Tekst: Sidsel Skotland

Det har i det siste vært en del oppslag i media om misfornøyde LAR-klienter i Bergen som mot sin vilje har blitt overført fra Subutex til Suboxone. Flere personer med rusmiddelavhengighet melder om at de blir syke av det nye preparatet. De ønsker seg tilbake til Subutex, og mener overgangen til Suboxone bør være frivillig.

— Dette er psykiske mekanismer, mener avdelingsoverlege Steinar Madsen i Statens legemiddelverk. Likevel støtter Madsen lege Gabrielle Welle-Strand som mener det er viktig at pasienten blir hørt i forbindelse med egen behandling.

— Pasienten bør høres

Hvorfor har ulike regioner ulik praksis når det gjelder tvangsovergang fra Subutex til Suboxone, Gabrielle Welle-Strand?
— Ut fra de opplysningene Sosial- og helsedirektoratet har fått er det først og fremst LAR-Vest og LAR-Midt som legger opp til at alle pasienter skal over fra Subutex til Suboxone. I resten av landet synes de å gjøre mer individuelle vurderinger, sier seniorrådgiveren ved avdeling rusmidler i Sosial- og helsedirektoratet.

SHdir er bekymret for den illegale omsetningen av Subutex og at mye av den forskrevne buprenorfinen havner på det illegale markedet. I utkastet til de nye LAR-retningslinjene anbefaler derfor direktoratet at nye pasienter som skal ha legemiddelassistert behandling med buprenorfin bør settes på Suboxone.

— Så er spørsmålet hva vi skal gjøre med de som allerede er medisinert med Subutex. Her er direktoratets linje at vi ikke ser noen grunn til å tvinge stabile, rusfrie personer over på Suboxone. Det er viktig at pasienter høres i forbindelse med egen behandling, og det er åpenbart at noen pasienter får ubehag av dette medikamentet. Noen av reaksjonene kan selvsagt også kanskje tilskrives bekymring for et nytt medikament og ikke bivirkninger av naltrexone, sier Welle-Strand.

— Psykologiske mekanismer

Suboxone inneholder naltrexone i tillegg til buprenorfin, noe som gjør at virkestoffet buprenorfin ikke gir ruseffekt dersom tablettene løses opp i væske og injiseres i stedet for å legges under tungen som forutsatt. I stedet oppstår det en umiddelbar abstinensreaksjon. Oppløst Subutex gir derimot rusvirkning ved injeksjon, forteller Steinar Madsen i Legemiddelverket.
— Å misbruke Suboxone er vanskelig, derfor er gateverdien lavere enn for Subutex, sier han.

Han bekrefter at Statens legemiddelverk har fått inn flere meldinger om at folk har blitt syke av det nye medikamentet.
— Det er meldt om bivirkninger, men bare fra Bergen. Det er uspesifikke symptomer som uvelhet og kvalme som blir meldt. Vi tror ikke dette har noe med medikamentet i seg selv å gjøre.
Han tror dette først og fremst er psykologiske mekanismer – særlig det at dette stort sett bare er et bergensfenomen tyder på det, mener han.

Han forteller også at en lege fra Bergen nylig sa at «dette er bivirkninger som skyldes at de gjerne vil tilbake på Subutex eller komme over på metadon».

Madsen tror at en av grunnene til at klientene vil tilbake til Subutex er at det kan selges på gata.
Tar dere ikke disse meldingene om bivirkninger på alvor?
— Jo, vi registrerer dem, men dette er uansett ingen alvorlige bivirkninger som varsler om at det er noe galt med medikamentet. Dessuten kan eventuelle problemer enkelt løses ved å sette de klientene som forteller om ubehag tilbake på Subutex.

Derfor vil Legemiddelverket foreløpig ikke sette i gang noen tiltak i forbindelse med dette.
Er det riktig å tvinge de rusavhengige fra Subutex og over på Suboxone?
— Det er ikke noe vi her i Legemiddelverket tar stilling til, det er opp til de faglig ansvarlige legene. Men i behandlingen av rusavhengige er det mange faktorer å ta hensyn til, og det er viktig å ha pasienten med på laget.

Produsentinteresser

Men det er også andre faktorer enn klientenes ubehag og det å ha dem med på laget, som taler for fortsatt bruk av Subutex. Det er produsentinteressene:
— Subutex har vært lenge på markedet og monopolsituasjonen for nåværende produsent vil snart opphøre. Vi må regne med at det snart kommer flere medikamenter som inneholder buprenorfin og som gir Subutex konkurranse. Da blir det billigere for LAR-systemet å bruke Subutex fremfor Suboxone, hvor monopolsituasjonen for produsenten kommer til å vare lenge ennå, sier Gabrielle Welle-Strand i SHdir.

Hun forteller at Subutex/Suboxone-saken ble diskuterte spesielt på forrige ukes møte i retningslinjegruppen, og direktoratet påtok seg å utrede spørsmålet rundt Subutex/Suboxone nærmere.
Når kommer LAR-retningslinjene – som var bebudet til begynnelsen av 2008?
— Godt spørsmål ... Skal jeg være realistisk vil jeg si at de kommer tidligst i begynnelsen av 2009, svarer Welle-Strand.