Tekst: Kari Furu, forsker, Avdeling for legemiddelepidemiologi, Folkehelseinstituttet

Det er viktig å få kunnskap om hvilke legemidler som er brukt i forbindelse med graviditeter i Norge. I de senere år har man også blitt opptatt av mulige effekter på fosteret som kan ­skyldes fedres lege­middelbruk kort tid før befruktning.

Oppfølging av både mor og far
I en artikkel publisert i 2008 studerte vi hva både mor og far hadde fått utlevert av reseptbelagte medisiner før og under svangerskap i over 100 000 svangerskap gjennom en kobling av Reseptregisteret og Medisinsk fødselsregister (2). Alle svangerskap som startet etter 30. mars 2004 og ble avsluttet før 1. januar 2007 var inkludert i studien. Mødrene ble fulgt opp fra tre måneder før svangerskapet til tre måneder etter fødsel, mens fedrenes medikament­utleveringer ble registrert i de tre siste månedene før svangerskapet.

Studien viser at 57 % av de gravide ­kvinnene fikk utlevert minst ett legemiddel i løpet av de ni månedene selve svangerskapet varte. Nesten 40 % fikk utlevert minst ett legemiddel i de tre siste månedene før svangerskapet, 33 % i løpet av første trimester, 29 % i 2. og 3.trimester. I de tre månedene etter fødsel økte andelen kvinner som fikk legemidler til nær 57 %, hovedsakelig på grunn av p-pillebruk og antibiotika. En fjerdedel av fedrene fikk utlevert minst ett medikament i løpet av de tre siste månedene før befruktning.

Antibakterielle legemidler (ATC kode J01) var den legemiddelgruppen som ble utlevert til flest kvinner under svanger­skapet. Fire av fem kvinner fikk penicilliner som betraktes som sikre for gravide. Rundt 1500 av alle de gravide kvinnene fikk ­erytromycin i hvert trimester. Basert på en svensk studie fra 2005 er felleskata­log­teksten for erytromycin endret, og ­ery­tro­mycin er ikke lenger anbefalt brukt i ­1.­tri­mester. Andelen kvinner som fikk ut­levert legemidler fra ATC kode N sank fra 7,3 % i tremånedersperioden før svangerskapet til 5,0 % i 1.trimester og videre til 2,8 % i 3.trimester. Denne nedgangen skyldtes i hovedsak færre utleveringer av opioider, benzodiazepiner og antidepres­siva.

Kontraindikasjoner
Mange kvinner med kroniske sykdommer som planlegger å bli gravide må avstå fra å bruke enkelte legemidler fordi de er kontraindisert hos gravide. Metotreksat og leflunomid er eksempler på antireumatiske legemidler som er kontraindisert hos gravide kvinner. Både menn og kvinner blir anbefalt å stoppe bruken av metotreksat fra 3 til 12 måneder før befruktning på grunn av mulige fosterskadelige effekter. I en nylig publisert studie har vi undersøkt utleveringen av antireumatiske legemidler nærmere hos vordende mødre og fedre (3). Vel 1400 kvinner av de over 100 000 gravide hadde fått utlevert minst ett anti­reumatisk legemiddel minst én gang i løpet av studieperioden. To kvinner hadde fått utlevert metotreksat i 1. og 2.trimester og to hadde fått leflunomid i 1.trimester. Trettiseks av mennene hadde fått ­metotreksat i tremånedersperioden før befruktning.

Viktig å følge opp med studier
Disse to studiene er de første av flere ­studier som baserer seg på en kobling av to av Folkehelseinstituttets lands­om­fattende helseregistre, Reseptregisteret og Medisinsk fødselsregister. Om legemiddelbruken som indikeres her medfører risiko for mor og barn vet vi foreløpig ikke mye om, men det er viktig å følge opp med nye studier av enkeltlegemidler forå studere eventuell risiko for misdannelser hos ­fosteret. I noen tilfeller er ikke nasjonale data store nok til å undersøke eventuelle misdannelser som kan skyldes legemiddelbruk under graviditeten. I et nordisk samarbeidsprosjekt er vi i gang med å undersøke risikoen for effekter på fosteret (misdannelser, aborter, for tidlig død) ved bruk av SSRI.

Referanser

  1. Lenz W, Knapp K. Thalidomide embryopathy. Arch Environ Health 1962; 5:100-5.
  2. Engeland A, Bramness JG, Daltveit AK, Rønning M, Skurtveit S, Furu K. Prescription drug use among fathers and mothers before and during pregnancy. A population-based cohort study of 106,000 pregnancies in Norway 2004-2006. Br J Clin Pharmacol 2008; 65:653-60.
  3. Viktil KK, Engeland A, Furu K: Use of antirheumatic drugs in mothers and fathers before and during pregnancy - a populationbased cohort study. Pharmacoepidemiol and Drug Safety 2009; accepted

Sammendraget er basert på forfatterens foredrag den 23. april 2009 på fagseminar i forbindelse med 5-årsjubileet for Resept­registeret.

(Publisert i NFT nr. 5/2009 side 10.)