.

«Ettersom vi nå er inne i en mer ­rasjonell driftsfase, vil behovet for støtte (…) i denne perioden være noe lavere (…)», skriver han.

FI ber om støtte på 1,5 millioner kroner i 2013 og 2014 mens man i 2015 ser for seg å ha behov for én million kroner – dette ut over inntektene fra studentbetalinger som beløper seg til 20 000 kroner per student per semester.

(Publisert i NFT nr. 9/2012 side 13.)