Hanne Christophersen
Skuffet: Pharmaqs Hanne Christophersen. Foto: Kai Hovden

Resultatet er at produksjonen i verste fall flyttes utenlands, noe som vil koste arbeidsplasser, kompetanse samt produksjonsberedskap. Hos Pharmaq er man fortvilet over at myndighetene på den ene siden uttaler et klart ønske om å satse på biotek og nasjonal produksjons­kapasitet knyttet til beredskap, mens man på den andre siden ikke evner å legge forholdene til rette for verken selskapet eller, så vidt Pharmaq er kjent med, beredskapen.

Beklager, og avslutter

I et brev fra Nærings- og fiskeridepartementet går det frem at vaksineproduksjonslokalene ved FHI ikke lenger kan holdes utenfor omprosjekteringen av FHIs lokaler.

Lokalene, som er på 2300 kvadratmeter, var tenkt fordelt mellom Pharmaq og Life Technologies i et videre leieforhold. I løpet av prosessen, som har trukket ut i tid, har sistnevnte trukket seg fra samarbeidet. Pharmaq har meddelt departementet at de står ved sine opprinnelige forpliktelser, men dette viser seg altså å ikke være nok.

«NFD verdsetter at Pharmaq står ved sine tidligere forpliktelser, men legger da til grunn at selskapet ikke vil kunne påta seg de ytterligere forpliktelsene det ville innebære å leie hele vaksineproduksjonslokalet i L6, plan 2 i den situasjonene som har oppstått ved at Life Technologies ikke lenger er med i prosjektet. Forutsetningen er da ikke lenger til stede for å kunne forsvare at lokalene holdes utenfor omprosjekteringen av Folkehelse­instituttets lokaler», står det å lese i brevet.

Beklagelig utfall

— Ja, dette er et veldig beklagelig utfall. Vi hadde stor tro på at det ville bli mulig å finne en løsning for videreføring av disse produksjonslokalene da NFD engasjerte seg i saken. Dessverre gjorde det ikke det. De næringspolitiske signalene uttrykker en satsing på bioteknologi i Norge, beslutningen i denne saken viser at uttrykte mål ikke nødvendigvis resulterer i resultater, sier Hanne Christophersen, ‎director regulatory affairs and therapeutics hos Pharmaq.

Ettersom forhandlingene trakk ut, måtte Life Technologies sikre sin produksjon på annet vis, ifølge Christophersen.

— Pharmaq opprettholdt som før sitt tilbud, og mente det ville være mulig å finne løsninger også for dette alternativet på fornuftige leievilkår og sikret produksjon av norske oppfinnelser innen bioteknologi verdt flere milliarder kroner. Pharmaq er på markedet med mange vaksiner allerede, og Life Technologies har et kreftlegemiddel med svært spennende utsikter under utvikling i samarbeid med Novartis.

Ressurskrevende løft

Vi ber Christophersen kommentere hva det betyr for Pharmaq at man nå må se seg om etter andre produksjonslokaler.

— Det er et stort løft og krever mye ressurser. Vi har svært positive erfaringer med å ha virusproduksjonen nært knyttet til vår FoU-virksomhet på Skøyen. Det er nå stor fare for at produksjonen legges til utlandet.

— Taler myndighetene med to tunger, når de på den ene side ønsker å satse på biotek og på den annen side ikke klarer å finne en løsning i denne saken?

— Ja, kanskje de ikke ser den viktige sammenhengen mellom forskning og produksjon.      

Hun mener det er vanskelig å si noe om hvor langt unna man var når det gjaldt å finne en løsning.

— Pharmaq har hele tiden vært innstilt på at leieforholdet skulle være på markedsmessige vilkår, og dette har også vært viktig for myndigheten med basis i EØS-regelverkets strenge krav vedrørende subsidiering. I praksis viste det seg vanskelig å lande saken slik at den kunne sikre ulike hensyn, sier Christophersen.

Forhandlingene pågikk over noen måneder, og direktøren vil ikke spekulere i om de kunne vært gjennomført raskere eller hva som eventuelt var flaskehalsen.

Taper kompetanse

— Hva betyr det for det norske innovative produksjonsmiljøet at et selskap som Pharmaq nå må se mot utlandet?

— Konsekvensen av at vi må se ut betyr tap av kompetanse og arbeidsplasser, samt ikke minst viktig verdiskapning. Vi er nå i ferd med å miste mye viktig farmasøytisk produksjonskompetanse, mener Christophersen.

— Hvordan vil dette, på sikt, påvirke legemiddelberedskapen i Norge etter deres syn?

— Nedbygging av produksjon i Norge har vi de senere årene sett flere tilfeller av, og dette vil selvsagt også kunne medføre at vi i en krisesituasjon kan være dårlig stilt til å håndtere situasjonen. Som i enhver annen krisesituasjon, er det viktig at man har kompetanse og har trent på den oppgaven som skal utføres, påpeker direktøren.

Christophersen sier det er vanskelig for Pharmaq å mene noe om hvorvidt det er dårlig kommunikasjon mellom departementene når man ikke evner å se de felles målene som kunne vært oppnådd ved å opprettholde produksjonskapasiteten i FHI-lokalene.

— Har dere opplevd noen endring i myndighetenes holdning til saken som følge av regjeringsskiftet?

— Ja, det var jo nettopp regjeringsskiftet som skapte muligheten for nye forhandlinger, og vi hadde store forhåpninger. Oslo kommune ga også positive signaler til å utvide utbyggingsmulighetene for FHI-prosjektet, sier Hanne Christophersen.

Nå ser det derimot ut som om toget er gått, og i kommunikasjonsmetaforenes ånd går det mot utflagging for Pharmaqs vaksineproduksjon.

(Publisert i NFT nr. 6/2014 side 19.)