Harald Johnsrud


HR-direktør Harald Johnsrud lover bot og bedring for Alliance/Boots-farmasøytene. Foto: Alliance/Boots apotek

En arbeidsmiljøundersøkelse Norges Farmaceutiske Forening (NFF) gjennomførte i oktober i fjor, viser at hver femte norske apotekfarmasøyt har hatt sykefravær grunnet for høy arbeidsbelastning det siste året. Mest utsatt er farmasøytene i Alliance/Boots-kjeden, der 65 prosent sier de føler seg stresset på grunn av arbeidet.

Seks av ti syke
Hele 60 prosent av farmasøytene i denne kjeden oppgir at de har hatt arbeidsrelaterte plager det siste året og 20 prosent sier de sjelden har tid til å spise lunsj uforstyrret, mot 10 og 15 prosent i de andre kjedene.   

I tillegg har farmasøytene i Alliance/Boots mest overtid og størst vansker med å ta ut ferie sammenliknet med de andre kjedene. Og kun 35 prosent av apotekerne i Alliance/Boots mener ledelsen er opptatt av de ansattes helse og velvære, mot 65 prosent i de andre kjedene. 

— Hvordan ble det slik?

— Det har vært vanskelig å rekruttere farmasøyter de siste årene. Dette har ført til uønsket stort arbeidspress for flere av våre medarbeidere, forteller HR-direktør Harald Johnsrud til NFT.

— Men vi tar resultatene fra undersøkelsen alvorlig og, uavhengig av den, har vi planlagt å gjennomføre en egen arbeidsmiljøundersøkelse i første kvartal 2010, sier han.

— Vi er dessuten kjent med at de siste års omfattende rekrutteringsutfordringer og omstillingsprosesser har vært svært krevende for en rekke av våre apotek. Den forestående undersøkelsen vil gi oss viktig utdypende informasjon slik at vi kan sette i verk tiltak som gir oss raskest mulig bedring av den opplevde arbeidssituasjonen.

— Både uforming av undersøkelsen og tiltak i etterkant vil gjennomføres i samarbeid med våre hovedtillitsvalgte og hovedvernombudet, understreker Johnsrud.

Avslutter omstillingsprosess
De siste to årene har kjeden gjennomgått omstillingsprosesser og kostnadsreduksjoner i mange av sine apotek.

— Slike prosesser er alltid krevende for dem dette gjelder, og har nok ikke slått positivt ut for oss i NFFs arbeidsmiljøundersøkelse, medgir Johnsrud.

Hittil er 90 Boots apotek åpnet, og frem mot sommeren skal det åpnes i snitt to nye hver uke. Overgangen til Boots kan altså se ut til å ha kostet mer enn den har smakt, så langt.

— Ombyggingen av våre apotek til Boots apotek har gitt hele organisasjonen store ressursmessige utfordringer både i det enkelte apotek og sentralt. Som en konsekvens av dette har det også vært nødvendig å bruke maksimalt av våre opplæringsressurser og fokus i forhold til nye produkter og faglige tjenester, forklarer han.

— Fremover vil vi gjenetablere en større bredde i våre opplæringstiltak og fokusområder, og høsten 2010 vil vi avslutte omprofileringen fra Alliance apotek til Boots apotek.

— Vi har igangsatt en rekke tiltak ogprosesser sentralt som gjør at våre leveranser som kjede totalt sett vil bli utviklet etter nye kjedestandarder. Dette skal blant annet sikre at vi har felles faglige standarder, rutiner og arbeidsprosesser med riktig kvalitet i alle våre apotek. Flere tiltak er allerede implementert, og ytterligere initiativ vil komme i løpet av dette året, lover HR-direktøren.

Større rom for faglig oppdatering
Utfordringene til apotekkjeden er dyptgripende. I tillegg til høy arbeidsbelastning gir også farmasøytene uttrykk for at kommersielle hensyn overskygger de faglige. 70 prosent av norske farmasøyter oppgir at de må bruke fritiden for å holde seg faglig oppdatert. Også her kommer Alliance/Boots dårligst ut: Bare 20 prosent av farmasøytene i denne kjeden mener de har tid nok til å gjøre jobben sin på en faglig forsvarlig måte, mot 30, 40 og 60 prosent i de andre kjedene.

— Hvilke andre tiltak ser dere for dere for å rette på situasjonen?

— Ett viktig tiltak er etableringen av kjedestandarder for bemanningsplanlegging – for å sikre at vi planlegger med riktig kompetanse på rett sted til rett tid. Dette vil også gjøre det lettere å gjennomføre planlagte kurs, andre faglige aktiviteter og ferier. Vi ønsker at oppgavene til den enkelte medarbeider skal være godt balansert både gjennom dagen, uken og måneden.

— Boots apotek skal være en attraktiv arbeidsplass der bemanningen er tilpasset oppgavene i det enkelte apotek og der hver enkelt medarbeider har en arbeidssituasjon der det er rom for faglig oppdatering og utvikling.

— Vi erkjenner at omstillingsprosessene har vært krevende for organisasjonen. Dette arbeidet har imidlertid vært helt nødvendig for å møte de nye kravene som vi er stilt overfor som følge av mange og store endringer i apotekbransjen.

— Samtidig er vi svært glade for at vi i høst klarte å snu trenden med hensyn til rekruttering, og at nesten alle våre farmasøytstillinger nå er besatt. Vårt mål er å ha riktig antall farmasøyter på hvert apotek i henhold til antall kunder og farmasøytoppgaver som skal utføres, sier Johnsrud.

(Publisert i NFT nr. 2/2010 side 6–7.)